Nová stávková aplikácia
Tipujte cez svoj telefón alebo tablet.
Stiahnuť aplikáciu

eTipos

Späť

Herný plán pre internetové hry

HERNÝ PLÁN
hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu
(„internetových hier“)

PRVÁ  ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl. 1

Predmet úpravy

(1) Herný plán hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu („internetových hier“) (ďalej len „Herný plán“) vydáva TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. ako ich prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „TIPOS“) v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o hazardných hrách“) a na základe individuálnej licencie na prevádzkovanie udelenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

(2) Herný plán upravuje súbor pravidiel zahŕňajúcich pravidlá jednotlivých internetových hier  (podmienky účasti, druhy prevádzkovaných internetových hier, výšku vkladov, spôsob určenia výhier a ich výšok a pod.), pravidlá a spôsob prijímania stávok, priebeh hier, možnosti zrušenia stávok a vrátenia vkladu, pravidlá, lehoty a spôsob vyplácania výhier a ďalšie náležitosti uvedené v Zákone o hazardných hrách.

(3) Súčasťou Herného plánu je v súlade s ustanovením § 2 písm. c) Zákona o  hazardných hrách reklamačný poriadok, ktorý upravuje súbor pravidiel určujúcich podmienky uplatnenia reklamácie, vrátane spôsobu a lehoty na uplatnenie reklamácie.

 

Čl. 2

Schvaľovanie a platnosť Herného plánu a jeho zverejňovanie

(1) Návrh Herného plánu a návrh na jeho zmeny schvaľuje v súlade s § 28 ods. 2 a 3 Zákona o hazardných hrách Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(2) Herný plán a jeho zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť dňom určeným prevádzkovateľom v návrhu Herného plánu alebo v návrhu  jeho zmien a doplnení, nie však skôr, ako dňom právoplatnosti rozhodnutia ministerstva o ich schválení, najneskôr však dňom určeným v  rozhodnutí  ministerstva  o ich schválení.

(3) Herný plán je verejným dokumentom a prevádzkovateľ ho bezodkladne sprístupní verejnosti  v písomnej forme v sídle prevádzkovateľa a na svojej internetovej stránke www.tipos.sk, prípadne aj inou vhodnou formou.

 

Čl. 3

Záväznosť Herného plánu

(1) Ustanovenia Herného plánu, jeho zmien a doplnení sú záväzné pre:

a) prevádzkovateľa;

b) fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré sa podieľajú na prevádzkovaní internetových hier alebo na základe zmluvného alebo obdobného vzťahu vykonávajú činnosti pre  prevádzkovateľa súvisiace s prevádzkovaním internetových hier;

c) fyzické osoby, ktoré na základe pracovného pomeru, obdobného právneho vzťahu alebo iného zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom vykonávajú činnosti pri prevádzkovaní internetových hier;

d) fyzické osoby alebo  právnické osoby, ktoré požadujú účasť na hre podľa Herného plánu;

e) hráčov - fyzické osoby, ktoré splnili podmienky účasti na internetových hrách (ďalej len „tipujúci“ alebo „hráč“ v príslušnom gramatickom tvare).

(2) Hráčom môže byť len fyzická osoba, občan Slovenskej republiky alebo cudzinec s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorý dovŕšil 18 rokov veku, a ktorý v súlade s Herným plánom uhradí vklad za stávku.

(3) Uzatvorením stávky prejavuje tipujúci súhlas s pravidlami Herného plánu a súčasne uznáva ustanovenia Herného plánu za záväzné. Neznalosť Herného plánu nezakladá nárok na uplatnenie oprávnenej reklamácie.

 

Čl. 4

Prehľad internetových hier

(1) Tento Herný plán súhrnne upravuje pravidlá a podmienky prevádzkovania nižšie uvedených internetových hier, ktoré sú v súlade s ustanovením § 2 písm. l) Zákona o hazardných hrách zaradené medzi štátne lotérie. Pod spoločným pojmom internetové hry sa rozumejú nasledovné skupiny hier:

a) internetové stávky TIPKURZ.SK;

b) internetové hry e-CASINO, ktoré tvoria hry:

ba) internetové hry e-ŽREBY,

bb) internetová hra e-KLUB KENO,

bc) internetová hra e-BINGO,

bd) stolové hry,

be) kartové hry,

bf) Video Poker,

bg) e-TEXAS HOLD´EM POKER (THP),

bh) soft games,

bi) výherné prístroje (trojvalcové,  päťvalcové a dvadsaťvalcový).

(2) Uvedené hazardné hry sa prevádzkujú prostredníctvom internetu, pričom hráč sa zúčastňuje týchto hier pripojením cez internetovú sieť na hrací a registračný server prevádzkovateľa. Na hracom serveri sú softvérovo umiestnené jednotlivé moduly hracích systémov, prostredníctvom ktorých je prevádzkovaná príslušná hra. Aktívni hráči hrajú proti tomuto hraciemu systému alebo vzájomne proti sebe.

 

Čl. 5

Základné podmienky účasti hráčov na internetových hrách

(1) Účasť hráča sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú zverejnené  na www.tipos.sk.

(2) Cieľom TIPOS-u je poskytnúť účastníkovi hry s platnou hráčskou registráciou na registračnom a platobnom portáli prevádzkovateľa, zriadenie hráčskeho konta a tým aj jeho využívanie na účasť na internetových hrách.

(3) Hráčske konto bude hráčovi zriadené, pokiaľ:

a) hráč vyhlási, že dovŕšil  18 rokov veku, a teda je v zmysle Zákona o hazardných hrách oprávnený zúčastniť sa na hazardných hrách;

b) hráč vyplní registračný formulár;

c) hráč udelí súhlas prevádzkovateľovi so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(4) Registračný a platobný portál TIPOS je zriadený na verejnej internetovej sieti (www.tipos.sk) a slúži ako komplexný systém umožňujúci účasť hráča na internetových hrách uvedených v tomto Hernom pláne, resp. účasť hráčov na hrách (číselných lotériách), na ktoré TIPOS umožňuje prostredníctvom internetu prijímanie stávok a vyplácanie výhier. Pre možnosť účasti hráča na všetkých takto prevádzkovaných hazardných hrách je postačujúce zriadenie jedného aktívneho hráčskeho konta.

(5) O aktivácii hráčskeho konta je hráč upovedomený e-mailom a súčasne aj oznamom priamo na internetovej stránke. Aktívne hráčske konto obsahuje meno a priezvisko hráča, aktuálny zostatok finančných prostriedkov na hráčskom konte a je štandardne bezpečnostne prepojené s riadiacim systémom internetových hier, ako aj s transakčnými systémami vybraných komerčných bánk (internet banking, platobné karty a pod.) a inými podobnými systémami. Predstavuje teda konto:

a) z ktorého hráč vkladá vklad do internetových hier;

b) na ktoré hráč môže previesť výhru získanú v internetových hrách;

c) na ktoré hráč prevádza finančné prostriedky z jeho bankového účtu alebo z ktorého hráč môže previesť finančné prostriedky na svoj bankový účet.

(6) Každý prístup k hráčskemu kontu je umožnený len vtedy, ak hráč správne zadá svoje prihlasovacie údaje.

(7) Detailné pokyny a postupné kroky na registráciu a zriadenie hráčskeho konta sú uvedené na www.tipos.sk.

(8) TIPOS, jeho zamestnanci a spolupracujúce právnické a fyzické osoby vykonávajúce akékoľvek úkony pri prevádzkovaní internetových hier sú povinní zachovávať mlčanlivosť o hráčoch a ich účasti v hre. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa prvej vety sa nevzťahuje na poskytovanie informácií podľa § 35 ods. 13 písmená a) až e) Zákona o hazardných hrách a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

DRUHÁ ČASŤ

PRAVIDLÁ INTERNETOVÝCH STÁVOK TIPKURZ.SK

Čl. 6

Vymedzenie pojmov

(1) Internetové stávky TIPKURZ.SK je hazardná hra, pri ktorej je výhra podmienená uhádnutím športovej alebo nešportovej stávkovej udalosti, pod ktorou sa rozumie športový výsledok, poradie v športovej súťaži, pretekoch, dostihoch alebo iných udalostiach súvisiacich so športovými podujatiami, prípadne udalosť spoločenského, politického alebo verejného charakteru, pokiaľ táto neodporuje dobrým mravom, a ktorých pravidlá sú vopred známe a ich výsledok je variabilný. Stávky na udalosti spoločenského, politického alebo verejného charakteru môže prevádzkovateľ ponúkať po predchádzajúcom písomnom vyjadrení Ministerstva financií SR.

(2) Každá stávková udalosť a skutočnosť s ňou súvisiaca je vopred definovaná v kurzovej ponuke a musí byť hráčom vopred známa. Okolnosť, ktorá určuje výhru, je výsledok stávkovej udalosti. Výsledok stávkovej udalosti nesmie byť vopred známy a musí byť takej povahy a druhu, aby nemohol byť ovplyvnený ani TIPOS-om ani hráčom.

(3) Kurzová ponuka predstavuje súhrnnú ponuku stávkových udalostí vo forme ich zoznamov s príslušnými kurzami a ostatnými skutočnosťami súvisiacimi so stávkovou udalosťou. Kurzová ponuka je aktuálne k dispozícii na internetovej stránke TIPOS-u, prípadne sa môže zverejňovať aj inými mediálnymi prostriedkami.

(4) Kurz je v číselnom vyjadrení definovaný výherný pomer a predstavuje mieru pravdepodobnosti výhry. Výška výhry je priamo úmerná kurzu, v akom bola stávka prijatá a výške sumy vkladu, ktorou sa hráč zúčastňuje na stávke. Napr. pri správne uhádnutom výsledku stávkovej udalosti v zápase Arsenal - Liverpool je na víťazstvo Arsenalu kurz 2,50. Hráč vyhráva pri uhádnutí výsledku 2,5 násobok svojho vkladu. Za vklad 2,00 € vyhráva 5,00 €, z toho čistá výhra činí 3,00 €:

a) kurz vyznačený na potvrdení je platný a záväzný pre obidve strany, pokiaľ sa v príslušných ustanoveniach  tohto Herného plánu neuvádza inak;

b) kurzy stávkových udalostí oznamuje a zverejňuje TIPOS v kurzovej ponuke;

c) TIPOS má právo kedykoľvek zmeniť zverejnený kurz, resp. stiahnuť z ponuky ľubovoľnú stávkovú udalosť a to bez udania dôvodu. Uvedené sa nevzťahuje na už riadne a platne uzatvorené stávky.

(5) Vklad je suma dobrovoľne vložená hráčom do hry, ktorej návratnosť sa nezaručuje:

a) základná výška vkladu pre sólo a kumulatívne stávky je 0,50 €. Pre systémové stávky je 0,10 €. Stávky možno uzatvárať v ľubovoľnej výške vkladu. Výška vkladu na jednu stávku môže byť obmedzená výškou maximálnej čistej výhry podľa článku 14 tohto Herného plánu.

b) odstupňovanie vkladu do hry je po 0,01 € (napr.: 0,51 €, 0,52 €, 0,53 €, 0,54 € .....),

c) TIPOS si vyhradzuje právo obmedziť maximálny vklad pri niektorých druhoch stávkových podujatí.

(6) Tip je hráčom predpokladaný výsledok ním vybranej stávkovej udalosti.

(7) Výhra je súčinom herného vkladu a celkového kurzu. Výhra je zaokrúhlená na celé eurocenty  aritmeticky, t. j. 0 až 4 smerom nadol a 5 až 9 smerom nahor. Čistá výhra je rozdiel medzi výhrou a vkladom.

 

Čl. 7

Spôsob uzatvárania internetových stávok TIPKURZ.SK

(1) Hráč môže uzatvárať internetové stávky TIPKURZ.SK prostredníctvom internetovej siete ihneď po zverejnení stávkových kurzov. Koniec príjmu stávok na jednotlivé stávkové udalosti určí TIPOS včas, spravidla podľa začiatku konkrétnej stávkovej udalosti. Čas, dokedy je možné prijímať stávky na jednotlivé podujatia je v kompetencii TIPOS-u.

(2) Hráč začína podávať svoju stávku tak, že označí na internetovej stránke v aktuálnej  kurzovej ponuke svoj tip na stávkovú udalosť a zvolí výšku vkladu. Následne sa na obrazovke zobrazí informácia, či stávka bola hráčom do systému odoslaná. Hráč je povinný vo vlastnom záujme skontrolovať údaje odoslanej stávky. Stávka je riadne uzatvorená, ak po podaní/odoslaní stávky ju systém akceptuje/prijme a zaregistruje. Súčasne sa tým zníži stav hráčskeho konta o čiastku rovnajúcu sa celkovej cene stávky. Systém zašle detail riadne uzatvorenej stávky na obrazovku počítača hráča, ak si hráč túto možnosť zvolil pri registrácii.

(3) Zobrazený detail riadne uzatvorenej stávky obsahuje:

a) kód riadne uzatvorenej stávky (tiketu);

b) aktuálny stav/status riadne uzatvorenej stávky;

c) dátum a čas riadne uzatvorenej stávky;

d) výšku vkladu;

e) výsledný kurz a eventuálnu výšku výhry;

f) druh a typ riadne uzatvorenej stávky/tiketu;

g) informáciu dokedy je možné riadne uzatvorenú stávku zrušiť (stornovať);

h) tipovanú stávkovú udalosť.

i) Niektoré uvedené údaje budú podľa možnosti vyznačené kódom, značkou či skratkou.

(4) Riadne uzatvorenú stávku môže hráč zrušiť (stornovať) do piatich minút od jej uzatvorenia, maximálne však do času ukončenia prijímania stávok tipovanej udalosti. Čas najneskoršieho zrušenia (stornovania) stávky je uvedený v detaile stávky (tiketu).

(5) Riadne uzatvorená stávka sa stáva platne uzatvorenou stávkou vtedy, pokiaľ nebola v lehote zrušená (stornovaná) a súčasne nenastane v priamej súvislosti s ňou žiadna zo skutočností uvedených v ustanovení článku 12 tohto Herného plánu. Len z platne uzatvorenej stávky vyplýva prevádzkovateľovi povinnosť výherného plnenia voči hráčovi.

(6) Predpokladom riadneho uzatvorenia stávky je, že hráč stávku podal (odoslal) predtým ako TIPOS vyhlásil stop pre aktuálne stávkové udalosti, a že TIPOS podanú stávku akceptoval (prijal) automaticky alebo manuálne skôr, než nastal reálny čas začiatku stávkovej udalosti. Stávka, ktorá nebola akceptovaná (prijatá) pred začiatkom stávkovej udalosti, sa považuje za odmietnutú.

(7) Pre sporné prípady alebo pochybnosti o platnosti a presnosti uzatvorenej stávky je rozhodujúci kompletný údajový záznam o stávke, registrovaný v centrálnej databáze systému TIPOS-u.

(8) TIPOS má právo bez udania dôvodu neprijať stávku. Ak nie je rozhodnuté o prijatí alebo neprijatí stávky do ukončenia prijímania stávok pre danú udalosť, stávka sa nepovažuje za riadne uzatvorenú.

 

Čl. 8

Typy internetových stávok TIPKURZ.SK

(1) Stávka na udalosť s troma možnými výsledkami (1, X, 2)

Stávky na udalosť s troma možnými výsledkami sú také stávky, pri ktorých hráč určuje výsledok stretnutia, v ktorom prichádzajú do úvahy tri možné výsledky (1, X, 2), napr.: futbal, hokej, hádzaná, vodné pólo a pod. Vo všetkých prípadoch, kedy sa tipuje na tri možné výsledky (1, X, 2) sa stávka vzťahuje vždy na výsledok v riadnom hracom čase (stanoveného podľa pravidiel jednotlivých súťaží), bez ohľadu na prípadné ďalšie pokračovanie zápasu po uplynutí riadneho hracieho času (napr.: predĺženie zápasu, pokutové kopy a pod.).

Zvláštnym druhom stávky na udalosť s troma možnými výsledkami sú tzv. dvojtipy. Dvojtipom sa   rozumie stávka na dva výsledky, a to:

 • "1, X" - výhra mužstva, ktoré je v záhlaví uvedené ako prvé (domáce), alebo remíza (stávka proti "2");
 • "X, 2" - výhra mužstva, ktoré je v záhlaví uvedené ako druhé (hosťujúce), alebo remíza (stávka proti "1");
 • "1, 2" - výhra alebo prehra mužstva, ktoré je v záhlaví uvedené ako prvé (domáce) (stávka proti "X").

Pre správne určenie výsledku pri dvojtipe stačí, ak zápas skončí akýmkoľvek výsledkom, obsiahnutým v zadaní dvojtipu (pri "1, X" hráč vyhráva, keď zvíťazí domáci tím, alebo je remíza, pri "X, 2" hráč vyhráva, keď zvíťazí tím označený ako hosťujúci, alebo je remíza, pri "1, 2" hráč vyhráva, keď zápas neskončí remízou).

Dvojtipy sú v rámci tohto Herného plánu vo všetkých smeroch rovnocenné s tipmi "1", "X", "2" a možno ich za dodržania príslušných pravidiel zaraďovať do stávok (napr.: stupňovaných), ak nie je pri stávkovej udalosti uvedené inak.

(2) Stávka na udalosť  s dvoma možnými výsledkami (1, 2)

Stávky na  udalosť  s dvoma možnými výsledkami, sú také stávky, pri ktorých hráč určuje   správny výsledok stretnutia, v ktorom prichádzajú do úvahy dva možné výsledky (1, 2), a to:

a) pri stretnutiach bez pevne určeného hracieho času, kedy o víťazovi rozhoduje predpísaný počet bodov, setov (tenis, volejbal a pod.);

b) pri stretnutiach s vopred  stanoveným  hracím  časom  pri  možnom využití  ďalších  doplňujúcich pravidiel (napr.: predĺženie, postup v súťaži, konečné rozhodnutie a pod.).

(3) Stávka  na  víťazstvo  jednotlivcov, družstiev,  koní, chrtov a pod.  v súťažiach  krátkodobého   a dlhodobého charakteru

Pri tipovaní víťaza v súťažiach krátkodobého a dlhodobého charakteru určuje hráč víťaza majstrovských a iných dlhodobých súťaží (ME vo futbale, MS v hokeji a pod.), alebo víťaza v jednotlivých pretekoch (VC Nemecka vo Formule 1, slalom v rámci SP a pod.).

(4) Stávka na umiestnenie jednotlivcov, družstiev, koní, chrtov  a pod. v súťažiach krátkodobého a dlhodobého charakteru

Pri tipovaní na umiestnenie jednotlivcov a družstiev v súťažiach krátkodobého či dlhodobého charakteru určuje hráč umiestnenie tipovaných jednotlivcov alebo družstiev v uvedenom rozpätí. Napr. tipom "1-5" sa rozumie, že hráč tipuje umiestnenie jednotlivca alebo družstva na prvom až piatom mieste. Toto tipovanie zahrňuje:

a) tipovanie na umiestnenie v majstrovských a iných dlhodobých súťažiach (napr. Francúzsko na ME vo futbale "1-3" znamená, že hráč tipuje umiestnenie družstva Francúzska na prvom až treťom mieste, Slovensko na MS v hokeji "1-4" znamená, že hráč tipuje umiestnenie družstva Slovenska na prvom až štvrtom mieste);

b) tipovanie na umiestnenie v jednotlivých pretekoch (napr. stávka na umiestnenie M. Schumachera na VC Nemecka vo Formule 1 "1-3" znamená, že hráč tipuje umiestnenie M. Schumachera na prvom až treťom mieste).

(5) Odvodené typy stávok

Medzi ďalšie typy stávok patria stávky priamo súvisiace s výsledkom športových podujatí:

a) tipy na víťazstvo určeného jednotlivca alebo družstva o minimálny alebo presný (dopredu stanovený) počet gólov (handicap), počet bodov, počet setov, časový odstup, minimálnu vzdialenosť. Pri tomto druhu tipovania tipuje hráč víťaza zápasu, a zároveň aj minimálny alebo presný (dopredu stanovený) gólový, bodový, časový rozdiel a pod.; tip na "víťazstvo Francúzska o 2 góly a viac", znamená, že hráč vyhráva, ak Francúzsko vyhrá minimálne o 2 góly (2:0,3:0,3:1,4:1 atď.); tip na "víťazstvo Francúzska o 2 góly" znamená, že hráč vyhráva vtedy, ak zápas skončí víťazstvom Francúzska presne o 2 góly (2:0, 3:1, 4:2, 5:3 atď.);

b) bližšie špecifikované tipy:

- na presný výsledok určeného zápasu,
- na výsledok jednotlivých častí určeného zápasu (súťaží, pretekov),
- na priebeh určeného zápasu,
- na strelcov gólov v určenom zápase,
- na strelca prvého, posledného alebo vopred definovaného gólu určeného zápasu,
- na počet gólov v určenom zápase (ligovom kole, turnaji a pod.),
- na počet medailí v súťaži (OH a pod.),
- na prvý pokutový kop v určenom zápase,
- na prvú, poslednú alebo vopred definovanú žltú kartu v určenom zápase,
- na počet žltých kariet v určenom zápase,
- na počet rohov v určenom zápase,
- na prvý, posledný alebo vopred definovaný rohový kop v určenom zápase,
- na prvú, poslednú alebo vopred definovanú červenú kartu v určenom zápase,
- na počet červených kariet v určenom zápase,
- na prvé, posledné alebo vopred definované vylúčenie v určenom zápase (hokej),
- duel, lepší z dvojice jednotlivcov (družstiev) v súťaži,
- duel, ktoré mužstvo strelí viac gólov,
- na výkop v zápase,
- na párny alebo nepárny počet gólov v zápase (stav 0:0 sa považuje za párny počet gólov),
- iné,  podobne špecifikované stávky;

c) tipy na najúspešnejších strelcov súťaží dlhodobého charakteru. Pri tomto druhu tipovania hráč určuje najlepšieho strelca v konkrétnej súťaži dlhodobého charakteru, napr. ME vo futbale, MS v hokeji a pod. Tip sa uzatvára rovnakým spôsobom ako tip na víťaza a platia rovnaké kritériá;

d) stávky typu "pole proti", "na neumiestnenie", "ostatní".

Tip "pole proti" je tip, keď hráč určuje, že zvíťazí ktokoľvek zo štartujúcich, s výnimkou konkrétneho tipovaného jednotlivca, družstva, koňa. Nárok na výhru vzniká v prípade, že vyhrá podľa oficiálneho výsledku ktokoľvek zo zúčastnených jednotlivcov alebo družstiev, s výnimkou jednotlivcov alebo družstiev uvedených v tipe. Napr. "pole proti Českej republike" na MS v hokeji znamená, že zvíťazí ktorékoľvek mužstvo okrem ČR.

Tip "na neumiestnenie" je tip, keď hráč určuje, že sa uvedený jednotlivec alebo družstvo neumiestni v konkrétnom rozpätí oficiálnej výsledkovej listiny. Napr. "Slovensko NE 1-4" na MS v hokeji znamená, že hráč tipuje, že Slovensko sa na MS neumiestni na prvých štyroch miestach.

Tip "ostatní" je tip, keď hráč určuje, že v danej súťaži zvíťazí alebo umiestni sa ktorýkoľvek súťažiaci (družstvo), na ktorého nebol vypísaný kurz.

 

Čl. 9

Druhy internetových stávok TIPKURZ.SK

(1) Základné druhy stávok

a) Sólo stávka

Sólo stávka je stávka uzatvorená na jednu stávkovú udalosť. Nárok na výhru vzniká správnym určením výsledku. TIPOS má právo niektoré ním určené stávkové udalosti prijímať len ako sólo stávky;

b) Stupňovaná stávka

Stupňované (kumulatívne) stávky sú stávky, pri ktorých hráč môže tipy na jednotlivé výsledky navzájom kombinovať. Zároveň sa nemôžu uzatvárať (kombinovať) tipy, ktoré sa navzájom podporujú, napr. tip na víťazstvo mužstva s tipom na umiestnenie toho istého mužstva a pod. Ak sa stane, že sa takéto podporné tipy nachádzajú na jednom potvrdení, v tom prípade sú považované za neplatné a vyhodnotené v kurze 1,00.

Výsledný kurz (VK) stupňovanej stávky je súčinom kurzov jednotlivých tipovaných výsledkov, pričom výsledný kurz sa vždy skracuje (nie zaokrúhľuje) na dve desatinné miesta. Príklad: pre zápasy s kurzami 1,52, 2,25 a 2,35 sa výsledný kurz stanoví nasledovne: 1,52*2,25*2,35=8,037, t.j. po skrátení 8,03.

Nárok na výhru pri stupňovaných tipoch vzniká za predpokladu, že hráč správne určí všetky tipy z celej kumulatívnej stávky. Príklad: Slovan - Inter tip 1, Slávia - Sparta tip 2. Nárok na výhru vzniká, keď vyhrá Slovan a zároveň Slávia prehrá so Spartou. Ak sa niektorá zo stávkových udalostí uvedených na tikete neuskutoční a ostatné tipy sú správne, VK sa vypočíta bez kurzu neuskutočnenej stávkovej udalosti.

TIPOS má právo ním určené stávkové udalosti prijímať len ako kumulatívne stávky so stanoveným minimálnym počtom stretnutí. Minimálny a maximálny počet udalostí v kumulatívnej stávke závisí od rozhodnutia TIPOS-u a hráči budú o tom informvaní na www. tipkurz.sk.

TIPOS  má právo zvýšiť výsledný kurz kumulatívnej stávky pomocou kurzového zvýhodnenia. Kurzové zvýhodnenie je koeficient, ktorým sa vynásobí výsledný kurz na informácii o uzatvorení stávky. Výsledkom vynásobenia je zvýhodnený kurz.  TIPOS zverejní výšku a podmienky kurzového zvýhodnenia vopred na internetovej stránke. Výška kurzového zvýhodnenia a zvýhodnený kurz sú uverejnené na informácii o uzatvorení stávky. 

(2) Špeciálne druhy stávok - systémové stávky

Systémová stávka  je stávka, ktorá hráčovi umožňuje zjednodušený spôsob pre uzavretie viacerých stávok súčasne na jednom potvrdení. TIPOS umožňuje hrať tzv. dvojitý, trojitý a štvoritý systém. Maximálny počet stávkových udalostí v systémoch je spravidla 10. Počet stávkových udalostí a typ kombinácie môže byť TIPOS-om zmenený.

a) Dvojitý systém:

je systém, ktorý musí obsahovať minimálne 3 a maximálne  10 stávkových udalostí. Hrací systém automaticky vytvorí všetky možné dvojkombinácie vybraných stávkových udalostí. Ak systém obsahuje jednu alebo niekoľko kombinácií, v ktorých sú všetky stávkové udalosti neplatné, vyplatí sa vklad za takéto kombinácie späť na hracie konto hráča. V údajoch o hracom konte hráča sa neuvádzajú ako výhry, ale ako refundácie (spätné vklady). Výhry sa vypočítajú oddelene pre každú kombináciu. Aj keď je systém registrovaný ako jedna stávka, zaznamenajú sa výhry na hráčske konto oddelene. Počet kombinácií pri vybranom počte udalostí udáva tabuľka:

Počet tipovaných udalostí

3

4

5

6

7

8

9

10

Počet kombinácií

3

6

10

15

21

28

36

45

Príklad: Hráč tipuje dvojice zo štyroch udalostí. To znamená, že rozpisuje šesť možných kombinácií. Pri uhádnutí všetkých štyroch tipov, vyhráva všetkých šesť kombinácií. Pri uhádnutí troch tipov, vyhráva tri kombinácie a pri neuhádnutí dvoch tipov, vyhráva iba jednu kombináciu.

Podobne si môže hráč vytvoriť aj trojitý a štvoritý systém. Pri trojitom systéme musí hráč tipovať minimálne štyri udalosti a pri štvoritom minimálne päť udalostí. Maximálny počet udalostí je 10. Hráč môže na jednom potvrdení (informácii o uzatvorení stávky) tipovať všetky systémy naraz. Hráč si môže zvoliť rôzne vklady pre dvojitý, trojitý a štvoritý systém.  Počet kombinácií pri vybranom počte udalostí pre trojitý a štvoritý systém udávajú tabuľky:             

b) Trojitý systém

Počet tipovaných udalostí

4

5

6

7

8

9

10

Počet kombinácií

4

10

20

35

56

84

120

 c) Štvoritý systém

Počet tipovaných udalostí

5

6

7

8

9

10

Počet kombinácií

5

15

35

70

126

210

Príklad pre štvoritý systém: Hráč tipuje štvorkombinácie z piatich udalostí. To znamená, že rozpisuje päť možných kombinácií. Pri uhádnutí všetkých piatich tipov, vyhráva všetkých päť kombinácií. Pri uhádnutí štyroch tipov vyhráva jednu kombináciu a pri neuhádnutí dvoch tipov, prehráva celú stávku.

Minimálny vklad na jednu kombináciu pri systémových stávkach je 0,50 €. To znamená, že pri štvoritom systéme z 8 stávkových udalostí zaplatí hráč 70*0,50 €=35,00 €.

Hráč si môže pridať k systémovej stávke ďalšie stávkové udalosti, tzv. horúce tipy (tutovky), ktoré sa pridajú ku každej z vytvorených kombinácií. Má tak možnosť zvýšiť si výhru na každej stávke systému o kurz, ktorý je daný násobkami kurzov tutoviek. Maximálny počet tutoviek môže byť taký, aby počet stávkových udalostí v rozpise a tutoviek spolu nebol väčší ako 24.

Príklad: Ak hráč tipuje trojitý systém z 10 udalostí, potom počet tutoviek môže byť maximálne 14.
Výška čistej výhry na jednu kombináciu pri systémových stávkach s tutovkami závisí od počtu tutoviek.

Príklad: Štvoritý systém s dvoma tutovkami znamená kombinácie 4 udalostí plus 2 tutovky na každú kombináciu, teda v kumulatívnej stávke sa tipuje 6 udalostí. TIPOS má v kompetencii stanoviť zmenu počtu stávkových udalostí v systémoch, zrušenie alebo pozastavenie určitého druhu systémovej stávky, označiť v záhlaví ľubovoľné stávkové udalosti, ktoré sa nedajú tipovať v systémových stávkach.

(3) Špeciálne druhy stávok – skupinové systémové stávky

Stávkové príležitosti v systémovej stávke môžu byť vytvorené aj z viacerých stávkových udalostí, hráči si tak  vytvoria  tzv. skupiny, ktoré  obsahujú  minimálne  dve stávkové udalosti.  TIPOS ponúka aj v tomto prípade dvojitý, trojitý a štvoritý systém. Hráč si môže ku skupinám priradiť aj tutovky, ktoré budú automaticky priradené ku všetkým kombináciám vo zvolenom systéme. Maximálny počet tutoviek môže byť taký, aby celkový počet stávkových udalostí a tutoviek v rozpise nebol väčší ako 24.

(4) Live stávky - stávky v priebehu konania udalosti

Live stávka je prijatá stávka na vopred vybranú a za tým účelom označenú udalosť pred a počas jej priebehu. Kurzy na stávkovú udalosť a okolnosti s ňou súvisiace sú menené v závislosti na jej priebehu. Stávkové kurzy sú platné pre danú stávkovú udalosť v okamihu uzavretia stávky. V prípade ak bola stávka uzatvorená po ukončení stávkovej udalosti alebo okolnosti s ňou súvisiacej, TIPOS stávku zruší a hráčovi vráti vklad na hráčske konto.

Live stávky je možné tipovať ako sólo stávky alebo  stupňované stávky podľa pravidiel uvedených v odseku 2 tohto článku. Kombinovať medzi sebou je možné iba udalosti vybrané a označené za účelom live stávok. Prijatú live stávku nie je možné hráčom stornovať.

Ak je udalosť prerušená a/alebo  nedohraná, resp.  nie je ju možné z rôznych (najmä technických) dôvodov ako aj stávky s ňou súvisiace vyhodnotiť, TIPOS po uplynutí dvoch kalendárnych dní od jej posledného prerušenia súvisiace a nevyhodnotené stávky zruší.  Týka sa to aj prípadov skreču v tenise, plážovom volejbale, badmintone a pod.. Následne TIPOS vráti vklady zo zrušených stávok na hráčske kontá.      
Údaje o priebehu zápasu zobrazované pri Live stávkach sú len orientačné a na ich základe nie je možné uznať prípadnú reklamáciu.

 

Čl. 10

Oficiálny výsledok stávkovej udalosti

(1) Za oficiálny výsledok stávkovej udalosti podľa tohto Herného plánu je považovaný výsledok vyhlásený oficiálnymi zdrojmi po uplynutí oficiálneho riadneho hracieho času, prípadne v stávkovej udalosti bez pevne určeného riadneho hracieho času po dosiahnutí predpísaného zisku bodov, setov a pod.

(2) Výnimky z tohto pravidla sú možné, musia byť však vopred zverejnené. Napr. pri baseballe sa za oficiálny výsledok považuje výsledok dosiahnutý aj po prípadnom predĺžení.

(3) Pri všetkých udalostiach platí výsledok, dosiahnutý podľa pravidiel konkrétnej športovej udalosti a bol vyhlásený rozhodcami (porotou, riadiacou komisiou a pod.) v mieste konania udalosti. Dodatočné zmeny v dosiahnutom výsledku (napr. kontumácia, diskvalifikácia, a pod.) nemajú vplyv na hodnotenie stávok.

 

Čl. 11

Platnosť stávkovej udalosti v riadne uzatvorenej stávke a platnosť výsledku stávkovej udalosti

(1) Ak sa stávková udalosť neuskutoční v čase zverejnenom TIPOS-om, je stávka platná, ak sa uskutoční do dvoch nasledujúcich kalendárnych dní od  termínu zverejneného v čase uzatvorenia stávky.

(2) Ak sa stávková udalosť preruší a dohráva sa od času prerušenia (futbal, hokej), alebo od momentu prerušenia (napr. v tenise), je stávka platná, ak sa uskutoční do dvoch nasledujúcich kalendárnych dní od posledného zverejneného termínu.

(3) Ak je stávková udalosť prerušená alebo nedohraná, pri tipe na výsledok 1. polčasu, 1. tretinu, 2. tretinu, 1., 2., 3., alebo 4. set je stávka platná, ak sa daná časť stávkovej udalosti riadne dohrala. V prípade tipu na presný výsledok (priebeh zápasu, počet setov v zápase, počet gemov v zápase, počet gólov v zápase a podobne)sa stávka ruší a vklad sa vracia.

(4) Ak je stávková udalosť prerušená alebo nedohraná pri tipe na strelca 1. gólu a pri tipe 1. gól v zápase, 1. žltá karta v zápase, 1. rohový kop v zápase, 1. červená karta v zápase, je stávka platná a platí dosiahnutý výsledok, ak sa tipy uskutočnili do prerušenia udalosti, t. j. bol strelený prvý gól v zápase, bola udelená 1. žltá karta v zápase, 1. červená karta v zápase, bol kopnutý 1. rohový kop v zápase a pod. Stávka je platná aj v prípade, ak sa prerušená udalosť dohráva od času prerušenia a dohrá sa do dvoch kalendárnych dní. Ak sa prerušená udalosť opakuje od začiatku, stávka sa považuje za neplatnú a vklad sa vracia.

(5) Ak sa stávková udalosť uskutoční skôr ako vo zverejnenom dni a čase, platia všetky tie stávky, ktoré boli prijaté do skutočného začiatku stávkovej udalosti. Všetky ostatné stávky na túto udalosť sa počítajú v kurze 1,00.

(6) Ak v jeden deň hrajú rovnaké mužstvá viac stretnutí (napr. baseball), predmetom stávky je vždy prvé z nich.

(7) Pri "handicapovej stávke" je platným výsledkom súčet výsledku dosiahnutého v stávkovej udalosti v riadnom hracom čase a handicapového výsledku vypísaného TIPOS-om pri ponuke. (Napr: vo futbalovom zápase Francúzsko - Azerbajdžan je vypísaný handicap 0:1. Ak skončí daná udalosť výsledkom 2:1 pre Francúzsko, je platným výsledkom výsledok 2:2. Ak skončí udalosť 1:1, výsledkom je 1:2 v neprospech Francúzska).

(8) Výsledok pri stávke "duel" - lepší z dvojice, je výsledok dosiahnutý v pretekoch podľa oficiálnej výsledkovej listiny a je platný vtedy, keď aspoň jeden pretekár dokončí preteky, alebo ich časť (napr. jedno kolo pri slalome v lyžovaní). V prípade, že jeden pretekár dokončí prvé kolo a do druhého nepostúpi a druhý pretekár do druhého kola postúpi a v ňom vypadne (nedokončí), berie sa výsledok z výsledkovej listiny po prvom kole. Ak sa v pretekoch aspoň jeden pretekár z dvojice nezúčastní, alebo ani jeden z dvojice nebol klasifikovaný (nedokončí ani časť pretekov, prípadne je diskvalifikovaný), hráčom sa pri jednoduchej (sólo) stávke vráti vklad a pri kumulatívnych stávkach sa počíta kurz 1,00.

(9) Pri motoristických pretekoch, pretekoch v lyžiarskych disciplínach a pod. sa výsledok vyhlási podľa platných pravidiel rozhodcovskej riadiacej komisie, alebo pravidiel príslušných súťaží. To znamená aj v prípade opakovaného štartu, alebo predčasného ukončenia pretekov (dážď, havária) platia pre všetky stávkové udalosti výsledky podľa oficiálnej výsledkovej listiny.

(10) Ak rozhodcovská komisia v priebehu pretekov zruší východiskové pravidlá, platí takto dosiahnutý výsledok. Napr. ak sa skrátia preteky (cyklistika, lyžovanie, motorizmus a pod.), ak sa vypustia preteky zo seriálu viacerých pretekov, ak sa dodatočne zmenia propozície, kritériá stanovujúce umiestnenie v určitom type súťaží (tabuľkové súťaže, lyžovanie).

(11) Ak sa tenisový zápas odohral na inom povrchu, ako bolo v záhlaví uvedené, platí dosiahnutý výsledok. (Napr.: premiestnenie turnajových zápasov pre nepriazeň počasia z antukových dvorcov do haly s tvrdým povrchom).

(12) Pre konečný výsledok série viacerých pretekov, alebo tabuľkových súťaží, sa berú do úvahy pre stanovenie platného výsledku i prípadné ďalšie zmeny a to len do času ukončenia série všetkých pretekov, alebo tabuľkových súťaží (kontumácia, odpočítanie bodov, odstúpenie zo súťaže, diskvalifikácia a pod.).

(13) Stávková udalosť je platná, ak je zápas premiestnený a odohraný na neutrálnej pôde, aj keď to nebolo v záhlaví zápasu uvedené.

(14) Malá chyba v označení mužstva (napr. FC Liverpool - FC Liverpool), jednotlivca (napr. Philippoussis - Philipousis), prípadne miesta uskutočnenia stávkovej udalosti, pokiaľ sa netýka podstaty stávky, nemá vplyv na platný výsledok a stávka na takúto stávkovú udalosť je platná.

 

Čl. 12

Neplatnosť stávkovej udalosti v riadne uzatvorenej stávke z dôvodu znemožnenia jej vyhodnotenia

(1) V prípade, ak pri riadne uzatvorenej stávke nastane/vznikne čo len jedna zo skutočností uvedených v odseku 2 tohto článku, stáva sa dotknutá stávková udalosť neplatnou na základe toho, že nie je možné jej vyhodnotenie. Hráčom sa pri sólo stávkach vráti vklad, pri kumulatívnych a systémových stávkach sa dotknutá stávková udalosť vyhodnotí kurzom 1,00.

(2) Skutočnosti alebo okolnosti, ktoré spôsobujú neplatnosť stávkovej udalosti tým, že znemožňujú jej vyhodnotenie, sú:

a) ak sa stávková udalosť s vopred stanoveným hracím časom, či iným kritériom neuskutoční do dvoch kalendárnych dní od posledného zverejneného termínu;

b) ak sa stávková udalosť preruší a nedohrá sa do dvoch nasledujúcich kalendárnych dní od posledného zverejneného termínu;

c) ak sa tenisová, badmintonová a pod. udalosť nedohrá, napríklad jeden z hráčov vzdá (skrečuje);

d) ak sa prerušená alebo nedohraná stávková udalosť opakuje od začiatku, považuje sa stávka na pôvodnú  stávkovú udalosť za neplatnú;

e) ak bola stávková udalosť zle zadaná TIPOS-om, napr. zápas futbalovej ligy Slovan – Inter bol uvedený ako zápas hokejovej ligy a pod.;

f) ak bola zle zadaná stávková udalosť zlyhaním ľudského alebo technického faktora na strane TIPOS-u, pričom zadaná udalosť odporuje matematicko-logickým súvislostiam, napr. hranica pri špeciálnej stávke Počet gólov v zápase vo futbale 5,5 gólu, hranica pri špeciálnej stávke Počet gólov v zápase v hokeji 2,5 gólu a pod.;  

g) ak sa stávková udalosť neodohrá tak, ako bolo v záhlaví uvedené, čo znamená, že družstvo uvedené ako domáce túto výhodu nemalo (bez toho, aby sa jej zrieklo - napr. kvalifikačné zápasy, ktoré sa hrajú na odvety v hádzanej žien Rusko - Azerbajdžan a aj odveta Rusko - Azerbajdžan sa hrá v Rusku a nie v Azerbajdžane).  Toto pravidlo sa nevzťahuje na zápasy odohrané na neutrálnej pôde, turnajové zápasy na vopred určenom mieste (napr. MS v hokeji) a pod.;

h) ak v ponuke bola prevádzkovateľom chybne zadaná udalosť, pričom takáto chyba sa týkala vecnej podstaty udalosti, čím nebolo možné objektívne vyhodnotiť stávku (napr.: remízová ponuka na tenisový zápas; ponuka fínskej hokejovej ligy Hämeenlinna – Frölunda, pričom mužstvo Frölunda je účastník švédskej ligy; ponuka na výsledok tretej tretiny futbalového zápasu, a pod.);

i) ak boli kurzy na stávkovú udalosť zadané tak, že sa dala podaním rôznych tipov danej stávkovej udalosti  dosiahnuť istá výhra;

j) ak sa na jednom kumulatívnom tipe, alebo v systémovej stávke nachádzajú udalosti, ktoré sa navzájom podporujú. Napr. tip na víťazstvo mužstva s tipom na umiestnenie toho istého mužstva a pod.;

k) ak stávka na stávkovú udalosť bola uzatvorená po začiatku tipovanej udalosti. Výnimka môže nastať u stávkových udalostí, ktoré trvajú dlhšie obdobie a stávky na ne sa prijímajú aj po ich rozohratí, čo je v záhlaví stávkovej udalosti uvedené (napr. stretnutie v Davisovom pohári po prvom dni, tenisový zápas Agassi - Federer – rozohrané a pod.), alebo u stávok dlhodobého charakteru (víťaz Anglickej futbalovej ligy, víťaz Ligy majstrov a pod.);

l) ak sa jednotlivec alebo družstvo nezúčastnia zápasu, súťaže či pretekov;

m) ak sa zápas profesionálnej baseballovej ligy neuskutoční vo zverejnenom termíne, resp. preruší z akéhokoľvek dôvodu. V tomto prípade sa na odohranie v inom termíne nečaká.

(3) Stávková udalosť riadne uzatvorenej stávky, ktorá bola ovplyvnená ktoroukoľvek zo skutočností alebo okolností uvedených v odseku 2 tohto článku je vyhodnotená kurzom 1,00 kedykoľvek, najneskôr však do 35 dní odo dňa, kedy k skutočnosti či okolnosti došlo. TIPOS si zároveň vyhradzuje právo použiť ustanovenie článku 24 ods. 10  tohto Herného plánu.

 

Čl. 13

Nárok na výhru

(1) Nárok na výhru v internetových stávkach TIPKURZ.SK z riadne uzatvorených stávok, pokiaľ neboli ovplyvnené udalosťami alebo okolnosťami uvedenými v článku 12 vzniká:

a) pri sólo stávkach, pri uhádnutí tipovaného výsledku a dodržaní príslušných ustanovení tohto Herného plánu;

b) pri kumulatívnych stávkach  vzniká za predpokladu, že hráč uhádne všetky tipované udalosti a pri systémových stávkach, že hráč uhádne všetky stávkové udalosti aspoň v jednej z kombinácií systému a súčasne pri dodržaní príslušných ustanovení tohto Herného plánu;

c) v prípade odvodených tipov stávok, ak budú splnené podmienky stanovené v každom druhu špeciálnej stávky a dodržaní príslušných ustanovení tohto Herného plánu;

d) v prípade rovnakého umiestnenia jednotlivcov či družstiev v stávke na víťaza (umiestnenie) ide o tzv. mŕtvy výsledok a výhra sa stanovuje nasledovne:

- stanovenie výšky výherného kurzu pri stávke na víťaza.Ak sa dvaja alebo viacerí jednotlivci (družstvá) delia o prvé miesto v jednej súťaži (pretekoch), delia sa ich jednotlivé hracie kurzy počtom víťazných jednotlivcov (družstiev). Napríklad: v lyžovaní, L. Kjus s kurzom 4,00 a H. Maier s kurzom 1,5 sa delia o prvé miesto v Super G. Výherný kurz u L. Kjusa bude 4,00/2, to znamená 2,00 a u H. Maiera bude 1,50/2, to znamená 0,75;

- stanovenie výšky výherného kurzu pri stávke na umiestnenie .Príklad: B. Raich s kurzom 6,00 do tretieho miesta skončil presne na treťom mieste spolu s ďalšími dvoma pretekármi. Potom sa jeho výherný kurz vydelí tromi. Čiže výsledný výherný kurz na túto udalosť bude 6,00/3 = 2,00. No ak by B. Raich skončil s kurzom 6,00 do tretieho miesta na druhom mieste a delil by sa o druhé miesto s ďalšími dvoma pretekármi, jeho výherný kurz by bol 2/3 zo 6,00, čiže 4,00.

 

Čl. 14

Limit pre najvyššiu výhru na jednu stávku

(1) Výšku maximálnej čistej výhry v internetových stávkach TIPKURZ.SK na jednu stávku určuje prevádzkovateľ a zverejňuje ju na internetovej  stránke  www.tipkurz.sk.

(2) Čistou výhrou sa rozumie rozdiel medzi výhrou a vkladom. Výšku čistej výhry pre jednotlivé druhy stávok môže TIPOS zvyšovať a znižovať, musí však o tom vopred upovedomiť hráčov formou zverejnenia na internetovej stránke www.tipkurz.sk.

 

                                                                           

TRETIA ČASŤ

PRAVIDLÁ INTERNETOVÝCH HIER e-CASINO

Čl. 15

Internetové hry e-ŽREBY

(1) Pod pojmom internetové hry e-ŽREBY sa rozumejú hazardné hry založené na grafickej simulácii klasických stieracích alebo otváracích žrebov v elektronickom prostredí. Princíp hry spočíva v tom, že hráč po zvolení príslušnej hry (emisie), výbere jedného žrebu a zaplatení ceny žrebu, zisťuje prípadnú výhru až po zotretí (otvorení) hracieho poľa vybraného žrebu a zobrazení odkrytého hracieho poľa. Výška výhry je závislá od počtu a charakteru výherných symbolov zobrazených v odkrytom hracom poli a definovaných v emisnom liste každej elektronickej emisie internetových hier e-ŽREBY.

(2) V internetovom hracom prostredí internetových hier e-ŽREBY ponúka prevádzkovateľ viacero druhov elektronických žrebov v podobe príslušných elektronických emisií. Každá elektronická emisia e-žrebov musí mať, okrem charakteristického a nezameniteľného grafického zobrazenia formátu e-žrebu, v príslušnom hracom sektore vydaný aj emisný list príslušnej emisie. Emisný list obsahuje:

a) názov emisie;

b) cenu jedného žrebu;

c) sériové číslo emisie a rozsah poradových čísel emitovaných žrebov v sérii;

d) počet emitovaných žrebov v emisii spolu (emisný objem) a celkovú hernú istinu ako súčin počtu emitovaných žrebov a ceny za jeden žreb;

e) počet výherných žrebov v emisii spolu, celkovú výhernú istinu a počet výherných žrebov v jednotlivých výherných úrovniach celej emisie;

f) pravdepodobnosti jednotlivých výhier a celkovú pravdepodobnosť výhry;

g) celkový emisný výherný podiel výhernej istiny ku hernej istine vyjadrený v percentách;

h) dátum spustenia emisie;

i) dátum ukončenia emisie;

j) celkový počet a charakter herných symbolov hracieho poľa žrebu;

k) definíciu výhier v závislosti od charakteru a počtu výherných symbolov;

l) konkrétne výšky výhier prislúchajúcich jednotlivým kombináciám výherných symbolov;

m) zakrytú grafiku žrebov;

n) vzor odkrytej grafiky žrebu so zobrazením výherných symbolov na zotretej stieracej ploche;

o) grafiku symbolov;

p) popis návodu na hranie.

(3) Cena jedného žrebu elektronickej emisie nesmie byť nižšia ako 0,30 € a vyššia ako 10,00 €. Emisia môže mať viacstupňové hranie a viac hracích polí na jednom žrebe. Úhrnný výherný podiel v každej emisii nesmie byť nižší ako 30 % z hernej istiny.

(4) Prevádzkovateľ je povinný predložiť ministerstvu na schválenie emisný list každej emisie internetových hier e-ŽREBY v dostatočnom predstihu pred jej plánovaným spustením na internetovom hracom portáli. Schválený emisný list sa formou prílohy stáva súčasťou tohto Herného plánu.

(5) Spôsob hrania a priebeh hry: hráč si v hracom prostredí internetových hier e-ŽREBY zvolí príslušnú hru (emisiu) z aktuálnej ponuky hier, pričom sa mu k výberu zobrazí viacero náhodne vygenerovaných žrebov zvolenej emisie. Hráč vyberie jeden žreb, ktorý sa zväčší a umožní sa mu použitím počítačovej myši zotrieť, prípadne otvoriť okno hracieho poľa žrebu. Zotretím hracieho poľa žrebu hráč na základe výherných symbolov, ich počtu a zhody zisťuje výšku svojej výhry. Každý žreb je jedinečný a môže byť zotretý iba raz. Hra je ukončená zotretím hracieho poľa žrebu a pripísaním eventuálnej výhry na hráčske konto. Detailný popis návodu hrania je uvedený v emisnom liste každej emisie.

 

Čl. 16

Internetová hra e-KLUB KENO

(1) Internetová hra e-KLUB KENO je číselná internetová hra, pri ktorej sa z 80 čísel žrebuje spolu 20 čísel.

(2) Účastníci hry uzatvárajú stávky na 1 - 7 čísel. Uzatváranie stávky na čísla sa vykonáva vlastným manuálnym výberom čísel v hernom poli kliknutím myšou na tipované čísla alebo automatickou voľbou kliknutím na tlačidlo "Náhodný tip", pričom hráč si môže zvoliť počet tipovaných čísiel a počet predplatných období.

(3) Minimálny vklad na jednu hru je vo výške 0,30 €, maximálny vklad je 1,80 €. Nie je možné vložiť viac, ako je disponibilná výška hráčskeho konta hráča. Stávku je možné uzavrieť na 1 (jedno) až 60 (šesťdesiat) predplatných období (žrebovaní).

(4) O výhre rozhoduje počet správne tipovaných čísel a jej výšku určuje tabuľka výhier. Vyhrané sumy sa pripíšu k hráčskemu kontu na konci hry. Žrebovanie prebieha pomocou generátora náhodných čísel spravidla každých 5 minút. V prípade technických alebo iných relevantných problémov sa môže 1 alebo viac žrebovaní vynechať, pričom uzavreté stávky sa presúvajú ako platné stávky na najbližšie žrebovanie alebo najbližších 2 - 60 žrebovaní v prípade predplatnej stávky.

(5) Tabuľka výhier:

 

Počet tipovaných čísel

 

7

6

5

4

3

2

1

Počet správne tipovaných čísel

7

3000x

 

 

 

 

 

 

6

100x

700x

 

 

 

 

 

5

20x

30x

200x

 

 

 

 

4

3x

5x

25x

55x

 

 

 

3

 

2x

2x

5x

23x

 

 

2

 

 

 

1x

2x

10x

 

1

 

 

 

 

 

 

2x

0

1x

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 17

e-BINGO

(1) Pod pojmom internetová hra e-BINGO sa rozumie lotériová hra založená na grafickej simulácii hry bingového typu s kumulatívnym garantovaným Jackpot-om v elektronickom prostredí.

(2) Hra je založená na tiketoch obsahujúcich kombinácie 25 čísel z číselného radu od jeden do sedemdesiatpäť, usporiadaných do piatich riadkov a piatich stĺpcov na každom tikete nasledovným spôsobom:

a) v 1. stĺpci sa nachádza päť nezoradených jedinečných čísel z rozsahu  od 1 do 15;

b) v 2. stĺpci sa nachádza päť nezoradených jedinečných čísel z rozsahu od 16 do 30;

c) v 3. stĺpci sa nachádza päť nezoradených jedinečných čísel z rozsahu od 31 do 45;

d) v 4. stĺpci sa nachádza päť nezoradených jedinečných čísel z rozsahu od 46 do 60;

e) v 5. stĺpci sa nachádza päť nezoradených jedinečných čísel z rozsahu od 61 do 75.

Každý tiket obsahuje inak zostavenú kombináciu čísel. Hráčovi je umožnené pred žrebovaním na každom zakúpenom tikete zmeniť v každom stĺpci tiketu maximálne 2 čísla pri dodržaní vyššie popísaných pravidiel.

(3) Cena jedného tiketu hry e-BINGO je 0,65 € .

(4) Výška garantovaného Jackpot-u hry e-BINGO je 330,00 €. Jackpot sa kumuluje vo výške 20 % z ceny každého predaného tiketu až do momentu dosiahnutia výhry kategórie Jackpot niektorým hráčom. Od danej chvíle sa Jackpot kumuluje od hodnoty 0,00 €, pričom počas kumulácie je garantovaná jeho minimálna výška.

(5) Hráč má možnosť zakúpenia jedného až troch tiketov pre jedno žrebovanie.

(6) Samotné žrebovanie je spúšťané hráčom a je platné individuálne pre konkrétneho hráča a tikety ním v danej hre zakúpené.

(7) Žrebovanie je založené na náhodnom výbere výherných čísel z číselného radu 1 – 75. Celkový počet vyžrebovaných čísel je 55. Postupným žrebovaním výherných čísel sa dosahujú výhry v jednotlivých výherných kategóriách nasledovným spôsobom:

ŠTYRI ROHY - výhra je dosiahnutá vtedy, ak sa po vyžrebovaní 53. čísla vrátane (stop loptička pre Štyri rohy) zhodujú vyžrebované čísla s číslami v štyroch rohoch niektorého tiketu hráča. Výška výhry výhernej kategórie Štyri rohy je stanovená ako dvojnásobok (2x) vkladu (ceny tiketu).

DIAGONÁLY - výhra je dosiahnutá vtedy, ak sa po vyžrebovaní 54. čísla vrátane (stop loptička pre Diagonály) zhodujú vyžrebované čísla s číslami uvedenými na diagonálach niektorého tiketu hráča. Výška výhry výhernej kategórie Diagonály je stanovená ako päťnásobok (5x) vkladu (ceny tiketu).

JACKPOT - výhra je dosiahnutá vtedy, ak medzi vyžrebovanými číslami do 55. vyžrebovaného čísla vrátane (stop loptička pre Jackpot), je všetkých 25 čísel niektorého tiketu hráča. Výška výhry výhernej kategórie Jackpot je stanovená sumou kumulovaného garantovaného Jackpotu hry e-BINGO v danom momente.

(8) Po vyžrebovaní 55. výherného čísla žrebovanie končí a hráčovi je zobrazená a graficky znázornená jeho prípadná výhra. V prípade súčasnej výhry vo viacerých kategóriách na jednom tikete je hráčovi priznaná len výhra s najväčším finančným efektom pre hráča (nie je možný súbeh výhier).

 

Čl. 18

Stolové hry

1) eRuleta

2) eMultiruleta

3) American Roulette

4) Premier Roulette Diamond Edition

5) Multi Wheel Roulette

6) European Roulette Gold

7) Spingo

Uvedené hry je možné hrať v mode pre zábavu (zdarma) a o peniaze.

 

(1) eRuleta

Pravidlá hry

a) hraciu plochu tvorí koleso rulety a pole na uzatváranie stávok. Pole obsahuje 37 čísel (vrátane 0). Koleso sa delí na 37 polí od 0 do 36, ktoré však za sebou nenasledujú podľa veľkosti. Umiestnené sú striedavo v červenom a čiernom poli. Výnimkou je 0, ktorá leží v poli zelenom;

b) cieľom hry je dopredu uhádnuť, ktoré číslo padne. Stávka sa uzatvára umiestnením žetónov na hracie pole.  Ak padne 0, vklad sa na všetkých jednoduchých stávkach zmenšuje na polovicu. Hráč tak môže s týmto skráteným vkladom hrať ďalej alebo ho stiahnuť späť;

c) hráč vkladá na hracie plátno svoje stávky. Po uzatvorení stávok (hráč stlačil tlačidlo "ROZTOČIŤ“) sa roztočí ruleta a vhodí sa gulička. Po vyhlásení padnutého čísla sa vyhodnotia hráčove stávky a je mu vyplatená prípadná výhra.

Vyhodnotenie hry

a) ak padne 0  (a hráč na ňu nemal vsadené), tak hráč prehráva polovicu svojho vkladu na jednoduchých stávkach. Ostatné prípady sa vyhodnocujú podľa nižšie popísaných kategórií;

b) výherné kategórie:

b1) Even Chance (Jednoduché stávky) – vyhrávajú pomerom 1:1 a sú to tieto stávky:

- Red (červené)
- Black (čierne)
- Even (párne)
- Odd (nepárne)
- 1-18 (nízke)
- 19-36 (vysoké)

b2) Collone (Tucty a stĺpce) – vyhrávajú pomerom 2:1 a sú to tieto stávky:

- First Dozen (1. tucet)
- Second Dozen (2. tucet)
- Third Dozen (3. tucet)
- Collone (sĺpec)

b3) Six Line – šesť za sebou nasledujúcich čísel vo dvoch vodorovných radoch (napr.: 4, 5, 6, 7, 8, 9). Výhra je v pomere 5:1.

b4) Corner – štyri čísla, ktoré na plátne vytvárajú štvorec (napr.: 4, 5, 7, 8). Naviac kombinácie 0, 1, 2, 3. Výhra je v pomere 8:1.

b5) Street – tri čísla, ktoré sú na plátne umiestnené v jednom rade (napr.: 4, 5, 6). Naviac kombinácie 0, 1, 2 a kombinácie 0, 2, 3. Výhra je v pomere 11:1.

b6) Split – dve čísla, ktoré sú na plátne umiestnené vedľa seba resp. nad sebou (napr.: 4, 5 resp. 4, 7). Výhra je v pomere 17:1.

b7) Straight Up (Full Number) – stávka na konkrétne číslo. Výhra je v pomere 35:1.

Minimálny vklad 0,50 €. 

Odstupňovanie vkladov po 0,50 €.

Maximálny vklad 40,00 € (stávka na 1 číslo).

Maximálna výhra 4 000,00 €.


 (2) eMultiruleta

Multiruleta je internetová hra so štandardnými medzinárodnými pravidlami platnými pre ruletu s možnosťou hry 1 až 7 hráčov pri jednom hracom stole.

Pravidlá hry

Vstúpiť do hry o peniaze (režim "for real") je umožnené len hráčovi registrovanému a prihlásenému na www.tipos.sk.  Pred vstupom do hry má hráč možnosť zvoliť si  hrací  stôl.  K dispozícii sú hracie  stoly s rôznymi úrovňami  minimálnych  a  maximálnych vkladov a tiež s rôznymi maximálnymi počtami hráčov pri jednom stole. Pri každom hracom stole je tiež uvedená frekvencia roztáčania hracieho kolesa, uvedená v sekundách. Podávať stávky je dovolené v čase medzi jednotlivými roztočeniami hracieho kolesa, čo je tiež oznámené virtuálnym krupierom. Systém hry je rozšírený o možnosť jednoduchého uzatvorenia niekoľkých stávok naraz pomocou tzv. poľa "racetrack". Hracie pole racetrack je potrebné otvoriť kliknutím na zodpovedajúcu ikonu. Následne počas príjmu stávok kliknutím na zvolenú časť v poli racetrack hráč uzatvorí všetky stávky zodpovedajúce zvolenej časti poľa racetrack. Táto vlastnosť slúži na zrýchlenie priebehu hry a takto uzatvorené stávky sú totožné s prípadom, kedy by hráč všetky kombinácie zvoleného poľa racetrack uzavrel v jednej hre manuálne.  Pre pravidlá hry a spôsob vyhodnotenia  hry Multiruleta platia obdobné ustanovenia ako v článku 18  ods. 1  tohto Herného plánu.

Kombinácie stávok uzavretých pomocou poľa racetrack

 • SERIE 5/8 – stávky na 5+8, 10+11, 13+16, 23+24, 27+30, 33+36
 • ORPHELINS – stávky na 1, 6+9, 14+17, 17+20, 31+34
 • SERIE 0/2/3 – stávky na 0+2+3, 4+7, 12+15, 18+21, 19+22, 25+26+28+29, 32+35
 • 0-SPIEL – stávky na 0+3, 12+15, 26, 32+35
 • 0 – stávky na 0, 3, 15, 26, 32
 • 1 – stávky na 1, 14, 16, 20, 33
 • 2 – stávky na 2, 4, 17, 21, 25
 • 3 – stávky na 0, 3, 12, 26, 35
 • 4 – stávky na 2, 4, 15, 19, 21
 • 5 – stávky na 5, 10, 16, 23, 24
 • 6 – stávky na 6, 13, 17, 27, 34
 • 7 – stávky na 7, 12, 18, 28, 29
 • 8 – stávky na 8, 10, 11, 23, 30
 • 9 – stávky na 9, 14, 18, 22, 31
 • 10 – stávky na 5, 8, 10, 23, 24
 • 11 – stávky na 8, 11, 13, 30, 36
 • 12 – stávky na 3, 7, 12, 28, 35
 • 13 – stávky na 6, 11, 13, 27, 36
 • 14 – stávky na 1, 9, 14, 20, 31
 • 15 – stávky na 0, 4, 15, 19, 32
 • 16 – stávky na 1, 5, 16, 24, 33
 • 17 – stávky na 2, 6, 17, 25, 34
 • 18 – stávky na 7, 9, 18, 22, 29
 • 19 – stávky na 4, 15, 19, 21, 32
 • 20 – stávky na 1, 14, 20, 31, 33
 • 21 – stávky na 2, 4, 19, 21, 25
 • 22 – stávky na 9, 18, 22, 29, 31
 • 23 – stávky na 5, 8, 10, 23, 30
 • 24 – stávky na 5, 10, 16, 24, 33
 • 25 – stávky na 2, 17, 21, 25, 34
 • 26 – stávky na 0, 3, 26, 32, 35
 • 27 – stávky na 6, 13, 27, 34, 36
 • 28 – stávky na 7, 12, 28, 29, 35
 • 29 – stávky na 7, 18, 22, 28, 29
 • 30 – stávky na 8, 11, 23, 30, 36
 • 31 – stávky na 9, 14, 20, 22, 31
 • 32 – stávky na 0, 15, 19, 26, 32
 • 33 – stávky na 1, 16, 20, 24, 33
 • 34 – stávky na 6, 17, 25, 27, 34
 • 35 – stávky na 3, 12, 26, 28, 35
 • 36 – stávky na 11, 13, 27, 30, 36

Minimálny vklad 0,50 € – 50,00 € v závislosti od výberu stola s konkrétnym limitom.

Odstupňovanie vkladov po 0,50 €.

Maximálny vklad 100,00 € – 1 000,00 € (stávka na 1 číslo) v závislosti od výberu stola s konkrétnym limitom.

Maximálna výhra 4 000,00 €.

      

(3) American Roulette

Pravidlá hry

a) hraciu plochu tvorí koleso rulety a pole na uzatváranie stávok. Pole obsahuje 38 čísel (vrátane 0 a 00). Koleso sa delí na 38 polí od 0 do 36, ktoré však za sebou nenasledujú podľa matematickej postupnosti. Umiestnené sú striedavo v červenom a čiernom poli. Výnimkou je 0 a 00, ktoré ležia v poli zelenom;

b) cieľom hry je dopredu uhádnuť, ktoré číslo padne. Stávka sa uzatvára umiestnením žetónov na  hracie pole. Ak padne 0 alebo 00, vklad sa na všetkých stávkach, ktoré nezahrňovali tieto čísla prehráva. Hráč vkladá na hracie plátno svoje stávky. Po uzatvorení stávok (hráč stlačil tlačidlo "SPIN (TOČ)") sa roztočí ruleta a vhodí sa gulička. Po vyhlásení padnutého čísla sa vyhodnotia hráčove stávky a je mu vyplatená prípadná výhra.

Vyhodnotenie hry

Ak padne 0 a 00, tak hráč prehráva na všetkých stávkach, ktoré nezahrňovali tieto čísla. Ostatné prípady sa vyhodnocujú podľa nižšie popísaných kategórií.

Výherné kategórie:
a) Even Chance (Jednoduché stávky) – vyhrávajú pomerom 1:1 a sú to tieto stávky:

 •  Red (červené)
 •  Black (čierne)
 •  Even (párne)
 •  Odd (nepárne)
 •  1-18 (nízke)
 • 19-36 (vysoké)

b) Collone (Tucty a stĺpce) – vyhrávajú pomerom 2:1 a sú to tieto stávky:

 • First Dozen (1. tucet)
 • Second Dozen (2. tucet)
 • Third Dozen (3. tucet)
 • Collone (stĺpec)

c) Six Line –   šesť za sebou nasledujúcich čísel vo dvoch vodorovných radoch (napr.: 4, 5, 6, 7, 8, 9). Výhra je v pomere 5:1;

d) Five Line –  dva vodorovné rady obsahujúce čísla 0,00,1,2,3. Výhra je v pomere 6:1;

e) Square – štyri čísla, ktoré na plátne vytvárajú štvorec (napr.: 4, 5, 7, 8). Výhra je v pomere 8:1;

f) Street – tri čísla, ktoré sú na plátne umiestnené v jednom rade (napr.: 4, 5, 6). Naviac kombinácie 0, 1, 2 a kombinácie 00, 2, 3 a 0, 00, 2. Výhra je v pomere 11:1;

g) Split – dve čísla, ktoré sú na plátne umiestnené vedľa seba resp. nad sebou (napr.: 4, 5 resp. 4, 7). Výhra je v pomere 17:1;

h) Straight Up (Full Number) – stávka na konkrétne číslo. Výhra je v pomere 35:1.

Minimálny vklad 1,00 €.

Odstupňovanie vkladov 1,00 €; 2,00 €; 5,00 €; 10,00 €; 20,00 €; 25,00 €.

Maximálny vklad 10,00 € (stávka na 1 číslo).

Maximálna výhra 5 800,00 €.

Herné možnosti

a) Americká ruleta ponúka hráčovi možnosť hrania hry v režime Regular  (hra s jednoduchými, klasickými stávkami pre nenáročných hráčov) a v režime Expert (popri klasickej ponuke stávkových možností s možnosťou sofistikovaného stávkovania, vytvárania a následného používania vlastných stávkových modelov a systémov);

b)hru je možné hrať aj v automatickom režime, stačí zatlačiť tlačidlo Auto play (Autohra) a predvoliť jeden z parametrov (napr. počet spinov, limit výhry, zostatok kreditu ...) prípadne povolenú kombináciu parametrov automatickej hry;

c) funkcie tlačidiel:

UNDO (ODOBRAŤ) – pri umiestňovaní žetónov na hracie pole sa vráti stav o jeden rok späť, REDO  (VRÁTIŤ) – pri umiestňovaní žetónov na hracie pole sa posunie stav o jeden krok dopredu. CLEAR (ZMAZAŤ) – vyčistenie hracieho poľa od žetónov. REPEAT (OPAKOVAŤ) – na hracie pole sa uložia žetóny rovnako ako pri poslednej hre.

 

(4)Premier Roulette Diamond Edition

Premier Roulette Diamond Edition je internetová stolová hra so štandardnými medzinárodnými pravidlami platnými pre ruletu. Zážitok z tejto hry však umocňuje prepracovaná grafika, 3D animácie, umiestnenie hracieho poľa priamo pod kolesom a možnosť vytvárania si vlastných stávkových modelov. Hru je možné hrať aj v automatickom režime.

Pravidlá hry

a) hraciu plochu tvorí koleso rulety a pole na uzatváranie stávok. Pole obsahuje 37 čísel (vrátane 0). Koleso sa delí na 37 polí od 0 do 36, ktoré však za sebou nenasledujú podľa matematickej vzostupnosti. Umiestnené sú striedavo v červenom a čiernom poli. Výnimkou je 0, ktorá leží v poli zelenom;

b) pridaným prvkom je pri tomto type rulety na hracom plátne zmenšené hracie pole s usporiadaním všetkých čísel tak, ako je tomu na kolese rulety. Tento prvok uľahčuje hráčom umiestnenie ich stávok na tzv. susedné čísla (konkrétne jedno číslo + susediace čísla na kolese rulety). Stávky sa teda podávajú na výseč kolesa rulety. Počet susediacich čísel si hráč upravuje šípkou vľavo (smerom nadol) a šípkou vpravo (až po 8) pod označením NEIGHBOURS (SUSEDNÉ) vpravo medzi kolesom rulety a herným plátnom;

c) druhým pridaným prvkom sú tzv. Call Bets, pri ktorých je hráčovi uľahčené podávanie skupín stávok na hracie plátno. Hráč si zakliknutím z ponuky CALL BETS (VYVOLAŤ  STÁVKY) umiestňuje dané stávky na herné plátno;

d) cieľom hry je dopredu uhádnuť, ktoré číslo padne. Stávka sa uzatvára umiestnením žetónov na herné plátno;

e) hráč vkladá na herné plátno svoje stávky. Po uzatvorení stávok (hráč stlačil tlačidlo "SPIN (TOČ)") sa roztočí ruleta a vhodí sa gulička. Po vyhlásení padnutého čísla sa vyhodnotia hráčove stávky a je mu vyplatená prípadná výhra.

Vyhodnotenie hry

Ak padne 0 (a hráč na ňu nemal vsadené), tak hráč prehráva svoj vklad na jednoduchých stávkach. Ostatné prípady sa vyhodnocujú podľa nižšie popísaných kategórií.

Výherné kategórie:
a) Even Chance (Jednoduché stávky) – vyhrávajú pomerom 1:1 a sú to tieto stávky:

 • Red (červené)
 • Black (čierne)
 • Even (párne)
 • Odd (nepárne)
 • 1-18 (nízke)
 • 19-36 (vysoké)

b) Collone (Tucty a stĺpce) – vyhrávajú pomerom 2:1 a sú to tieto stávky:

 • First Dozen (1. tucet)
 • Second Dozen (2. tucet)
 • Third Dozen (3. tucet)
 • Collone (stĺpec)

c) Six Line – šesť za sebou nasledujúcich čísel vo dvoch vodorovných radoch (napr.: 4, 5, 6, 7, 8, 9).  Výhra je v pomere 5:1;

d) Corner – štyri čísla, ktoré na plátne vytvárajú štvorec (napr.: 4, 5, 7, 8). Naviac kombinácie 0, 1, 2, 3. Výhra je v pomere 8:1;

e) Street – tri čísla, ktoré sú na plátne umiestnené v jednom rade (napr.: 4, 5, 6). Naviac kombinácie 0, 1, 2 a kombinácie 0, 2, 3. Výhra je v pomere 11:1;

f) Split – dve čísla, ktoré sú na plátne umiestnené vedľa seba resp. nad sebou (napr.: 4, 5 resp. 4, 7). Výhra je v pomere 17:1;

g) Straight Up (Full Number) – stávka na konkrétne číslo. Výhra je v pomere 35:1.

Minimálny vklad 0,25 €.

Odstupňovanie vkladov: 0,25 €; 0,50 €; 1,00 €; 2,00 €; 5,00 €; 10,00 €; 20,00 €; 50,00 €; 100,00 €; 200,00 €; 500,00 €.

Maximálny vklad 125,00 € (stávka na 1 číslo).

Maximálna výhra 64 500,00 €.


Herné možnosti

a) hráčovi je ponúknutá možnosť hrania hry v režime Regular  (hra s jednoduchými, klasickými stávkami pre nenáročných hráčov) a v režime Expert (popri klasickej ponuke stávkových možností s možnosťou sofistikovaného stávkovania, vytvárania a následného používania vlastných stávkových modelov a systémov);

b)hru je možné hrať aj v automatickom režime, stačí zatlačiť tlačidlo Auto play (Autohra)  a predvoliť   jeden  z parametrov (napr. počet spinov, limit výhry, zostatok kreditu ...), alebo povolenú kombináciu parametrov automatickej hry. 

Prípadne po aktivovaní Auto play zatlačiť jednu zo štyroch možností počtu spinov (roztočení).

 

(5) Multi Wheel Roulette

Multi Wheel Roulette je hra so štandardnými pravidlami hry ruleta, len s pridanou možnosťou pre hráča hrať naraz pri jednej stávke až na ôsmych kolesách a otvoriť si tak nové možnosti na výhru. Počet aktívnych kolies rulety je plne na rozhodnutí hráča.

Pravidlá hry

a) hraciu plochu tvorí 1- 8 kolies rulety v závislosti od rozhodnutia hráča. Hrá sa na spoločnom hracom plátne na uzatváranie stávok. Stávky uzatvorené na tomto plátne sú teda platné pre všetky zvolené kolesá. Herné pole obsahuje 37 čísel (vrátane 0). Kolesá sa štandardne delia na 37 polí od 0 do 36, ktoré však za sebou nenasledujú podľa matematickej vzostupnosti. Čísla sú umiestnené striedavo v červenom a čiernom poli. Výnimkou je 0, ktorá leží v poli zelenom;

b) cieľom hry je uhádnuť, ktoré číslo/čísla padnú. Stávka sa uzatvára umiestnením žetónov na hracie pole;

c) hráč si kliknutím priamo v okne s kolesami ruliet aktivuje/deaktivuje ich činnosť. Zvolený počet kolies zostáva aktivovaný aj pre ďalšie spiny (otočenia), do ukončenia hry, prípadne do zmeny vykonanej hráčom samotným;

d) hráč vkladá svoje stávky na hracie plátno. Jeho základná stávka sa teda násobí počtom aktívnych kolies. Po uzatvorení stávok (hráč stlačil tlačidlo "SPIN (TOČ)") sa roztočí zvolený počet kolies rulety a vhodia sa guličky. Po vyznačení padnutého čísla/čísel sa vyhodnotia hráčove stávky a je mu vyplatená prípadná výhra/výhry;

e) v prehľade vpravo hráč vidí aká je hodnota jeho stávky na jedno koleso (WHEEL BET) a tiež počet aktívnych kolies (WHEELS). TOTAL BET (CELKOVÁ STÁVKA) teda znamená celkovú výšku stávky. TOTAL WIN (CELKOVÁ VÝHRA) zase znamená prípadný súčet výhier zo všetkých kolies.

Vyhodnotenie hry
Hra sa vyhodnocuje formou akoby každé koleso malo svoje plátno. Pre jednoduchosť je však použité jedno spoločné plátno pre všetky kolesá. 

Príklad: ak by hráč hral napr. 2 kolesá a jeho stávka na plátne by bola nasledovná: párne - 2,00 €; nízke – 3,00 € (celková stávka hráča by bola 2,00 € + 3,00 € = 5,00 € x 2 (2 aktívne kolesá) = 10,00 €).

Vyhodnotenie uvedenej stávky:
V zátvorke je rozpísaná čiastka, ktorú dostane hráč späť:

1. koleso  - 0
Hráč nemal vsadené na „0“ a ak by táto skutočne na jednom  kolese padla, znamenalo by to, že hráč prišiel o polovicu svojho celkového vkladu TOTAL BET (CELKOVÁ STÁVKA)  - strata vkladu pri jednom plátne.

2. koleso  - 9
Ak by výsledkom druhého kolesa bolo číslo 9, tak príde k vyhodnoteniu opäť voči stávkam na plátne nasledovne:

- párne = (výhra 0,00 €);
- nízke =  (vklad  3,00 € + výhra 3,00 € = 6,00 €).

Výherné kategórie:
a) Even Chance (Jednoduché stávky) – vyhrávajú pomerom 1:1 a sú to tieto stávky:

 • Red (červené)
 • Black (čierne)
 • Even (párne)
 • Odd (nepárne)
 • 1-18 (nízke)
 • 19-36 (vysoké)

b) Collone (Tucty a stĺpce) – vyhrávajú pomerom 2:1 a sú to tieto stávky:

 • First Dozen (1. tucet)
 • Second Dozen (2. tucet)
 • Third Dozen (3. tucet)
 • Collone (sĺpec)

c) Six Line – šesť za sebou nasledujúcich čísel vo dvoch vodorovných radoch (napr.: 4, 5, 6, 7, 8, 9).    Výhra je v pomere 5:1;

d) Corner – štyri čísla, ktoré na plátne vytvárajú štvorec (napr.: 4, 5, 7, 8). Naviac kombinácie 0, 1, 2, 3. Výhra je v pomere 8:1;

e) Street – tri čísla, ktoré sú na plátne umiestnené v jednom rade (napr.: 4, 5, 6). Naviac kombinácie 0, 1, 2 a   kombinácie 0, 2, 3. Výhra je v pomere 11:1;

f) Split – dve čísla, ktoré sú na plátne  umiestnené vedľa seba resp. nad sebou (napr.: 4, 5 resp. 4, 7). Výhra je v pomere 17:1;

g) Straight Up (Full Number) – stávka na konkrétne číslo. Výhra je v pomere 35:1.

Minimálny vklad 1,00 €.

Odstupňovanie vkladov  po 1,00 €; 2,00 €; 5,00 €; 10,00 €; 25,00 €; 50,00 €.

Maximálny vklad 10,00 € (stávka na 1 číslo).

Maximálna výhra 41 280,00 €.

Herné možnosti

a) Multi Wheel Roulette ponúka hráčovi možnosť hrania hry v režime Regular  (hra s jednoduchými, klasickými stávkami pre nenáročných hráčov) a v režime Expert (popri klasickej ponuke stávkových možností s možnosťou sofistikovaného stávkovania, vytvárania a následného používania vlastných stávkových modelov a systémov);

b) hru je možné hrať aj v automatickom režime, stačí zatlačiť tlačidlo Auto play (Auto hra) a predvoliť jeden z parametrov (napr. počet spinov, limit výhry, zostatok kreditu ...) prípadne povolenú kombináciu parametrov automatickej hry.

 

(6) European Roulette Gold

Pravidlá hry

a) hraciu plochu tvorí koleso rulety a pole na uzatváranie stávok. Pole obsahuje 37 čísel (vrátane 0). Koleso sa delí na 37 polí od 0 do 36, ktoré však za sebou nenasledujú podľa matematickej vzostupnosti. Umiestnené sú striedavo v červenom a čiernom poli. Výnimkou je 0, ktorá leží v poli zelenom;

b) pridaným prvkom je pri tomto type rulety na hracom plátne zmenšené hracie pole s usporiadaním všetkých čísel tak, ako je tomu na kolese rulety. Tento prvok uľahčuje hráčom umiestnenie ich stávok na tzv. susedné čísla (automaticky je nastavené jedno číslo + jeho dve susediace čísla na kolese rulety. Hráč môže previesť úpravu v móde EXPERT cez výber  NEIGHBORS (SUSEDNÉ)). Stávky sa teda podávajú na výseč kolesa rulety;

c) druhým pridaným prvkom sú tzv. Call Bets (Vyvolať stávky), pri ktorých je hráčovi uľahčené podávanie skupín stávok na hracie plátno. Hráč si zakliknutím z ponuky CALL BETS  (VYVOLAŤ  STÁVKY) umiestňuje dané stávky na herné plátno;

d) cieľom hry je dopredu uhádnuť, ktoré číslo padne. Stávka sa uzatvára umiestnením žetónov na hracie pole;

e) hráč vkladá na herné plátno svoje stávky. Po uzatvorení stávok (hráč stlačil tlačidlo "SPIN (TOČ)") sa roztočí ruleta a vhodí sa gulička. Po vyhlásení padnutého čísla sa vyhodnotia hráčove stávky a je mu vyplatená prípadná výhra.

Vyhodnotenie hry

Ak padne 0 (a hráč na ňu nemal vsadené), hráč prehráva svoj vklad na jednoduchých stávkach. Ostatné prípady sa vyhodnocujú podľa nižšie popísaných kategórií.

Výherné kategórie:

a) Even Chance (Jednoduché stávky) – vyhrávajú pomerom 1:1 a sú to tieto stávky:

 • Red (červené)
 • Black (čierne)
 • Even (párne)
 • Odd (nepárne)
 • 1-18 (nízke)
 • 19-36 (vysoké)

b) Collone (Tucty a stĺpce) – vyhrávajú pomerom 2:1 a sú to tieto stávky:

 • First Dozen (1. tucet)
 • Second Dozen (2. tucet)
 • Third Dozen (3. tucet)
 • Collone (sĺpec)

c) Six Line – šesť za sebou nasledujúcich čísel vo dvoch vodorovných radoch (napr.: 4, 5, 6, 7, 8, 9).   Výhra je v pomere 5:1;

d) Corner – štyri čísla, ktoré na plátne vytvárajú štvorec (napr.: 4, 5, 7, 8). Naviac kombinácie 0, 1, 2, 3. Výhra je v pomere 8:1;

e) Street – tri čísla, ktoré sú na plátne umiestnené v jednom rade (napr.: 4, 5, 6). Naviac kombinácie 0, 1, 2 a kombinácie 0, 2, 3. Výhra je v pomere 11:1;

f) Split – dve čísla, ktoré sú na plátne umiestnené vedľa seba resp. nad sebou (napr.: 4, 5 resp. 4, 7). Výhra je v pomere 17:1;

g) Straight Up (Full Number) – stávka na konkrétne číslo. Výhra je v pomere 35:1.

Minimálny vklad 2,00 €.

Odstupňovanie vkladov  po 0,05 €; 0,10 €; 0,20 €; 0,25 €; 0,50 €; 1,00 €; 5,00 €; 10,00 €; 50,00 €; 100,00 €.

Maximálny vklad 10,00 € (stávka na 1 číslo).

Maximálna výhra 5 160,00 €.

Herné možnosti:   

a) European Roulette Gold ponúka hráčovi možnosť hrania hry v režime Regular  (hra s jednoduchými, klasickými stávkami pre nenáročných hráčov) a v režime Expert (popri klasickej ponuke stávkových možností s možnosťou sofistikovaného stávkovania, vytvárania a následného používania vlastných stávkových modelov a systémov);

b) hru je možné hrať aj v automatickom režime, stačí zatlačiť tlačidlo Auto play (Autohra) a predvoliť jeden z parametrov (napr. počet spinov, limit výhry, zostatok kreditu ...) prípadne povolenú kombináciu parametrov automatickej hry.

 

(7) Spingo

Spingo je jednoduchá hra,  ktorá spája v sebe prvky binga a rulety. V hre sú žrebované loptičky podobné bingo loptičkám, ktoré vypadávajú na koleso ako pri rulete. Spojenie týchto dvoch hier prináša hráčom nové možnosti pri ich tipovaní v unikátnej 3D grafike kolesa s realistickým pohybom loptičky. 

Pravidlá hry

a) hraciu plochu tvorí žrebovacie zariadenie s loptičkami s číslami  0 – 10.  Koleso ruletového typu, avšak bez čísel s 8 žltými, 8 modrými, 8 červenými a jedným zeleným poľom, ktoré sú umiestenené na kolese striedavo.  Pole na uzatváranie stávok obsahuje 11 čísel (vrátane 0);  

b) pred každým žrebovaním sa v žrebovacom prístroji nachádza jedna loptička s hodnotou 0  a po dvoch loptičkách s hodnotou 1 - 10;

c) cieľom hry je uhádnuť vyžrebované číslo a farbu poľa,  na ktorom zostane loptička stáť;

d) hráč umiestňuje svoje stávky na hracie plátno pod kolesom. Stávka sa uzatvára umiestnením žetónov na hracie pole.  Druhy stávok a výherný pomer je uvedený vo Výherných kategóriách;

e) po uzatvorení stávok (hráč stlačil tlačidlo "SPIN (TOČ)") sa roztočí koleso a vyžrebuje sa loptička. Po označení padnutého čísla sa vyhodnotia hráčove stávky a je mu vyplatená prípadná výhra.

Vyhodnotenie hry

Ak padne 0 (a hráč na ňu nemal vsadené), hráč prehráva svoj vklad na jednoduchých stávkach. Ostatné prípady sa vyhodnocujú podľa nižšie popísaných kategórií.  Pre výhru pri kombinovanej stávke musí hráč uhádnuť hodnotu vyžrebovaného čísla spolu s farbou poľa.

Výherné kategórie:

a) Kombinovaná stávka farba a číslo  – vyhrávajú pomerom 31:1;

b) Zelené (Green) – vyhrávajú pomerom 23:1;

c) Nula – výhra je v pomere 19:1;

d) Straight Up (1-10, neplatí pre 0) – stávka na konkrétne číslo. Výhra je v pomere 9:1;

e) Stávka na farbu (neplatí pre zelenú)   – výhra je v pomere 2:1;

f) Odd/Even (Párne/Nepárne) –výhra je v pomere 1:1;

g) Low/Nízke čísla (1-5) – výhra je v pomere 1:1;

h) High/Vysoké čísla (6-10) – výhra je v pomere 1:1.

Stávkové limity: Min. vklad. Max. vklad.
Kombinovaná stávka 0,25 € 10,00 €
Stávky na zelenú farbu, nulu 0,50 € 20,00 €
Stávka na číslo (neplatí pre 0) 0,75 € 30,00 €
Stávka na farbu (neplatí pre zelenú) 1,00 € 80,00 €
Stávky na Párne, Nepárne, Nízke, Vysoké 1,00 € 100,00 €

Herné možnosti:hru je možné hrať aj v automatickom režime, stačí zatlačiť tlačidlo Auto play (Autohra) a predvoliť jeden z parametrov (napr. počet spinov,  limit výhry, ..…) prípadne povolenú kombináciu parametrov automatickej hry.

Maximálny vklad 1 280,00 € (na hracom plátne sú vsadené všetky stávky v maximálnych stávkových limitoch).

Maximálna výhra 1 260,00 €.

 

 

Čl. 19

Kartové hry

1)        eBlackjack

2)        MULTIBLACKJACK

3)        Atlantic City Blackjack

4)        Spanish 21 Blackjack

5)        European Blackjack Redeal

6)        Premier Blackjack Hi-Lo

7)        Double Exposure

8)        Internetový Baccarat Gold

9)        ePoker

10)     eMultiPoker

Uvedené hry je možné hrať v mode pre zábavu (zdarma) a o peniaze.

 

(1) eBlackjack

Blackjack je internetová hra so štandardnými medzinárodnými pravidlami platnými pre klasickú kartovú hru blackjack s možnosťou hrania jedného hráča proti krupierovi v jednom boxe hracieho stola.

Pravidlá hry

a) Blackjack sa hrá na stole v tvare polkruhu. Je na ňom 7 boxov zoradených do polkruhov.    Najpodstatnejšou súčasťou Blackjacku sú karty. Rozdávajú sa z podávača kariet (Shoe). Hrá sa so šiestimi sadami balíčkov po 52 kariet. Hodnota kariet zodpovedá ich označeniu od 2 do 10. Všetky figúry (K – kráľ, Q – dáma, J – dolník ) sa počítajú za 10, eso je podľa potreby buď 1 alebo 11;

b) hráč hrá proti krupierovi len v jednom boxe, respektíve vo dvoch v prípade splitu. Krupier rozdá na hráčov box postupne dve karty (najprv jednu otvorenú kartu hráčovi, potom sebe otvorenú, hráčovi otvorenú a nakoniec sebe zatvorenú). Hráč môže požadovať ďalšiu kartu, pokiaľ si nemyslí, že je dostatočne blízko 21, resp. už dosiahol 21. Ak chce zostať stáť, stlačí tlačidlo „Stand“. Ak požaduje ďalšiu kartu, stlačí „Hit“. Pokiaľ svojimi kartami prekročí hranicu 21, stráca vklad;

c) ak sa hráč zriekne ďalšej karty, vezme si kartu krupier. Pri súčte 17 a viac už ďalej neťahá. Pri súčte menšom ako 16 ťahá karty, pokiaľ nedosiahne súčet 17 alebo viac. Ak krupier prekročí 21, hráč vyhráva. Inak hráč vyhráva, ak je k súčtu bližšie než krupier. Pokiaľ je súčet kariet rovnaký s krupierom, ide o „Stand Off“, t. j. nerozhodne sa a vklad sa vracia.

 

Výherné úrovne

a) Blackjack
Blackjack je, keď získate číselný súčet 21 s prvými dvoma kartami (eso a niektorá z nasledujúcich – 10, J, Q, K). Blackjack prebíja všetky ostatné kombinácie;

b) Sedmičková trojica

Sedmičková trojica je po Blackjacku druhá zvláštna kartová kombinácia skladajúca sa z troch sedmičiek. Hráč za ňu dostane prémiu vo výške svojho vkladu;

c) Zdvojnásobiť (Double)

Zdvojnásobiť svoj vklad môže hráč len vtedy, pokiaľ prvými dvoma kartami dosiahol 9, 10 alebo 11 bodov. Ak zdvojnásobí svoj vklad, tak potom dostane už len jednu kartu;

d) Rozdeliť (Split)

Hráč môže rozdeliť karty, pokiaľ sú jeho prvé dve karty rovnaké, resp. majú rovnakú hodnotu. Ďalej hrá s „rozdelenou rukou“, teda s dvoma rozdelenými vkladmi. Pre každú „rozdelenú ruku“ je nutný ďalší vklad vo výške prvého vkladu. Výnimkou je ak rozdelí dve esá. Potom dostane už len jednu kartu na každú ruku. V tejto situácii však nemôže získať Blackjack a používa sa označenie „21 na jednej ruke“, pretože táto kombinácia nebola dosiahnutá prvými dvoma kartami;

e) Poistenie (Insurance)

Ak má krupier ako prvú kartu eso, môže sa hráč proti jeho Blackjacku poistiť. Poistnou sumou (polovicu hráčovho vkladu) umiestni na „Insurance Line“. Ak krupier získa Blackjack, bude táto poistka vyplatená v pomere 2:1, inak prepadá.

Vyhodnotenie hry

Hráč vsadil do hry pre názornosť 1,00 € . V zátvorke je rozpísaná čiastka, akú dostane hráč späť:

a)  hráč je bližšie 21 než krupier a zároveň hráč nemá viac ako 21, tak hráč vyhráva v pomere 1:1 voči vkladu (vklad 1,00 €  + výhra 1,00 €  = 2,00 € );

b) krupier je bližšie 21 ako hráč a nemá viac ako 21, tak hráč prehráva svoj vklad (= 0);

c) hráč má Blackjack, krupier nie, tak hráč vyhráva v pomere 3:2 voči vkladu (vklad 1,00 €  + výhra 1,50 €  = 2,50 € );

d) hráč má rovnaký súčet ako krupier, a tento súčet nemá viac ako 21, tak nastáva zhoda, vklad sa hráčovi vracia (vklad 1,00 €  = 1,00 € );

e) hráč má sedmičkovú trojicu, krupier má Blackjack, tak hráč prehráva svoj vklad, ale zároveň dostáva prémiu za túto trojicu vo výške vkladu (prémia 1,00 €  = 1,00 € );

f) hráč má sedmičkovú trojicu, krupier má tiež sedmičkovú trojicu, tak hráč dostane naspäť svoj vklad (bola zhoda) plus prémia vo výške vkladu (vklad 1,00 €  + prémia 1,00 €  = 2,00 € );

g) hráč má sedmičkovú trojicu, krupier má menej alebo viac ako 21, tak hráč dostane výhru v pomere 1:1 plus prémiu za trojicu vo výške svojho vkladu (vklad 1,00 €  + výhra 1,00 €  + prémia 1,00 €  = 3,00 € );

h) pokiaľ hráč vsadil na INSURANCE a krupier má Blackjack, tak hráč dostane poistenie v pomere 2:1 (poistenie 0,50 €  + výhra poistenia 1,00 €  = 1,50 € ).

Minimálny vklad 0,50 €.

Odstupňovanie vkladov po 0,50 €.

Maximálna výhra 2 000,00 €.

 


(2) MULTIBLACKJACK

MULTIBLACKJACK je internetová hra so štandardnými medzinárodnými pravidlami platnými pre klasický Blackjack s možnosťou hry 1 až 4 hráčov pri jednom hracom stole.

Pravidlá hry

Vstúpiť do hry o peniaze je umožnené len hráčovi registrovanému a prihlásenému na www.tipos.sk. Pred vstupom do hry má hráč možnosť zvoliť si z ponuky hracích stolov, ktoré sa líšia v minimálnej a maximálnej hodnote stávky, maximálnom počte hráčov pri stole a hodnote počiatočného vkladu do hry. Pri každom hracom stole je tiež uvedený čas, ktorý má hráč na umiestnenie stávok „Bet“ a čas, ktorý má hráč na vykonanie akcie (ďalšiu kartu „Hit“, stačí „Stand“, atď.) v priebehu hry.

Po prisadnutí k stolu musí hráč počkať do začiatku nového herného kola (nemá možnosť zapojiť sa do aktuálnej hry), následne môže vložiť požadovaný vklad „Bet“ a  ten potvrdiť voľbou rozdať. Vloženie a potvrdenie počiatočného vkladu je časovo limitované spoločne pre všetkých hráčov stola. Časový limit je graficky indikovaný na obrazovke. Po uplynutí tohto času, alebo po vložení vkladov všetkých hráčov v hre, sú daným hráčom a krupierovi rozdané karty. Krupierovi ostáva prvá karta odkrytá. Následne hrajú hráči postupne podľa poradia v smere hodinových ručičiek. Každému plynie čas, počas ktorého sa musí rozhodnúť pre jednu z možností :

a) kartu „Hit“ – pokiaľ je ohodnotenie hráčových kariet menšie ako 21, hráč dostane ďalšiu kartu;

b) stlačí „Stand“ – hráč ostáva stáť s aktuálnou hodnotou svojich kariet;

c) rozdeliť „Split“ – hráč môže rozdeliť karty, pokiaľ sú jeho prvé dve karty rovnaké, resp. majú rovnakú hodnotu. Ďalej hrá s „rozdelenou rukou“, teda s dvoma rozdelenými vkladmi. Pre každú „rozdelenú ruku“ je nutný ďalší vklad vo výške prvého vkladu. Výnimkou je, ak hráč rozdelí dve esá. V takom prípade dostane už len jednu kartu na každú ruku. V tejto situácii hráč nemôže získať „Blackjack“ a používa sa označenie „21 na jednej ruke“, pretože táto kombinácia nebola dosiahnutá prvými dvomi kartami;

d) poistiť „Insurance“ – ak má krupier ako prvú kartu eso, môže sa hráč proti jeho Blackjacku poistiť. Poistnú sumu (polovicu hráčovho vkladu „Bet“) umiestni na „Insurance Line“. Ak krupier získa Blackjack, bude táto poistka vyplatená v pomere 2:1, inak prepadá;

e) 2x „Double“ –  hráč može zahrať túto akciu len vtedy, ak prvými dvoma kartami dosiahol hodnotu 9, 10 alebo 11. Ak zdvojnásobí svoj vklad, tak dostane už len jednu kartu.

Po uplynutí časového limitu, po zvolení akcie „Stand“, alebo po prekročení alebo dosiahnutí hodnoty kariet 21 sa hra presunie na ďalšieho hráča. Po dohratí hry posledným hráčom zahrá hru krupier. Krupier ťahá vždy ďalšiu kartu pokiaľ ich hodnota nedosiahne alebo nepresiahne  17. Následne hra postúpi do poslednej fázy vyhodnotenia.

Kombinácie, stávky a výhry

Stávky do hry sú prijímané v kombinácii ľubovoľných žetónov, ktoré hráč pokladá na stôl v rozmedzí minimálnej a maximálnej stávky definovanej ako parameter stola.

Počítanie kariet

Karty od hodnoty 2 do 9 majú hodnotu podľa svojho čísla. Karty 10, J, Q, K majú hodnotu 10 a eso (A) má hodnotu 1 alebo 11 podľa toho, čo je momentálne výhodnejšie.

Kombinácie kariet

 • Blackjack – nastáva pri dosiahnutí ohodnotenia 21 s prvými dvomi kartami (eso a niektorá z nasledujúcich kariet – 10, J, Q, K). Blackjack vyhráva nad všetkými ostatnými kombináciami.
 • Sedmičková trojica – po Blackjacku druhá zvláštna kartová kombinácia skladajúca sa z troch kariet hodnoty 7. Hráč za ňu dostane prémiu vo výške svojho vkladu.
 • Ohodnotenie kariet do 21 – nad ohodnotenie 21 hráč prehráva.

Výherné pomery

 • Hráč je k hodnote 21 bližšie ako krupier a zároveň hráč nepresiahol hodnotu 21. Hráč vyhráva v pomere 1:1 voči vkladu.
 • Hráč má Blackjack, Krupier nie. Hráč vyhráva v pomere 3:2 voči vkladu.
 • Hráč dosiahol rovnakú hodnotu ako krupier a táto hodnota nepresahuje 21. Nastáva zhoda, vklad sa hráčovi vracia.
 • Hráč má sedmičkovú trojicu, krupier má Blackjack. Hráč prehráva svoj vklad, ale zároveň získava prémiu za sedmičkovú trojicu vo výške vkladu.
 • Hráč má sedmičkovú trojicu, krupier má tiež sedmičkovú trojicu. Nastáva zhoda, hráčovi sa vracia vklad plus prémia vo výške vkladu.
 • Hráč má sedmičkovú trojicu, krupier má menej alebo viac ako 21. Hráč získava výhru v pomere 1:1 plus prémiu za sedmičkovú trojicu vo výške svojho vkladu.
 • Pokiaľ hráč vsadil na „Insurance“ a krupier má Blackjack. Hráč prehráva svoj vklad, ale zároveň je mu vyplatená poistka v pomere 2:1.

Minimálny vklad 0,50 €.

Odstupňovanie vkladov po 0,50 €.

Maximálna výhra 2 000,00 €.

 

 (3)  Atlantic City Blackjack

 Atlantic City Blackjack je jeden z variantov populárnej internetovej kartovej hry Blackjack s  možnosťou hrania jedného hráča proti krupierovi v jednom boxe hracieho stola. Tento variant hry prináša zmeny niektorých pravidiel oproti klasickému štandardnému Blackjacku.

Pravidlá hry

a) hrá sa na stole v tvare polkruhu s 5 boxmi. Virtuálne karty sa rozdávajú z podávača kariet (Shoe). Hrá sa s ôsmymi balíčkami kariet po 52 kariet, ktoré sú premiešané po každej hre . Hodnota kariet zodpovedá ich označeniu od 2 do 10. Všetky figúry (K – kráľ, Q – dáma, J – dolník ) sa počítajú za 10, A - eso je podľa potreby buď 1 alebo 11;

b) hráč hrá proti krupierovi len v jednom boxe, respektíve až v štyroch v prípade trojitého splitu. Krupier rozdá na hráčov box postupne dve karty (najprv jednu otvorenú kartu hráčovi, potom sebe otvorenú, hráčovi otvorenú a nakoniec sebe zatvorenú). Hráč môže požadovať ďalšiu kartu, pokiaľ si nemyslí, že je dostatočne blízko hodnote 21, resp. už dosiahol 21. Ak chce zostať stáť, stlačí tlačidlo „STAND (ZOSTAŤ)“. Ak požaduje ďalšiu kartu, stlačí „HIT (ŤAHAŤ)“. Ak bude požadovať už len jednu kartu má možnosť zdvojnásobiť ešte svoj vklad „DOUBLE“ (Double je možné zahrať aj po Splite kariet). Pokiaľ nechce hrať s daným párom kariet, môže využiť opciu vystúpenia z hry „SURRENDER“ a zachrániť tak polovicu svojej vloženej stávky do hry;

c) ak sa hráč zriekne ďalšej karty, je “STAND“. Krupier otočí svoju zatvorenú kartu. Pri súčte 17 a viac už ďalej neťahá. Pri súčte menšom ako 17 ťahá karty, pokiaľ nedosiahne súčet 17 alebo viac. Ak krupier prekročí 21, hráč vyhráva. Pokiaľ je súčet kariet rovnaký s krupierom, ide o „PUSH“, t. j. nerozhodne sa a vklad sa vracia. Pokiaľ je krupierova prvá karta v hodnote 10 alebo eso, má krupier právo kontroly prípadného Blackjacku svojho páru;

d) Blackjack
Blackjack je, keď hráč získa číselný súčet 21 s prvými dvoma kartami (eso a niektorá z nasledujúcich –  10, J, Q, K). Blackjack prebíja všetky ostatné kombinácie;

e) Zdvojnásobiť (Double)
Zdvojnásobiť svoj vklad môže hráč pri akýchkoľvek dvoch kartách. Ak zdvojnásobí svoj vklad, tak potom dostane už len jednu kartu. Double  je hráčovi ponúknutý aj po rozdelení kariet (Split);

f) Rozdeliť (Split)
Hráč môže rozdeliť karty (maximálne 3x), pokiaľ sú jeho dve karty rovnaké, resp. majú rovnakú hodnotu (môže napr. rozdeliť karty ako K a J, pretože obe majú hodnotu 10).  Ďalej hrá s „rozdelenou rukou“, teda s dvoma rozdelenými vkladmi. Pre každú „rozdelenú ruku“ je nutný ďalší vklad vo výške prvého vkladu. Potom dostane už len jednu kartu na každú ruku. V tejto situácii však nemôže získať Blackjack a používa sa označenie „21 na jednej ruke“, pretože táto kombinácia nebola dosiahnutá prvými dvoma kartami;

g) Surrender (Vzdať sa)
Pokiaľ hráč nechce hrať s rozdaným prvým párom kariet, môže využiť opciu vystúpenia z hry „SURRENDER“. Hráč po využití tejto možnosti zachráni polovicu svojej vloženej stávky do tejto konkrétnej hry;

h) Poistenie (Insurance)
Hráč má možnosť poistenia proti prípadnému Blackjacku krupiera pri jeho prvej karte v hodnote A - eso.

Vyhodnotenie hry
Hráč vsadil do hry pre názornosť 1,00 € . V zátvorke je rozpísaná čiastka, akú dostane hráč späť:

a) hráč je bližšie k hodnote 21 než krupier a zároveň hráč nemá viac ako 21. V tomto prípade vyhráva hráč  v pomere 1:1 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 1,00 € = 2,00 € );

b) krupier je bližšie k hodnote 21 ako hráč a nemá viac ako 21. Hráč v tomto prípade prehráva svoj vklad   (= 0,00 €);

c) hráč má Blackjack, krupier nie. Hráč  tak vyhráva v pomere 3:2 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 1,50 € = 2,50 € );

d) hráč má rovnaký súčet ako krupier, a tento súčet nie je viac ako 21. Nastáva tak zhoda, vklad sa hráčovi vracia (vklad 1,00 € = 1,00 € );

e) pokiaľ hráč vsadil na INSURANCE  (POISTENIE) a krupier má Blackjack, tak hráč dostane poistenie v pomere 2:1 (poistenie 0,50 € + výhra poistenia 1,00 € = 1,50 € ).

Minimálny vklad 1,00 €.

Odstupňovanie vkladov 1,00 €;  5,00 €; 10,00 €; 25,00 €; 50,00 €;  100,00 €;  200,00 €.

Maximálny vklad  200,00 €.

Maximálna výhra 3 200,00 €.

 

(4) Spanish 21 Blackjack

Spanish 21 Blackjack je jeden z variantov populárnej internetovej kartovej hry Blackjack s možnosťou hrania jedného hráča proti krupierovi v jednom boxe hracieho stola. Niektoré prvky v pravidlách sa odlišujú od pravidiel pri klasickom štandardnom Blackjacku.

Pravidlá hry

a) hrá sa na stole v tvare polkruhu s 5 boxami. Virtuálne karty sa rozdávajú z podávača kariet (Shoe). Hrá sa s ôsmymi balíčkami tzv. Španielskych kariet (48 kariet v balíčku, bez štyroch farieb karty nominálnej hodnoty 10), ktoré sú premiešané po každej hre . Hodnota kariet zodpovedá ich označeniu od 2 do 9. Všetky figúry (K – kráľ, Q – dáma, J – dolník ) sa počítajú za 10, A - eso je podľa potreby buď 1 alebo 11;

b) hráč hrá proti krupierovi len v jednom boxe, respektíve až v štyroch v prípade trojitého splitu. Krupier rozdá na hráčov box postupne dve karty (najprv jednu otvorenú kartu hráčovi, potom sebe otvorenú, hráčovi otvorenú a nakoniec sebe zatvorenú). Hráč môže požadovať ďalšiu kartu, pokiaľ si nemyslí, že je dostatočne blízko hodnote 21, resp. už dosiahol 21. Ak chce zostať stáť, stlačí tlačidlo „STAND“ (ZOSTAŤ). Ak požaduje ďalšiu kartu, stlačí „HIT“ (ŤAHAŤ). Ak bude požadovať už len jednu kartu má možnosť zdvojnásobiť ešte svoj vklad „DOUBLE“ (Double je možné zahrať aj po Splite kariet). Pokiaľ nechce hrať s daným párom kariet, môže využiť opciu vystúpenia z hry „SURRENDER“ a zachrániť tak polovicu svojej vloženej stávky do hry;

c) ak sa hráč zriekne ďalšej karty, je “STAND“. Krupier otočí svoju zatvorenú kartu. Pri súčte 17 a viac už ďalej neťahá. Pri súčte menšom ako 17 ťahá karty, pokiaľ nedosiahne súčet 17 alebo viac. Ak krupier prekročí 21, hráč vyhráva. Pokiaľ je súčet kariet rovnaký s krupierom, ide o „PUSH“, t.j. nerozhodne sa a vklad sa vracia. Pokiaľ je krupierova prvá karta v hodnote 10 alebo eso, má krupier právo kontroly prípadného Blackjacku svojho páru;

d) Blackjack
Blackjack je, keď hráč získa číselný súčet 21 s prvými dvoma kartami (eso a niektorá z nasledujúcich –  J, Q, K). Blackjack prebíja všetky ostatné kombinácie;

e) Zdvojnásobiť (Double)
zdvojnásobiť svoj vklad môže hráč pri akýchkoľvek kartách, celkovo však počas hry každú ruku maximálne celkom 2x . Double  je hráčovi ponúknutý aj po rozdelení kariet (Split). Po zdvojnásobení hráč dostane na ruku len jednu kartu;

f) Rozdeliť (Split)
hráč môže rozdeliť karty (maximálne 3x), pokiaľ sú jeho dve karty rovnaké, resp. majú rovnakú hodnotu (môže napr. rozdeliť karty ako K a J pretože obe majú hodnotu 10).  Ďalej hrá s „rozdelenou rukou“, teda s dvoma rozdelenými vkladmi. Pre každú „rozdelenú ruku“ je nutný ďalší vklad vo výške prvého vkladu. V tejto situácii však nemôže získať Blackjack a používa sa označenie „21 na jednej ruke“, pretože táto kombinácia nebola dosiahnutá prvými dvoma kartami. Esá je možné opätovne rozdeliť;

g) Surrender (Vzdať sa)
pokiaľ hráč nechce hrať s rozdaným prvým párom kariet, môže využiť opciu vystúpenia z hry „SURRENDER“. Hráč po využití tejto možnosti zachráni polovicu svojej vloženej stávky do tejto konkrétnej hry. Hráč môže z hry vystúpiť aj po prvom zdvojnásobení stávky (aj v tomto prípade zachráni polovicu zo svojich stávok – ½ základnej stávky + ½ zo zdvojnásobenia);

h) Poistenie (Insurance)
hráč má možnosť poistenia proti prípadnému Blackjacku krupiera pri jeho prvej karte v hodnote A - eso.

Vyhodnotenie hry
Hráč vsadil do hry pre názornosť 1,00 € . V zátvorke je rozpísaná čiastka, akú dostane hráč späť:

a) hráč je bližšie k hodnote 21 než krupier a zároveň hráč nemá viac ako 21. V tomto prípade vyhráva hráč v pomere 1:1 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 1,00 € = 2,00 € );

b) krupier je bližšie k hodnote 21 ako hráč a nemá viac ako 21. Hráč v tomto prípade prehráva svoj vklad (= 0,00 €);

c) hráč má Blackjack, krupier nie. Hráč  tak vyhráva v pomere 3:2 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 1,50 € = 2,50 € );

d) hráč má rovnaký súčet ako krupier, a tento súčet je menej ako 21. Nastáva tak zhoda, vklad sa   hráčovi vracia (vklad 1,00 € = 1,00 € );

e)  hráč aj krupier majú rovnaký súčet 21. V tomto prípade vyhráva hráč v pomere 1:1 voči vkladu (vklad 1,00   € + výhra 1,00 € = 2,00 € ). Blackjack hráča poráža Blackjack krupiera;

f)  pokiaľ hráč vsadil na INSURANCE a krupier má Blackjack, tak hráč dostane poistenie v pomere 2:1 (poistenie 0,50 € + výhra poistenia 1,00 € = 1,50 € ).

Vyhodnotenie hry s bonusom:
Bonus sa neuplatňuje po zdvojnásobení stávky

a) hráč dosiahol hodnotu 21 na svojich kartách (na jednej ruke) celkom s 5 kartami. V tomto prípade  vyhráva hráč v pomere 3:2 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 1,50 € = 2,50 € );

b) hráč dosiahol hodnotu 21 na svojich kartách (na jednej ruke) celkom so 6 kartami.  V tomto prípade vyhráva hráč v pomere 2:1 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 2,00 € = 3,00 € );

c) hráč dosiahol hodnotu 21 na svojich kartách (na jednej ruke) so 7 a viac kartami.  V tomto prípade   vyhráva hráč v pomere 3:1 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 3,00 € = 4,00 € );

d) hráč má na svojej ruke kombináciu kariet rôznych symbolov s hodnotami 6-7-8 alebo 7-7-7. V tomto prípade vyhráva hráč v pomere 3:2 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 1,50 € = 2,50 € );

e) hráč má na svojej ruke kombináciu kariet s rovnakým symbolom s hodnotami 6-7-8 alebo 7-7-7. V tomto prípade vyhráva hráč v pomere 2:1 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 2,00 € = 3,00 € );

f) hráč má na svojej ruke kombináciu kariet s listovým symbolom s hodnotami 6-7-8 alebo 7-7-7. V tomto prípade vyhráva hráč v pomere 3:1 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 3,00 € = 4,00 € );

g) hráč má na svojej ruke kombináciu kariet  s rovnakým  symbolom s hodnotami 7-7-7 a krupier má ako svoju prvú kartu 7. V tomto prípade výhra hráča bonus, ktorý sa vypláca v pomere 50:1 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 50,00 € = 51,00 € ). Bonus sa neuplatňuje po rozdelení kariet hráčom.

Minimálny vklad 1,00 €.

Odstupňovanie vkladov 1,00 €;  5,00 €; 10,00 €; 25,00 €; 50,00 €;  100,00 €; 200,00 €.

Maximálny vklad  200,00 €.

Maximálna výhra  51 000,00 €.

 

(5) European Blackjack Redeal

European Blackjack Redeal je internetová hra s medzinárodnými pravidlami platnými pre tento  variant kartovej hry s možnosťou hrania jedného hráča proti krupierovi v jednom boxe hracieho stola, avšak s pridaným komponentom v podobe opcie na výmenu rozdaných kariet hráča a krupiera. Táto možnosť prináša, aj keď len minimálne, zmeny niektorých pravidiel oproti klasickému štandardnému Blackjacku.

Pravidlá hry

a) hrá sa na stole  s piatimi boxami  zoradenými do polkruhu. Najpodstatnejšou súčasťou Blackjacku sú virtuálne karty. Rozdávajú sa z podávača kariet (Shoe). Hrá sa s dvomi balíčkami kariet po 52 kariet. Hodnota kariet zodpovedá ich označeniu od 2 do 10. Všetky figúry (K – kráľ, Q – dáma, J – dolník ) sa počítajú za 10, A - eso je podľa potreby buď 1 alebo 11;

b) hráč hrá proti krupierovi len v jednom boxe, respektíve vo dvoch, v prípade splitu. Krupier rozdá na hráčov box postupne dve karty (najprv jednu otvorenú kartu hráčovi, potom sebe otvorenú, hráčovi otvorenú);

c) po rozdaní kariet je v tejto fáze hry hráčovi ponúknutá (za uvedený poplatok, prípadne bez poplatku) možnosť výmeny kariet (oboch jeho kariet / karty krupiera). Hráč má možnosť vymeniť karty až 5krát;

d) v ďalšom kroku môže hráč požadovať ďalšiu kartu, pokiaľ si nemyslí, že je dostatočne blízko hodnote 21. Ak chce zostať stáť, stlačí tlačidlo „Stand“ (Zostať). Ak požaduje ďalšiu kartu, stlačí „Hit“ (Ťahať). Pokiaľ svojimi kartami prekročí hranicu 21 a neakceptuje ponuku na výmenu svojej poslednej karty, prípadne všetkých svojich kariet, stráca svoj vklad;

e) po rozdaní prípadnej tretej karty je hráčovi opäť ponúknutá (za uvedený poplatok, prípadne bez poplatku) možnosť výmeny kariet (oboch jeho kariet, poslednej karty hráča, karty krupiera). Hráč má možnosť vymeniť karty až 5 krát. Pokiaľ svojimi kartami aj po uskutočnenej výmene prekročí hranicu 21 , stráca svoj vklad;

f) ak sa hráč zriekne ďalšej karty, je “Stand“, nasledujúcu kartu si vezme krupier. Pri súčte 17 a viac už krupier ďalej neťahá. Pri súčte menšom ako 17 ťahá karty, pokiaľ nedosiahne súčet 17 alebo viac. Ak krupier prekročí 21, hráč vyhráva. Hráč vyhráva aj v prípade, že je k súčtu 21 bližšie ako krupier. Pokiaľ je súčet kariet hráča a krupiera rovnaký, ide o „Push“ (nerozhodne sa)  a hráčovi sa vklad vracia;

g) Blackjack
Blackjack je, keď hráč získa číselný súčet 21 s prvými dvoma kartami (a to A - eso a niektorá z nasledujúcich – 10, J, Q, K). Blackjack prebíja všetky ostatné kombinácie;

h) Zdvojnásobiť (Double)
zdvojnásobiť svoj vklad môže hráč len vtedy, pokiaľ prvými dvoma kartami dosiahol súčet 9, 10 alebo 11  bodov. Ak zdvojnásobí svoj vklad, tak potom dostane už len jednu kartu. Túto kartu už nie je možné  vymeniť. Double nie je hráčovi ponúknutý po rozdelení kariet (Split);

i) Rozdeliť (Split)
hráč môže rozdeliť karty, pokiaľ sú jeho prvé dve karty rovnakej hodnoty a rovnakého symbolu (nemôže napr. rozdeliť karty K a J). Ďalej hrá s „rozdelenou rukou“, teda s dvoma rozdelenými vkladmi. Pre každú „rozdelenú ruku“ je nutný ďalší vklad vo výške prvého vkladu. Ak sa hráč rozhodne pre rozdelenie dvoch kariet  A – eso, dostane už len jednu kartu na každú ruku. V tejto situácii však nemôže získať Blackjack. Používa sa označenie „21 na jednej ruke“, pretože táto kombinácia nebola dosiahnutá prvými dvoma kartami.  Po rozdelení kariet (Split) už nie je hráčovi ponúkaná v danej hre možnosť výmeny kariet;

j) Poistenie (Insurance)
hráč nemá možnosť poistenia proti prípadnému Blackjacku krupiera pri jeho prvej karte v hodnote esa.

Pravidlá pre výmenu kariet

a) hráč môže svoje aj krupierove karty (tzv. ruku) vymeniť v hre maximálne 5 krát;

b) REDEAL MY HAND (OPÄTOVNÉ ROZDANIE MOJEJ RUKY) vymení všetky hráčove karty (celú jeho ruku);

c) REDEAL LAST CARD (OPÄTOVNÉ  ROZDANIE POSLEDNEJ KARTY) vymení iba poslednú hráčovu kartu (nie jeho celú ruku);

d) REDEAL DEALER HAND (OPÄTOVNÉ ROZDANIE KRUPIEROVEJ RUKY)vymení všetky krupierove karty (celú jeho ruku);

e) pokiaľ hodnota hráčových kariet (aj po výmenách) presahuje 21, možnosť výmeny kariet krupiera nie  je  k dispozícii;

f) pokiaľ je hráčovi rozdaný Blackjack, možnosť výmeny kariet nie je k dispozícii;

g) pokiaľ je súčet hráčových kariet 21, možnosť výmeny kariet nie je k dispozícii;

h) pokiaľ hráč vymení karty a príde mu kombinácia A – Eso a niektorá z kariet 10, J, Q, K nejedná sa už o Blackjack ale o hodnotu 21;

i) pokiaľ sa hráč rozhodne pre rozdelenie (Split) svojich kariet, možnosť výmeny kariet nie je k dispozícii;

j) každá možnosť výmeny má zobrazený svoj poplatok, prípadne je bezplatná.

Vyhodnotenie hry
Hráč vsadil do hry pre názornosť 1,00 € . V zátvorke je rozpísaná čiastka, akú dostane hráč späť:

a) hráč je bližšie k hodnote 21 než krupier a zároveň hráč nemá viac ako 21. V tomto prípade hráč vyhráva v pomere 1:1 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 1,00 € = 2,00 € );

b) krupier je bližšie k hodnote 21 ( túto hodnotu však neprekročil ) ako hráč. V tomto prípade hráč   prehráva svoj vklad (= 0,00 €);

c) hráč má Blackjack, krupier nie. V tomto prípade hráč vyhráva v pomere 3:2 voči vkladu (vklad 1,00 € +  výhra 1,50 € = 2,50 € );

d) hráč má rovnaký súčet ako krupier a tento súčet nie je viac ako 21. Nastáva tak zhoda, vklad sa hráčovi vracia (vklad 1,00 € = 1,00 € ).

Minimálny vklad 1,00 €.

Odstupňovanie vkladov: 1,00 €; 5,00 €; 10,00 €;  25,00 €;  50,00 €; 100,00 €;  200,00 €.

Maximálny vklad 200,00 € (na jednom boxe).

Maximálna výhra 1 600,00 €.

 

(6) Premier  Blackjack  Hi-Lo

Premier Blackjack Hi – Lo je variantom populárnej internetovej kartovej hry Blackjack, ktorý    ponúka hráčovi široké možnosti výberu stolov, pravidiel, kariet a rýchlosti hrania. Na výber sú stoly s hrami Hi- Lo, HIGH STREAK, MULTIHAND BONUS a MULTIHAND.

Pravidlá hry Hi-Lo

a) hrá sa na stole v tvare polkruhu. Je na ňom jeden hlavný box na umiestnenie stávky pre hru Blackjack a tri tzv. vedľajšie boxy (Side box). Slúžia na umiestnenie vedľajšej stávky hráča (Side bet) na výšku súčtu jeho prvých dvoch kariet. Rozdávajú sa z podávača kariet (Shoe). Hrá sa s dvomi balíčkami, ktoré obsahujú po 52 kariet. Karty sú po každej hre premiešané. Hodnota kariet zodpovedá ich označeniu od 2 do 10. Všetky figúry (K – kráľ, Q – dáma, J – dolník ) sa počítajú za 10, A - eso je podľa potreby buď 1 alebo 11;

b) hráč hrá proti krupierovi len v jednom boxe. Krupier rozdá na hráčov box postupne dve karty (najprv jednu otvorenú kartu hráčovi, potom sebe otvorenú, hráčovi otvorenú). Hráč môže požadovať ďalšiu kartu, pokiaľ si nemyslí, že je dostatočne blízko 21, resp. už dosiahol 21. Ak chce zostať stáť, stlačí tlačidlo „Stand (Zostať)“. Ak požaduje ďalšiu kartu, stlačí „Hit (Ťahať)“. Pokiaľ svojimi kartami prekročí hranicu 21, stráca vklad;

c) ak sa hráč zriekne ďalšej karty, je „Stand“, a kartu / karty si vezme krupier. Pri súčte 17 a viac už ďalej neťahá. Pri súčte menšom ako 17 ťahá karty, pokiaľ nedosiahne súčet 17 alebo viac. Ak krupier prekročí 21, hráč vyhráva. Inak hráč vyhráva, ak je k súčtu bližšie než krupier. Pokiaľ je súčet kariet rovnaký s krupierom, ide o „PUSH“, t. j. nerozhodne a vklad sa vracia;

d) Blackjack
 Blackjack získa hráč vtedy, ak dosiahne číselný súčet 21 s prvými dvoma kartami (A - eso a niektorá z  nasledujúcich – 10, J, Q, K). Blackjack prebíja všetky ostatné kombinácie;

e) Zdvojnásobiť (Double)
 zdvojnásobiť svoj vklad môže hráč len vtedy, pokiaľ prvými dvoma kartami dosiahol súčet 9, 10 alebo  11 bodov. Ak zdvojnásobí svoj vklad, dostane už len jednu kartu;

f) Rozdeliť (Split)
hráč môže rozdeliť karty, pokiaľ sú jeho prvé dve karty rovnakej hodnoty a rovnakého symbolu. (nemôže napr. rozdeliť karty K a J). Ďalej hrá s „rozdelenou rukou“, teda s dvoma rozdelenými vkladmi. Pre každú „rozdelenú ruku“ je nutný ďalší vklad vo výške prvého vkladu. Ak sa hráč rozhodne pre rozdelenie dvoch kariet  A – eso, dostane už len jednu kartu na každú ruku. V tejto situácii však nemôže získať Blackjack. Používa sa označenie „21 na jednej ruke“, pretože táto kombinácia nebola dosiahnutá prvými dvoma kartami; 

g) Poistenie (Insurance)
 ak má krupier ako prvú kartu eso, môže sa hráč proti jeho potenciálnemu Blackjacku poistiť.  Poistnú sumu (polovicu hráčovho vkladu) umiestni na „Insurance Line“. Ak krupier získa Blackjack, bude táto poistka vyplatená v pomere 2:1,  v opačnom prípade prepadá.

Vedľajšia stávka (Side bet)

Hráč môže (nie je to podmienkou začatia hry) ešte pred samotným rozdaním kariet umiestniť aj stávku na výšku súčtu jemu rozdaných prvých dvoch kariet (eso sa počíta v tejto hre len ako 1). Vedľajšiu stávku však hráč nemôže zahrať bez základnej stávky na hru Blackjack v hlavnom boxe. Maximálna výška stávky na vedľajšiu stávku (Side bet) je 25,00 €:

a) pokiaľ očakáva hráč karty s hodnotou súčtu nižšou ako 13, svoju stávku umiestni na box Lo (prvý vedľa hlavného boxu). V prípade, že je hodnota jeho prvých dvoch kariet od (2-12) získava výhru v pomere 1:1;

b) pokiaľ očakáva hráč karty s hodnotou súčtu rovnou 13, svoju stávku umiestni na box 13 (druhý v poradí od hlavného boxu). V prípade, že je hodnota jeho prvých dvoch kariet rovná hodnote 13 získava výhru v pomere 10:1;

c) pokiaľ očakáva hráč karty s hodnotou súčtu vyššou ako 13, svoju stávku umiestni na box Hi (tretí v poradí od hlavného boxu). V prípade, že je hodnota jeho prvých dvoch kariet 14 -20 získava výhru v pomere 1:1.

Vyhodnotenie hry
Hráč vsadil do hry pre názornosť 1,00 € (bez Side betu) . V zátvorke je rozpísaná čiastka, akú dostane hráč   späť:

a) ak je hráč bližšie k hodnote 21 než krupier a zároveň hráč nemá viac ako 21, tak hráč vyhráva v pomere 1:1 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 1,00 € = 2,00 € );

b) krupier je bližšie k hodnote 21 ako hráč a nemá viac ako 21, tak hráč prehráva svoj vklad (=0,00 €);

c) hráč má Blackjack, krupier nie. Hráč vtedy vyhráva v pomere 3:2 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 1,50€ = 2,50 € );

d) hráč má rovnaký súčet ako krupier, a tento súčet nie je viac ako 21. Nastáva tak zhoda, vklad sa hráčovi vracia (vklad 1,00 € = 1,00 € );

e) pokiaľ hráč vsadil na INSURANCE (POISTENIE) a krupier má Blackjack, tak hráč dostane poistenie v pomere 2:1 (poistenie 0,50 € + výhra poistenia 1,00 € = 1,50 € ).

Minimálny vklad 1,00 €.

Odstupňovanie vkladov 1,00 €; 2,00 €; 5,00 €; 10,00 €;  20,00 €;  50,00 €; 100,00 €;  200,00 €.

Maximálny základný vklad  200,00 €.

Maximálna výhra 4 000,00 €.

 

Pravidlá hry Multihand

a) hrá sa na stole v tvare polkruhu. Je na ňom 5 boxov zoradených do polkruhu. Hrá sa s dvomi    balíčkami kariet po 52 kariet, ktoré sú premiešané po každej hre . Rozdávajú sa z podávača kariet (Shoe). Hodnota kariet zodpovedá ich označeniu od 2 do 10. Všetky figúry (K – kráľ, Q – dáma, J – dolník ) sa počítajú za 10, eso je podľa potreby buď 1 alebo 11;

b) hráč hrá proti krupierovi  podľa vlastného uváženia v jednom alebo až v piatich boxoch. Krupier rozdá na hráčov box/y postupne dve karty (najprv jednu otvorenú kartu hráčovi na každý hrajúci box, potom sebe otvorenú, hráčovi otvorenú na každý box). Hráč môže požadovať ďalšiu kartu, pokiaľ si nemyslí, že je dostatočne blízko hodnote 21, resp. už dosiahol 21. Ak chce zostať stáť na danom boxe, stlačí tlačidlo „Stand (Zostať)“. Ak požaduje ďalšiu kartu, stlačí „Hit (Ťahať)“. Pokiaľ svojimi kartami prekročí hranicu 21, stráca v danom boxe vklad;

c) ak sa hráč zriekne ďalšej karty na svojom poslednom hracom boxe, je STAND, vezme si kartu krupier. Pri súčte 17 a viac už ďalej neťahá. Pri súčte menšom ako 17 ťahá karty, pokiaľ nedosiahne súčet 17 alebo viac. Ak krupier prekročí 21, hráč vyhráva. Inak hráč vyhráva, ak je na danom boxe k súčtu bližšie než krupier. Pokiaľ je súčet kariet rovnaký s krupierom, ide o „PUSH“, t. j. nerozhodne a vklad sa z daného boxu vracia;

d) Blackjack
Blackjack je, keď hráč získa číselný súčet 21 s prvými dvoma kartami (eso a niektorá z nasledujúcich – 10, J, Q, K). Blackjack prebíja všetky ostatné kombinácie;

e) Zdvojnásobiť (Double)
Zdvojnásobiť svoj vklad môže hráč len vtedy, pokiaľ prvými dvoma kartami dosiahol 9, 10 alebo 11 bodov. Ak zdvojnásobí svoj vklad, tak potom dostane už len jednu kartu;

f) Rozdeliť (Split)
Hráč môže rozdeliť karty, pokiaľ sú jeho prvé dve karty rovnakej hodnoty a rovnakého symbolu. (nemôže napr. rozdeliť karty K a J). Ďalej hrá s „rozdelenou rukou“, teda s dvoma rozdelenými vkladmi. Pre každú „rozdelenú ruku“ je nutný ďalší vklad vo výške prvého vkladu. Ak sa hráč rozhodne pre rozdelenie dvoch kariet  A – eso, dostane už len jednu kartu na každú ruku. V tejto situácii však nemôže získať Blackjack. Používa sa označenie „21 na jednej ruke“, pretože táto kombinácia nebola dosiahnutá prvými dvoma kartami; 

g) Poistenie (Insurance)
Ak má krupier ako prvú kartu eso, môže sa hráč proti jeho Blackjacku poistiť. Poistnou sumou (polovicu hráčovho vkladu z každého aktívneho hracieho boxu) umiestni na „Insurance Line“. Ak krupier získa Blackjack, bude táto poistka vyplatená v pomere 2:1, inak prepadá.

Vyhodnotenie hry
Hráč vsadil do hry pre názornosť 1,00 € na 1 box . V zátvorke je rozpísaná čiastka, akú dostane hráč späť:

a) hráč je bližšie 21 než krupier a zároveň hráč nemá viac ako 21, tak hráč vyhráva v pomere 1:1 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 1,00 € = 2,00 €);

b) krupier je bližšie k hodnote 21 ako hráč a súčasne nemá viac ako 21, tak hráč prehráva svoj vklad (= 0,00 €);

c) hráč má Blackjack, krupier nie, tak hráč vyhráva v pomere 3:2 voči vkladu (vklad 1, 00 € + výhra 1,50 € = 2,50 € );

d) hráč má rovnaký súčet ako krupier a tento súčet nie je viac ako 21, tak nastáva zhoda, vklad sa hráčovi vracia (vklad 1,00 € = 1,00 € );

e) pokiaľ hráč vsadil na INSURANCE (POISTENIE) a krupier má Blackjack, tak hráč dostane poistenie v pomere 2:1 (poistenie 0,50 € + výhra poistenia 1,00 € = 1,50 € ).

Minimálny vklad 1,00 €.

Odstupňovanie vkladov  1,00 €; 2,00 €; 5,00 €; 10,00 €;  20,00 €;  50,00 €; 100,00 €;  200,00 €.

Maximálny základný vklad 200,00 €.

Maximálna výhra 4 000,00 €.

 

Pravidlá hry Multihand Bonus

a) hrá sa na stole v tvare polkruhu. Je na ňom 5 boxov zoradených do polkruhu. Hrá sa s dvomi balíčkami kariet po 52 kariet, ktoré sú premiešané po každej hre . Rozdávajú sa z podávača kariet (Shoe). Hodnota kariet zodpovedá ich označeniu od 2 do 10. Všetky figúry (K – kráľ, Q – dáma, J – dolník ) sa počítajú za 10, A - eso je podľa potreby buď 1 alebo 11;

b) hráč hrá proti krupierovi  podľa vlastného uváženia v jednom alebo až v piatich boxoch. Krupier rozdá na hráčov box/y postupne dve karty (najprv jednu otvorenú kartu hráčovi na každý hrajúci box, potom sebe otvorenú, hráčovi otvorenú na každý box a sebe otočenú smerom dole). Pokiaľ dostal krupier svoju prvú kartu v hodnote 10 alebo eso, overí si hodnotu druhej karty, v prípade Blackjacku krupiera hráč stráca svoje vklady;

c) po rozdaní kariet hráč môže požadovať ďalšiu kartu, pokiaľ si nemyslí, že je dostatočne blízko 21, resp. už dosiahol 21. Ak chce zostať stáť na danom boxe, stlačí tlačidlo „Stand“ (Zostať). Ak požaduje ďalšiu kartu, stlačí „Hit“ (Ťahať). Pokiaľ svojimi kartami prekročí hranicu 21, stráca vklad;

d) ak sa hráč zriekne ďalšej karty na svojom poslednom hracom boxe, je „Stand“, vezme si kartu krupier. Pri súčte 17 a viac už ďalej neťahá. Pri súčte menšom ako 17 ťahá karty, pokiaľ nedosiahne súčet 17 alebo viac. Ak krupier prekročí 21, hráč vyhráva. Inak hráč vyhráva, ak je na danom boxe k súčtu bližšie než krupier. Pokiaľ je súčet kariet rovnaký s krupierom, ide o „PUSH“, t. j. nerozhodne a vklad sa z daného boxu vracia;

e) Blackjack
Blackjack je, keď hráč získa číselný súčet 21 s prvými dvoma kartami (A - eso a niektorá z nasledujúcich –  10, J, Q, K). Blackjack prebíja všetky ostatné kombinácie;

f) Zdvojnásobiť (Double)
Zdvojnásobiť svoj vklad môže hráč pri  akýchkoľvek dvoch kartách. Ak zdvojnásobí svoj vklad, tak potom dostane už len jednu kartu. Double  je hráčovi ponúknutý aj po rozdelení kariet (Split);

g) Rozdeliť (Split)
Hráč môže rozdeliť karty, pokiaľ sú jeho prvé dve karty rovnakej hodnoty a rovnakého symbolu (nemôže napr. rozdeliť karty K a J). Ďalej hrá s „rozdelenou rukou“, teda s dvoma rozdelenými vkladmi. Pre každú „rozdelenú ruku“ je nutný ďalší vklad vo výške prvého vkladu. Ak sa hráč rozhodne pre rozdelenie dvoch kariet  A – eso, dostane už len jednu kartu na každú ruku. V tejto situácii však nemôže  získať Blackjack. Používa sa označenie „21 na jednej ruke“, pretože táto kombinácia nebola dosiahnutá prvými dvoma kartami.  Hráčovi je možné rozdať na jednu ruku (do boxu) maximálne 11 kariet;

h) Poistenie (Insurance)
ak má krupier ako prvú kartu eso, môže sa hráč proti jeho Blackjacku poistiť. Poistnou sumou (polovicu hráčovho vkladu z každého aktívneho hracieho boxu) umiestni na „Insurance Line“. Ak krupier získa Blackjack, bude táto poistka vyplatená v pomere 2:1, inak prepadá.

Vyhodnotenie hry
Hráč vsadil do hry pre názornosť 1,00 € na 1 box (bez Bonus Bet) . V zátvorke je rozpísaná čiastka, akú  dostane hráč späť:

a) hráč je bližšie 21 než krupier a zároveň hráč nemá viac ako 21. V tomto prípade hráč vyhráva v pomere 1:1 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 1,00 € = 2,00 € );

b) krupier je bližšie 21 ako hráč a nemá viac ako 21, tak hráč prehráva svoj vklad (= 0,00 €);

c) hráč má Blackjack, krupier nie, tak hráč vyhráva v pomere 3:2 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 1,50 € = 2,50 € );

d) hráč má rovnaký súčet ako krupier a tento súčet nemá viac ako 21, tak nastáva zhoda, vklad sa hráčovi vracia (vklad 1,00 € = 1,00 € );

e) pokiaľ hráč vsadil na INSURANCE (POISTENIE) a krupier má Blackjack, tak hráč dostane poistenie v pomere 2:1 (poistenie 0,50 € + výhra poistenia 1,00 € = 1,50 € ).

Bonus Bet (Bonus stávka)
Hráč môže (nie je to podmienkou začatia hry) ešte pred samotným rozdaním kariet umiestniť aj stávku na rozdané prvé dve karty. Vedľajšiu stávku však hráč nemôže zahrať bez základnej stávky na hru Blackjack v hlavnom boxe. Ak hráč umiestni svoju stávku aj na Bonus Bet, tak mu je prípadná výhra vyplatená nasledovne:

a) v prípade, že je štartová kombinácia pri danej stávke (jeho prvé dve karty) listové eso a listové „J“   vyhráva v pomere 50:1;

b) v prípade, že je štartová kombinácia pri danej stávke (jeho prvé dve karty) eso a „J“ v rovnakej farbe (neplatí pre kombináciu listové eso a listové „J“) vyhráva v pomere 25:1;

c) v prípade, že je štartová kombinácia pri danej stávke (jeho prvé dve karty) v rovnakej farbe (neplatí pre kombináciu eso a „J“ v rovnakej farbe) vyhráva v pomere 5:2;

d) maximálna stávka na Bonus Bet je 25,00 €.

Minimálny vklad 1,00 €.

Odstupňovanie vkladov 1,00 €; 2,00 €; 5,00 €; 10,00 €;  20,00 €;  50,00 €; 100,00 €;  200,00 €.

Maximálny základný vklad 200,00 €.

Maximálna výhra 4 000,00 €.

 

Pravidlá hry High Streak

a) hrá sa na stole v tvare polkruhu. Je na ňom 1 hlavný box na umiestnenie stávky pre hru Blackjack, jeden tzv. vedľajší box  na umiestnenie bonusovej stávky hráča (High Streak Bonus) a 4 boxy pre samotnú hru  High Streak Bonus. Karty sa rozdávajú z podávača kariet (Shoe). Hrá sa s dvomi balíčkami kariet po 52 kariet, ktoré sú premiešané po každej hre. Hodnota kariet zodpovedá ich označeniu od 2 do 10. Všetky figúry (K – kráľ, Q – dáma, J – dolník ) sa počítajú za 10, A - eso je podľa potreby buď 1 alebo 11;

b) hráč hrá proti krupierovi len v jednom boxe. Krupier rozdá na hráčov box postupne dve karty (najprv jednu otvorenú kartu hráčovi, potom sebe otvorenú, hráčovi otvorenú). Hráč môže požadovať ďalšiu kartu, pokiaľ si nemyslí, že je dostatočne blízko 21, resp. už dosiahol 21. Ak chce zostať stáť, stlačí tlačidlo „Stand(Zostať). Ak požaduje ďalšiu kartu, stlačí „Hit(Ťahať). Pokiaľ svojimi kartami prekročí hranicu 21, stráca vklad;

c) ak sa hráč zriekne ďalšej karty, je „Stand“, a nasledujúcu kartu si vezme krupier. Pri súčte 17 a viac  už ďalej neťahá. Pri súčte menšom ako 17 ťahá karty, pokiaľ nedosiahne súčet 17 alebo viac. Ak krupier prekročí 21, hráč vyhráva. Inak hráč vyhráva, ak je k súčtu bližšie než krupier. Pokiaľ je súčet kariet rovnaký s krupierom, ide o „PUSH“, t. j. nerozhodne, vklad sa vracia;

d) Blackjack
Blackjack je, keď hráč získa číselný súčet 21 s prvými dvoma kartami (eso a niektorá z nasledujúcich – 10, J, Q, K). Blackjack prebíja všetky ostatné kombinácie;

e) Zdvojnásobiť (Double)
Zdvojnásobiť svoj vklad môže hráč len vtedy, pokiaľ prvými dvoma kartami dosiahol 9, 10 alebo 11  bodov. Ak zdvojnásobí svoj vklad, tak potom dostane už len jednu kartu;

f) Rozdeliť (Split)
Hráč môže rozdeliť karty, pokiaľ sú jeho prvé dve karty rovnakej hodnoty a rovnakého symbolu. (nemôže napr. rozdeliť karty K a J). Ďalej hrá s „rozdelenou rukou“, teda s dvoma rozdelenými vkladmi. Pre každú „rozdelenú ruku“ je nutný ďalší vklad vo výške prvého vkladu. Ak sa hráč rozhodne pre rozdelenie dvoch kariet  A – eso, dostane už len jednu kartu na každú ruku. V tejto situácii však nemôže získať Blackjack. Používa sa označenie „21 na jednej ruke“, pretože táto kombinácia nebola dosiahnutá prvými dvoma kartami;

g) Poistenie (Insurance)
Ak má krupier ako prvú kartu eso, môže sa hráč proti jeho Blackjacku poistiť. Poistnou sumou (polovicu hráčovho vkladu) umiestni na „Insurance Line“. Ak krupier získa Blackjack, bude táto poistka vyplatená v pomere 2:1, inak prepadá.

High Streak Bonus
Hráč môže (nie je to podmienkou začatia hry) ešte pred samotným rozdaním kariet umiestniť aj stávku na tzv. šnúru víťazstiev (Win Streak):

a) hráč umiestni svoju stávku do hry (až po základnej stávke pred rozdaním kariet ) na pole HIGH STREAK BET (maximálna stávka je 25,00 €);

b) druhá po sebe nasledujúca výhra aktivuje HIGH STREAK šnúru;

c) výplata výhier z HIGH STREAK bonusu je závislá od počtu po sebe nasledujúcich výhier;

d) po každej po sebe nasledujúcej výhre sa HIGH STREAK stávka posúva o ďalší box smerom vpravo v HIGH STREAK poli (zmena pomeru vklad/výhra);

e) hráč pokračuje v hre ďalej až pokiaľ nedostane nevýherné karty. Pokiaľ vyhodnotenie hry skončí prehrou hráča, HIGH STREAK bonus je ukončený a všetky stávky hráča prehrávajú;

f) hráč pri HIGH STREAK bonuse získava výhru už po druhej po sebe nasledujúcej výhre a potom po ďalších nasledujúcich uvedených v boxoch HIGH STREAK bonusu;   

g) všetky HIGH STREAK stávky zostávajú na stole a automaticky sa posúvajú o box vyššie (v pravo)  v prípade výhier hráča.;

h) ak hráč vyhrá bez prerušenia 5 hier po sebe je mu vrátená aj úvodná HIGH STREAK stávka;

i) v prípade rovnosti krupierových a hráčových kariet (Push) je vrátená základná aj HIGH STREAK stávka. Prípadné stávky na druhom, treťom a štvrtom boxe zostávajú v hre na rovnakých pozíciách;

j) v prípade rozdelenia kariet (Split) rozhoduje o posune HIGH STREAK stávok výhra na oboch rukách:

- pokiaľ je celková suma výhry vyššia ako bola úvodná základná stávka,  HIGH STREAK stávky  hráča sa posúvajú,
- pokiaľ je celková suma výhry nižšia ako bola úvodná základná stávka,  HIGH STREAK stávky hráča sú prehraté a odstránené zo stola,
- pokiaľ je celková suma výhry zhodná so základnou stávkou, HIGH STREAK stávky hráča zostávajú na rovnakej pozícii;

k) ak krupierovi príde ako prvá karta A – eso, hráč dostane možnosť poistiť sa proti prípadnému BlackJacku krupiera. Zaplatenie poistky (Insurance) sa neberie do úvahy pri rozhodovaní o posune HIGH STREAK stávok.

Vyhodnotenie hry
Hráč vsadil do hry pre názornosť 1 € (bez HIGH STREAK stávky) . V zátvorke je rozpísaná čiastka, akú dostane hráč späť:

a) hráč je bližšie k hodnote 21 než krupier a zároveň hráč nemá viac ako 21. Hráč vyhráva v pomere 1:1 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 1,00 € = 2,00 € );

b) krupier je bližšie k hodnote 21 ako hráč a nemá viac ako 21, tak hráč prehráva svoj vklad (= 0,00 €);

c) hráč má Blackjack, krupier nie. Hráč vyhráva v pomere 3:2 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 1,50 € = 2,50 €);

d) hráč má rovnaký súčet ako krupier, a tento súčet nie je viac ako 21. Nastáva tak zhoda, vklad sa hráčovi vracia (vklad 1,00 € = 1,00 € );

e) pokiaľ hráč vsadil na INSURANCE (POISTENIE) a krupier má Blackjack, tak hráč dostane poistenie v pomere 2:1 (poistenie 0,50 € + výhra poistenia 1,00 € = 1,50 € );

f) ak mal hráč vsadené 1,00 € aj na HIGH STREAK BONUS tak v prípade výhry sa mu vypláca aj tento nasledujúcim systémom: 

 • na základnej úrovni sa v prípade výhry vklad iba posunie na ďalšiu úroveň,
 • pri výhre na druhej úrovni (2nd streak) sa hráčovi vyplatí okrem výhernej stávky aj HIGH STREAK BONUS v hodnote vkladu na bonus (1,00 € vklad = 1,00 € výhra). Pôvodný vklad na bonus sa posúva o úroveň vyššie kde je vyplácaný v pomere 2:1. Obdobne to pokračuje aj pri ďalších úrovniach s pomermi (5:1, 10:1).

Minimálny vklad 1,00 €.

Odstupňovanie vkladov 1,00 €; 2,00 €; 5,00 €; 10,00 €;  20,00 €;  50,00 €; 100,00 €;  200,00 €.

Maximálny základný vklad 200,00 €.

Maximálna výhra 4 000,00 €.

 

(7) Double Exposure

Double Exposure Blackjack je jeden z variantov populárnej internetovej kartovej hry Blackjack s   možnosťou hrania jedného hráča proti krupierovi v jednom boxe hracieho stola. Oproti klasickému štandardnému Blackjacku má tento variant, v určitých častiach odlišné pravidlá.

Pravidlá hry

a) cieľom hry je v súčte kartových hodnôt dosiahnuť 21 (ideálne  BlackJack), resp. menšiečíslo čo najbližšie 21.  Hrá sa na stole v tvare polkruhu. Je na ňom zoradených 5 boxov (hráč hrá v strednom ostatné môžu byť použité v prípade Splitu). Virtuálne hracie karty sa rozdávajú z podávača kariet (Shoe). Hrá sa s ôsmymi balíčkami kariet po 52 kariet (bez žolíkov), ktoré sú premiešané po každej hre . Hodnota kariet zodpovedá ich označeniu od 2 do 10. Všetky figúry (K – kráľ, Q – dáma, J – dolník ) sa počítajú za 10, A - eso je podľa potreby buď 1 alebo 11;

b) hráč hrá proti krupierovi v jednom boxe, respektíve až v štyroch v prípade trojitého splitu (rozdelenia kariet).  Krupier rozdá na hráčov box postupne dve karty (V poradí karta pre hráča, krupiera, hráča, krupiera). Všetky karty sú otočené hodnotami hore takže ich okamžite po rozdaní je vidieť;

c) v ďalšom kroku môže hráč požadovať ďalšiu kartu, pokiaľ si nemyslí, že je dostatočne blízko 21. Ak chce zostať stáť, stlačí tlačidlo „Stand (Zostať). Ak požaduje ďalšiu kartu, stlačí „Hit (Ťahať). Pokiaľ svojimi kartami prekročí hranicu 21, stráca svoj vklad;

d) ak sa hráč zriekne ďalšej karty, je „Stand“, a na ťahu je krupier. Pri súčte 17 a viac už ďalej neťahá. Pri súčte 16 a menšom  ťahá karty, pokiaľ nedosiahne súčet 17 alebo viac. Ak krupier prekročí 21, hráč vyhráva a naopak.  Hráč vyhráva, ak je k súčtu 21 bližšie ako krupier. Pokiaľ hráč aj krupier dosiahnú rovnaký súčet kariet, vyhráva krupier.  Pri Blackjacku (21 zložená z dvoch kariet) vyhráva hráč dvojnásobok svojho vkladu;

e) Blackjack
Blackjack je, keď hráč získa číselný súčet 21 s prvými dvoma kartami (eso a niektorá z nasledujúcich –  10, J, Q, K). Blackjack prebíja všetky ostatné kombinácie. Za Blackjack sa nepovažuje po splitovaní kariet kombinácia esa a karty s hodnotou10, počítajú sa len ako 21;

f) Zdvojnásobiť(Double)
zdvojnásobiť svoj vklad môže hráč, pokiaľ prvými dvoma kartami dosiahol 9, 10 alebo 11 bodov. Ak zdvojnásobí svoj vklad, tak potom dostane už len jednu kartu. Zdvojnásobiť svoj vklad pri hodnote dvoch kariet 9, 10 alebo 11 hráč môže aj po rozdelení kariet (Split);

g) Rozdeliť(Split)
hráč môže rozdeliť karty, pokiaľ sú jeho prvé dve karty v rovnakej hodnote (nemusia mať rovnaký symbol, teda je možné rozdeliť aj karty ako napr.  „J“ a „Q“ prípadne „J“ a „K“ atď.) . Rozdeliť karty môže maximálne 3 x. Ďalej hrá s „rozdelenou rukou“, teda s dvoma rozdelenými vkladmi. Pre každú „rozdelenú ruku“ je nutný ďalší vklad vo výške prvého vkladu. Esá je možné rozdeliť (splitovať) a následne opäť rozdeliť. Hráč však potom dostane už len jednu kartu na každú ruku. V tejto situácii však nemôže získať Blackjack a používa sa označenie „21 na jednej ruke“, pretože táto kombinácia nebola dosiahnutá prvými dvoma kartami.

Vyhodnotenie  hry
Hráč vsadil do hry pre názornosť 1,00 € . V zátvorke je rozpísaná čiastka, akú dostane hráč späť:

a) hráč je bližšie k hodnote 21 než krupier a zároveň hráč nemá viac ako 21. Hráč v tomto prípade vyhráva v pomere 1:1 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 1,00 € = 2,00 € );

b) krupier je bližšie k hodnote 21 ako hráč a nemá viac ako 21. Hráč v tomto prípade prehráva svoj vklad (= 0,00 €);

c) hráč má Blackjack, krupier nie, tak hráč vyhráva v pomere 1:1 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 1,00 € = 2,00 € );

d) hráč má rovnaký súčet ako krupier, a tento súčet nie je viac ako 21. V tomto prípade krupier vyhráva, vklad sa hráčovi nevracia (= 0,00 € );

e) hráč má Blackjack, krupier tiež, tak hráč vyhráva v pomere 1:1 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 1,00 € = 2,00 € ).

Minimálny vklad 1,00 €.

Odstupňovanie vkladov 1,00 €; 5,00 €; 10,00 €;  25,00 €;  50,00 €; 100,00 €;  200,00 €.

Maximálny vklad  200,00 € ( na jednom boxe ).

Maximálna výhra 16 000,00 €.

 

(8) Baccarat Gold

Baccarat Gold je internetová hra so štandardnými medzinárodnými pravidlami platnými pre klasickú kartovú hru baccarat s možnosťou hrania jedného hráča proti krupierovi.  Cieľom hry je správne si tipnúť, koho kombinácia (hráča či krupiera) bude vyššia, resp. bližšia, ideálne rovná hodnote 9. Na rozdiel od Blackjacku sa táto hodnota pri hre Baccarat nedá presiahnuť, keďže sa desiatkový rad maže pokiaľ je súčet kariet vyšší ako 9 (napr. z hodnoty 12 sa stáva hodnota 2). 

Pravidlá hry

a) Baccarat sa hrá na stole v tvare polkruhu. Je na ňom 9 boxov reprezentujúcich hodnotu od 1 -10 zoradených do polkruhu. Najpodstatnejšou súčasťou Baccaratu sú karty. Rozdávajú sa z podávača kariet. Hrá sa s ôsmymi balíčkami kariet po 52 kariet (bez žolíkov). Hodnota kariet zodpovedá ich označeniu od 2 do 9. Všetky figúry (K – kráľ, Q – dáma, J – dolník) a 10 - desiatka sa počítajú za 0, eso zodpovedá 1;

b) pred rozdaním kariet hráč umiestni svoje stávky do vyznačených boxov na stole, ktoré reprezentujú jednotlivé stávky. Pri kombináciách s rovnakým súčtom je hra vyhodnotená ako nerozhodná a pokiaľ hráč priamo netipoval na nerozhodný výsledok,  je mu jeho vklad vrátený . Hráč si má možnosť vsadiť na výhru hráčových kariet (tip na PLAYER /HRÁČ), na výhru krupiera (tip umiestnení na políčko BANKER/KRUPIER), prípadne na nerozhodný výsledok (tip na TIE/ZHODA) – stávky tipu PLAYER a BANKER nemôžu byť kombinované spolu. Stávky je možné kombinovať so stávkami na rozdanie páru;

c) krupier vždy rozdá na hráčov box prvú kartu. Druhá karta ide krupierovi, tretia hráčovi a štvrtá krupierovi. Hráč aj bankár dostanú v hre dve alebo tri karty (podľa pravidiel tretej karty bude rozdaná v prípade potreby aj tretia karta);

d) pravidlo tretej karty:

 • ak je hodnota (súčet) prvých dvoch kariet hráča, alebo krupiera rovná 8, 9 (tzv. Natural) – krupier ani hráč  tretiu kartu nedostanú. Toto pravidlo je nadradené ostatným uvedeným prípadom,
 • pokiaľ je hodnota (súčet) prvých dvoch kariet hráča menšia alebo rovná 5 – hráč  dostane tretiu kartu. Ak má hráč 6 alebo 7, zastaví sa (Stands).
  Ak hráč stojí (Stands) a hodnota (súčet) kariet krupiera je menšia, prípadne rovná 5 – dostane krupier tretiu kartu.
  Ak hráč už ťahal tretiu kartu, hodnota karty, ktorú hráč dostal, a hodnota kombinácie (súčet)  krupiera rozhodne o tom, či krupier dostane tretiu kartu.

Podmienky ťahu tretej karty krupierom zobrazuje tabuľka.

Súčet Krupiera

Hodnota tretej karty hráča

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

6

S

S

S

S

S

S

H

H

S

S

5

S

S

S

S

H

H

H

H

S

S

4

S

S

H

H

H

H

H

H

S

S

3

H

H

H

H

H

H

H

H

S

H

2

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

1

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

0

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

 

S

 Krupier nedostane tretiu kartu

 

H

 Krupier dostane tretiu kartu

Výherné úrovne

a) stávka na výhru kariet hráča (tip PLAYER/HRÁČ). Stávku na výhru hráča je možné kombinovať so stávkou tipu TIE/ZHODA.
Stávky na karty hráča sa vyplácajú v pomere 1:1.;

b) stávka na výhru kariet Krupiera (tip BANKER). Stávku na výhru bankára je možné kombinovať so stávkou tipu TIE.
Stávky na karty krupiera sa vyplácajú v pomere 1:1. Z výhry sa odráta 5% provízia;

c) stávka na zhodnú hodnotu kariet krupiera a hráča (tip TIE/ZHODA) , stávky na zhodnú hodnotu kariet hráča a bankára sa vyplácajú v pomere 8:1;

d)  stávka na rozdanie páru
Stávky na rozdanie páru (dvoch kariet rovnakej hodnoty)  sa u hráča aj krupiera vyplácajú  v pomere 11:1.

Minimálny vklad 5,00 €.

Maximálny vklad 7 200,00 €.

Odstupňovanie vkladov:  5,00 €; 10,00 €; 25,00  €; 50,00 €; 100,00 €; 200,00 €.

Maximálna výhra 12 400,00 €.

 

(9) Poker

Poker je internetová hra so štandardnými medzinárodnými pravidlami platnými pre klasickú kartovú hru poker proti stolu s možnosťou hrania jedného hráča pri hracom stole.

Pravidlá hry

Poker je kartová hra. Hrá sa s 52 kartami (bez žolíkov). Hráč hrá proti krupierovi. Hráč nemôže uzatvárať súčasne viac stávok, tzn. hrá vždy iba v jednom boxe. V hre nie je možné privsádzať, ale je možné si vymeniť až 2 karty. Hráč najprv umiestni svoju stávku na pole ANTE. Systém potom rozdá 5 otvorených kariet hráčovi a 5 zatvorených kariet, vyberá poslednú (tá je otvorená) krupierovi. Takto má hráč tieto možnosti:

a) môže si rovno vsadiť (umiestni dvojnásobok ANTE na BET), tým sa odkryjú karty hráča i krupiera a dôjde k vyhodnoteniu;

aa) pokiaľ krupier neotvorí hru (nemá aspoň kombináciu Eso a Kráľ), tak sa hráčovi vráti čiastka vložená  na  políčko  BET   spolu  s  dvojnásobkom čiastky vloženej na ANTE (napr.: pokiaľ hráč vložil 1,00 € na ANTE a 2,00 € na BET, tak dostane čiastku 4,00 € t. j. 2,00 € ANTE a 2,00 € BET);

ab) pokiaľ krupier otvorí hru (má kombináciu Eso a Kráľ alebo vyššiu), tak vyhráva ten, kto má najväčšiu kombináciu. Keď vyhrá hráč dostane ANTE v pomere 1:1 a BET podľa nižšie uvedenej tabuľky. Ak hráč prehrá, príde o vklad na ANTE i BET. Pokiaľ má hráč rovnakú kombináciu ako krupier, tak sa rozhoduje najprv podľa hodnôt kariet a potom podľa poradia farieb;

b) môže si vymeniť až 2 karty tým, že na ne klikne – súčasne sa odráta zo žetónov vklad za výmenu (vklad za výmenu kariet sa nepovažuje ani za BET ani za ANTE). Vklad za výmenu každej karty sa rovná vkladu na políčko ANTE. Potom už hráč môže len vsadiť, alebo položiť;

c) môže karty položiť (klikne na „Fold“) a hru ukončiť. Tým príde o vklad ANTE.

Vyhodnotenie

Hodnoty kombinácií v poradí od najmenšej po najväčšiu:

0. Eso a kráľ – platí len pre krupiera
1. Pár – výherný pomer je 1:1
2. Dva páry – výherný pomer je 2:1
3. Trojica – výherný pomer je 3:1
4. Špinavá postupka – výherný pomer je 4:1
5. Farba – výherný pomer je 5:1
6. Full House – výherný pomer je 7:1
7. Štvorica (Poker) – výherný pomer je 20:1
8. Farebná postupka – výherný pomer je 50:1
9. Kráľovská postupka – výherný pomer je 100:1

Farba v poradí od najmenšej po najväčšiu:

1. Piky [najnižšie]
2. Kára
3. Kríže
4. Srdcia [najvyššie]

O víťazstve sa rozhoduje najprv podľa hodnoty kombinácií. Pokiaľ dôjde ku zhode, príde na rad farba. Rozhodovacie pravidlá:

1. Pár – rozhodne najvyššia farba karty patriaca do páru
2. Dva páry – použije sa pravidlo 1 pre najvyššie párové karty
3. Trojice – podľa vyššej hodnoty kariet v kombinácii
4. Špinavá postupka – rozhodne najvyššia karta v postupke, pokiaľ je rovnaká, tak farba
5. Farba – rozhodne farba
6. Full House – rozhodne výška kariet v trojiciach
7. Štvorice (Poker) – rozhodne výška kariet vo štvoriciach
8. Farebná postupka – rozhodne najvyššia karta v postupke, pokiaľ je rovnaká, tak farba
9. Kráľovská postupka – rozhodne farba

Samotné vyhodnotenie výhry:

1. krupier neotvoril hru – hráčovi sa vracia BET, ANTE sa vypláca v pomere 1:1
2. krupier hru otvoril ale prehral – hráč vyhráva BET v danom pomere podľa kombinácie a ANTE sa vypláca v pomere 1:1
3. krupier hru otvoril a vyhral – hráč prehráva BET i ANTE
4. hráč položil karty – hráč prehráva BET i ANTE

Minimálny vklad  0,50 € .

Odstupňovanie vkladov po 0,50 €.

Maximálna výhra 2 000,00 €.

Popis množiny

Pre použitie v generátore náhodných čísel budú karty tejto hry reprezentované nasledovne:

 • Celkový počet kariet je 52
 • Poradie farieb je: piky, kára, kríže, srdcia
 • Poradie hodnôt v balíčku je A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K
 • Karty v každom balíčku sú zoradené podľa hodnôt a v rámci hodnoty podľa poradia farieb a táto postupnost je očíslovaná postupne od 0 do 51

 

(10) MULTIPOKER

MULTIPOKER je internetová hra so štandardnými medzinárodnými pravidlami platnými pre klasický poker proti stolu s možnosťou hry 1 až 4 hráčov pri jednom hracom stole.

Pravidlá hry

Hra je dostupná v režimoch pre zábavu (režim „for fun“) a o peniaze (režim „for real“). Vstúpiť do hry o peniaze je umožnené len hráčovi registrovanému a prihlásenému na www.tipos.sk. Pred vstupom do hry má hráč možnosť zvoliť si z ponuky hracích stolov, ktoré sa líšia v minimálnej a maximálnej hodnote stávky, maximálnom počte hráčov pri stole a hodnote počiatočného vkladu do hry. Pri každom hracom stole je tiež uvedený čas, ktorý má hráč na umiestnenie počiatočných stávok „Ante“ a čas, ktorý má hráč na rozhodnutie (zmena kariet „Change“, vloženie stávky „Bet“) v priebehu hry.

Po prisadnutí k stolu musí hráč počkať do začiatku nového herného kola (nemá možnosť zapojiť sa do aktuálnej hry), následne môže vložiť požadovaný počiatočný vklad na pole „Ante“ a ten potvrdiť voľbou rozdať. Vloženie a potvrdenie počiatočného vkladu je časovo limitované spoločne pre všetkých hráčov stola. Časový limit je graficky indikovaný na obrazovke. Po uplynutí času na počiatočný vklad, alebo po vložení počiatočných vkladov všetkých hráčov v hre, sú daným hráčom a krupierovi rozdané karty. Zároveň začína plynúť čas, počas ktorého sa hráči musia rozhodnúť pre jednu z možností :

a) zahodiť karty „Fold“ - hráč stratí vklad „Ante“;

b) zameniť jednu alebo dve karty „Change“ - za každú kartu je poplatok vo výške „Ante“;

c) vložiť stávku „Bet“  - stávka „Bet“ má hodnotu dvojnásobku „Ante“.

Po uplynutí časového limitu, alebo po vykonaní akcie všetkými hráčmi v hre sa hra presunie do ďalšej fázy. Ak niekto z hráčov zvolil možnosť „Change“, dostane nové karty a plynie mu čas na rozhodnutie medzi možnosťami „Fold“ a „Bet“. Po uplynutí tohto času, alebo po vykonaní všetkých akcií hráčov, ktorí si menili karty sa hra presunie do fázy vyhodnotenia.

Stávky a výhry

Stávky do hry sú prijímané v kombinácii ľubovoľných žetónov, ktoré hráč pokladá na stôl v rozmedzí minimálnej a maximálnej stávky definovanej ako parameter stola.

Výhry sú definované na základe kombinácií kariet nasledovne:

a) Royal Flush (kráľovská postupka) - 10, J, Q, K, A, všetky karty rovnakej farby. Výhra v pomere 100 : 1;

b) Straight flush (čistá postupka) - päť po sebe nasledujúcich kariet rovnakej farby. Výhra v pomere 50 : 1;

c)  Poker (štvorica) - štyri karty s rovnakým symbolom a jedna karta do počtu. Výhra v pomere 20 : 1;

d) Full house (trojica a dvojica) - tri karty s rovnakým symbolom a dve karty s druhým rovnakým symbolom. Výhra v pomere 7 : 1;

e) Flush (farba) - päť kariet rovnakej farby, ktoré netvoria postupku. Výhra v pomere 5 : 1;

f) Straight (špinavá postupka) - päť po sebe nasledujúcich kariet, ktoré nemajú rovnakú farbu. Výhra v pomere 4 : 1;

g) Three of a kind (trojica) - tri karty s rovnakým symbolom a dve nesúvisiace karty. Výhra v pomere 3 : 1;

h) Two pairs (dva páry) - dve karty s rovnakým symbolom, dve karty s druhým rovnakým symbolom a piata nesúvisiaca karta. Výhra v pomere 2 : 1;

i) One pair (pár) - dve karty s rovnakým symbolom a tri nesúvisiace karty. Výhra v pomere: 1 : 1.

Minimálny vklad  0,50 €.

Odstupňovanie vkladov po 0,50 €.

Maximálna výhra 2 000,00 €.

 

 

Čl. 20

Video  Poker

 

1) Flash Double Joker Poker

2) Deuces Wild Power Poker

3) Bonus Poker Deluxe

4) All American Poker

Uvedené hry je možné hrať v mode pre zábavu (zdarma) a o peniaze.

 

(1) Flash Double Joker Poker 

Flash Double Joker Poker je internetová Video Poker hra, ktorá je populárnym variantom klasického pokru. Hrá sa s jedným virtuálnym balíkom kariet, ktorý obsahuje 54 kariet (vrátane dvoch žolíkov). Po každej hre sa balík kariet premiešava.

Pravidlá hry

a) hra sa začína stlačením tlačidla “DEAL(ROZDAŤ) a rozdaním piatich kariet hráčovi;

b) hráč sa z rozdaných kariet snaží dosiahnuť výhernú kombináciu podľa tabuľky. Funkcia Auto-hold môže hráčovi náhodným spôsobom podržať matematicky a pravdepodobnostne najlepšie karty pre prípadnú výhru. Vďaka tejto funkcii je hra na ovládanie jednoduchšia. Je však na hráčovom rozhodnutí, ktoré karty chce označiť a ponechať si ich do výmeny.  Karty označené ako “HELD“ sa teda v ďalšej výmene nemenia;

c) po stlačení tlačidla „DRAW (ŤAHAŤ) príde k výmene kariet, ktoré neboli označené ako “HELD“  na ponechanie;

d) v hre sa nachádzajú dve karty so symbolom žolík. Tieto karty sú automaticky označované pri prvom rozdaní na ponechanie ako “HELD“. Hráčovi nahradia chýbajúcu kartu do výhernej kombinácie;

e) po výmene kariet sa celá hra vyhodnotí. V prípade výhry hráča, má tento dve možnosti:

 • pripísať si už dosiahnutú výhru stlačením tlačidla “COLLECT(ZOBRAŤ),
 • ešte svoju výhru znásobiť v nadstavbovej hre.

Kliknutím na tlačidlo „ DOUBLE(ZDVOJNÁSOBIŤ) sa hráč dostane do nadstavbovej hry, v ktorej ide o nájdenie karty vyššej hodnoty. Prvá karta zľava sa otočí automaticky, úlohou hráča je zo štyroch rozdaných neotočených kariet nájsť kartu vyššej hodnoty. Po nájdení karty vyššej hodnoty hráč dostane opäť možnosť pripísať si výhru alebo šancu opäť ju zdvojnásobiť obdobným spôsobom. Pripísať si svoju aktuálne dosiahnutú výhru na konto môže hráč stlačením tlačidla “COLLECT(ZOBRAŤ). Ak sa však rozhodne pre opätovnú možnosť  zdvojnásobiť svoju výhru stlačí tlačidlo “DEAL(ROZDAŤ) – opätovné rozdanie.

V prípade, že v tejto doplnkovej hre nájde hráč rovnakú kartu aká už bola odkrytá prichádza k remíze. Hráč má opäť na výber možnosť zdvojnásobiť svoju výhru, alebo si pripísať jej aktuálnu hodnotu. Doplnková hra sa preruší buď pripísaním aktuálne nahranej  výhry na konto, alebo  po neúspešnom tipe hráča a strate výhry.

Stávky a výhry

a) hráč  má možnosť pred každým prvým rozdaním kariet  zvoliť si, podľa ktorej výhernej tabuľky bude hrať a to kliknutím na jednu z piatich možných (v hornom poli nad oknom s hráčovými kartami).  Výška stávky a výhier pre jednotlivé úrovne bude platná pre všetky  hry hráča (spiny) až do ukončenia hry, prípadne do zmeny vykonanej hráčom samotným;

b) stávky do hry sú prijímané v rozmedzí minimálnej a maximálnej stávky definovanej ako parameter  hry. Celková výška stávky je uvedená v poli BET (STÁVKA). Pred spustením hry musí hráč najprv zvoliť výšku stávky. Jej výšku je možné upravovať stláčaním tlačidla so znamienkom „-“ (až po stanovené minimum) alebo stláčaním tlačidla so znamienkom „+“ (až po stanovené maximum);

c) prípadná výhra je uvedená v poli WIN (VÝHRA).

Výhry sú definované na základe kombinácií kariet nasledovne:

a) Dva páry
hráč získava výhru, ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) dva páry zložené z kariet akejkoľvek hodnoty (teda aj napr. „3“, „3“ a „5“, „5“);

b) Trojica
hráč získava výhru, ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) trojicu zloženú z kariet akejkoľvek hodnoty;

c) Postupka (Straight)
hráč získava výhru, ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) tzv „špinavú“ postupku (kombinácia zložená z kariet po sebe nasledujúcich hodnôt, napr: 6, 7, 8, 9, 10, avšak nie v jednej farbe);

d) Farba (Flush)
hráč získava výhru, ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) kombináciu zloženú z kariet akejkoľvek hodnoty (nie po sebe nasledujúcej teda napr: 6, J, 8, K, 10) v jednej farbe;

e) Full House
hráč získava výhru, ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) kombináciu zloženú z trojice (karty akejkoľvek hodnoty) a jednej dvojice (karty akejkoľvek hodnoty);

f) Poker (4 of a Kind)
hráč získava výhru, ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) kombináciu zloženú zo štvorice (karty akejkoľvek hodnoty) plus ľubovoľnú kartu;

g) Čistá postupka (Straight Flush)
hráč získava výhru, ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) tzv „čistú“ postupku (kombinácia zložená z kariet po sebe nasledujúcich hodnôt  v jednej farbe, okrem kombinácie 10, J, Q, K, A v jednej farbe;

h) Five of a Kind, túto výhernú kombináciu je možné vytvoriť iba pomocou žolíka. Výsledkom teda je kombinácia 5 kariet rovnakej hodnoty zložená aj pomocou  žolíka/žolíkov;

i) Joker Royal Flush, jedná sa o neúplnú kráľovskú postupku, v ktorej chýbajúci symbol nahrádza žolík. Napr. karty v rovnakej farbe 10, J, K, A   - chýbajúce Q vo farbe nahradí žolík;

j) Natural Royal Flush (kráľovská postupka)
je najsilnejšou pokrovou kombináciou. Skladá sa z 10, J, Q, K, A pričom sú všetky karty rovnakej farby.

Minimálny vklad 0,25 €.

Odstupňovanie vkladov:  0,25 €; 0,50 €; 1,00 €; 2,00 €; 5,00 €.

Maximálny vklad 25,00 €.

Maximálna výhra 20 000,00 €.

 

(2) Deuces Wild Power Poker

Deuces Wild Power Poker je internetová Video Poker hra, ktorá je populárnym variantom klasického pokru. Hrá sa s jedným virtuálnym balíkom kariet, ktorý obsahuje 52 kariet ( pričom štyri karty s hodnotou „dva“ sú tzv. WILD karty). Po každej hre sa balík kariet premiešava.

Pravidlá hry

a) hra sa začína stlačením tlačidla “DEAL (ROZDAŤ)a rozdaním piatich kariet hráčovi; 

b) hráč sa z rozdaných kariet snaží dosiahnuť výhernú kombináciu podľa tabuľky.  Funkcia Auto-hold môže hráčovi náhodným spôsobom podržať matematicky a pravdepodobnostne najlepšie karty pre prípadnú výhru. Vďaka tejto funkcii je hra na ovládanie jednoduchšia. Je na hráčovom rozhodnutí, ktoré karty chce označiť a ponechať si ich do výmeny.  Karty označené ako “HELD“ sa teda v ďalšej výmene nemenia;

c) hráč si podľa vlastného uváženia zvolí karty, ktoré chce podržať pre ďalšiu výmenu. Po stlačení tlačidla „DRAW(ŤAHAŤ) sa mu ním zvolené karty prenesú do štyroch hracích polí vyššie. Následne sa karty, ktoré neboli označené ako “HELD“ doplnia kartami zo štyroch nových virtuálnych balíčkov;

d) až toto rozdanie kariet určí, či hráč dosiahol nejakú výhernú kombináciu (podľa tabuľky);

e) v hre sa nachádzajú štyri karty so „2 WILD“. Tieto karty sú automaticky označované pri prvom rozdaní  ako “HELD“. Hráčovi nahradia chýbajúcu kartu do výhernej kombinácie;

f) v prípade výhry hráča, má tento dve možnosti:

 • pripísať si už dosiahnutú výhru stlačením tlačidla “COLLECT(ZOBRAŤ),
 • ešte svoju výhru znásobiť v nadstavbovej hre.

Kliknutím na tlačidlo „ DOUBLE“  (ZDVOJNÁSOBIŤ) sa hráč dostane do nadstavbovej časti hry, v ktorej ide o nájdenie karty vyššej hodnoty. Prvá karta zľava sa otočí automaticky, úlohou hráča je zo štyroch rozdaných neotočených kariet nájsť kartu vyššej hodnoty. Po nájdení karty vyššej hodnoty dostane hráč možnosť pripísať si výhru alebo šancu opäť ju zdvojnásobiť obdobným spôsobom. Pripísať si svoju aktuálne dosiahnutú výhru na konto môže hráč stlačením tlačidla “COLLECT(ZOBRAŤ). Ak sa hráč rozhodne pre opätovnú možnosť  zdvojnásobiť svoju výhru, stlačí tlačidlo “DEAL (ROZDAŤ) – opätovné rozdanie.

V prípade, že v tejto doplnkovej hre hráč nájde rovnakú kartu aká bola odkrytá, prichádza k remíze. Opäť má na výber možnosť zdvojnásobiť svoju výhru alebo si pripísať jej aktuálnu hodnotu. Doplnková hra sa preruší buď pripísaním aktuálne nahranej  výhry na konto, alebo  po neúspešnom tipe hráča a strate výhry.

Stávky a výhry

a) hráč  má možnosť pred každým prvým rozdaním kariet  zvoliť si výšku stávky. Táto je kombináciou počtu mincí (COIN) a veľkosti mince (COIN SIZE). Na základe zvoleného pomeru sa upravuje aj samotná tabuľka výhier.  Výsledná  výška stávky je zobrazená v poli TOTAL BET (CELKOVÁ STÁVKA). Výšku stávky nie je možné meniť počas rozdania kariet (medzi dvomi spinami tej istej hry), ale až po pripísaní vyhry / pokračovaní po nevýhernej kombinácii.
Výška COIN SIZE (VEĽKOSTI MINCE)  sa mení stláčaním tlačidla so znamienkom „-“ (až po stanovené minimum)  alebo stláčaním tlačidla so znamienkom „+“ (až po stanovené maximum).  

Počet COINS (MINCÍ)  sa mení stláčaním tlačidla COIN v rozmedzí 1 až 5;

b) prípadná výhra je uvedená v poli WIN (VÝHRA).

Výhry sú definované na základe kombinácií kariet nasledovne:

a) Trojica (3 of a Kind)
hráč získava výhru, ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) trojicu zloženú z kariet akejkoľvek hodnoty;

b) Postupka (Straight)
hráč získava výhru, ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) tzv „špinavú“ postupku (kombinácia zložená z kariet po sebe nasledujúcich hodnôt, napr: 6, 7, 8, 9, 10, avšak nie v jednej farbe);

c) Farba (Flush)
hráč získava výhru, ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) kombináciu zloženú z kariet akejkoľvek hodnoty (nie po sebe nasledujúcej teda napr: 6, J, 8, K, 10) v jednej farbe;

d) Full House
hráč získava výhru, ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) kombináciu zloženú z trojice (karty akejkoľvek hodnoty) a jednej dvojice (karty akejkoľvek hodnoty);

e) Poker (4 of a Kind)
hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) kombináciu zloženú zo štvorice (karty akejkoľvek hodnoty) plus ľubovoľnú kartu;

f) Čistá postupka (Straight Flush)
hráč získava výhru, ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) tzv „čistú“ postupku (kombinácia zložená z kariet po sebe nasledujúcich hodnôt  v jednej farbe, okrem kombinácie 10, J, Q, K, A v jednej farbe;

g) 5 of a Kind, túto výhernú kombináciu je možné vytvoriť iba pomocou „2 WILD“ karty. Výsledkom  je  kombinácia 5 kariet rovnakej hodnoty zložená aj pomocou  „2 WILD“ karty/kariet;

h) Deuces Royal Flush,  ide o neúplnú královskú postupku, v ktorej chýbajúci symbol nahrádza „2  WILD“ karta. Napr. karty   v rovnakej farbe 10, J, K, A   - chýbajúce Q vo farbe nahradí „2 WILD“ karta;

i) 4 Deuces, táto kombinácie je v podstate to isté ako 4 of a Kind ibaže je tvorená iba kartami s hodnotou „dva“;

j) Natural Royal Flush (královská postupka)
je najsilnejšou pokrovou kombináciou. Skladá sa z 10, J,   Q, K, A pričom sú všetky karty rovnakej farby.

Minimálny vklad 0,25 €.

Odstupňovanie vkladov  0,25 €; 0,50 €; 1,00 €; 2,00 €; 5,00 €.

Maximálny vklad 100,00 €.

Maximálna výhra 80 000,00 €.

 

(3) Bonus Poker Deluxe        

Bonus Poker Deluxe je internetová Video Poker hra so štandardnými medzinárodnými pravidlami platnými pre túto hru. Hrá sa s jedným virtuálnym balíkom kariet, ktorý obsahuje 52 kariet (bez žolíkov). Po každej hre sa balík kariet premiešava.

Pravidlá hry

a) hra sa začína rozdaním piatich kariet hráčovi;

b) hráč sa z rozdaných kariet snaží dosiahnuť výhernú kombináciu podľa tabuľky. Funkcia Auto-hold drží pre hráča matematicky a pravdepodobnostne najlepšie karty pre prípadnú výhru. Vďaka tejto funkcii je hra na ovládanie oveľa jednoduchšia. Ak však hráč chce označiť iné karty ktoré by si chcel ponechať do výmeny, použije na ich označenie myš.  Karty označené ako “HELD“ sa teda v ďalšej výmene nemenia;

c) po stlačení tlačidla „DRAW(ŤAHAŤ)príde k výmene kariet, ktoré neboli označené ako “HELD“;

d) po výmene kariet sa celá hra vyhodnotí. V prípade výhry hráča, má tento dve možnosti:

 • pripísať si už dosiahnutú výhru,
 • ešte svoju výhru znásobiť v nadstavbovej hre.

Kliknutím na tlačidlo „ DOUBLE(ZDVOJNÁSOBIŤ)  sa hráč dostane do nadstavbovej hry, v ktorej ide o nájdenie karty vyššej hodnoty. Prvá karta zľava sa otočí automaticky. Úlohou hráča je zo štyroch rozdaných neotočených kariet nájsť kartu vyššej hodnoty. Po nájdení karty vyššej hodnoty dostane možnosť pripísať si výhru alebo šancu opäť ju zdvojnásobiť obdobným spôsobom. Pripísať si svoju aktuálne dosiahnutú výhru na konto môže hráč stlačením tlačidla “COLLECT(ZOBRAŤ). Ak sa však rozhodne pre opätovnú možnosť  zdvojnásobiť svoju výhru stlačí tlačidlo “DEAL(ROZDAŤ) – opätovné rozdanie.

V prípade, že v tejto doplnkovej hre nájde hráč rovnakú kartu aká bola odkrytá, prichádza k remíze. Opäť má na výber možnosť zdvojnásobiť svoju výhru, alebo si pripísať jej aktuálnu hodnotu. Doplnková hra sa preruší buď pripísaním aktuálne nahranej  výhry na konto, alebo  po neúspešnom tipe hráča a strate výhry.

Stávky a výhry

Hráč  má možnosť pred každým prvým rozdaním kariet  zvoliť si svoju výhernú tabuľku kliknutím na jednu z jednotlivých úrovní  bude potom piatich možných (v hornom poli nad oknom s hráčovými kartami).  Výška stávky a výhier je platná pre všetky jeho hry (spiny) až do ukončenia hry, prípadne do zmeny vykonanej hráčom samotným.

Stávky do hry sú prijímané v rozmedzí minimálnej a maximálnej stávky definovanej ako parameter hry. Celková výška stávky je uvedená v poli BET (STÁVKA)  a je daná ako súčin zvolenej hodnoty 1 mince a počtu mincí (COINS) pre zvolenú výhernú tabuľku (1, 2, 3, 4, 5). Pred spustením hry musí hráč najprv zvoliť výšku stávky. Jej výšku je možné upravovať stláčaním tlačidla so znamienkom „-“ (až po stanovené minimum) alebo stláčaním tlačidla so znamienkom „+“ (až po stanovené maximum).

Prípadná výhra je uvedená v poli WIN (VÝHRA) v kreditoch. Výhra je daná ako súčin hodnoty 1 mince a koeficientu uvedenom vo výhernej tabuľke pre danú výhernú kombináciu. Všetky výhry sa riadia platnou tabuľkou výhier.

Credits (Kredity)

Aktuálna výška prostriedkov hráča je zobrazovaná na displeji pod označením „Credits“ (Kredity). Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné nastaviť hodnotu mince.

Výhry sú definované na základe kombinácií kariet nasledovne:

a) Jacks or better
hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) jeden pár, ktorý je zložený z kariet hodnoty minimálne „J“, „J“  a vyššej. Pár s nižšou hodnotou kariet nie je výherným;

b) Dva páry
hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) dva páry zložené z kariet akejkoľvek hodnoty (teda aj napr. „3“, „3“ a „5“, „5“);

c) Trojica
 hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) trojicu zloženú z kariet akejkoľvek hodnoty;

d) Postupka (Straight)
Hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) tzv „špinavú“ postupku (kombinácia zložená z kariet po sebe nasledujúcich hodnôt, napr: 6, 7, 8, 9, 10, avšak nie v jednej farbe);

e) Farba (Flush)
hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) kombináciu zloženú z kariet akejkoľvek hodnoty (nie po sebe nasledujúcej teda napr: 6, J, 8, K, 10) v jednej farbe;

f) Full House
hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) kombináciu zloženú z trojice (karty akejkoľvek hodnoty) a jednej dvojice (karty akejkoľvek hodnoty);

g) Poker (4 of a Kind)
hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) kombináciu zloženú zo štvorice (karty akejkoľvek hodnoty) plus ľubovoľnú kartu;

h) Čistá postupka (Straight Flush)
Hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) tzv „čistú“ postupku (kombinácia zložená z kariet po sebe nasledujúcich hodnôt  v jednej farbe, okrem kombinácie 10, J, Q, K, A v jednej farbe;

i) Royal Flush (kráľovská postupka)
je najsilnejšou pokrovou kombináciou. Skladá sa z 10, J, Q, K, pritom sú všetky karty rovnakej farby.

Minimálny vklad 0,25 €.

Odstupňovanie vkladov:  0,25 €; 0,50 €; 1,00 €; 2,00 €; 5,00 €.

Maximálny vklad 25,00 €.

Maximálna výhra  20 000,00 €.

 

(4) All American Poker

All America Poker je internetová Video Poker hra so štandardnými medzinárodnými pravidlami platnými pre túto hru. Hrá sa s jedným virtuálnym balíkom kariet, ktorý obsahuje 52 kariet (bez žolíkov). Po každej hre sa balík kariet premiešava.

Pravidlá hry

a) hra sa začína rozdaním piatich kariet hráčovi;

b) hráč sa z rozdaných kariet snaží dosiahnuť výhernú kombináciu podľa tabuľky. Funkcia Auto-hold drží pre hráča matematicky a pravdepodobnostne najlepšie karty pre prípadnú výhru. Vďaka tejto funkcii je hra na ovládanie oveľa jednoduchšia. Ak však hráč chce označiť iné karty, ktoré by si chcel ponechať do výmeny, použije na ich označenie myš.  Karty označené ako “HELD“ sa teda v ďalšej výmene nemenia;

c) po stlačení tlačidla „DRAW(ŤAHAŤ) príde k výmene kariet, ktoré neboli označené ako “HELD“;

d) po výmene kariet sa celá hra vyhodnotí. V prípade výhry hráča, má tento dve možnosti:

 • pripísať si už dosiahnutú výhru,
 • ešte svoju výhru znásobiť v nadstavbovej hre.

Kliknutím na tlačidlo „ DOUBLE(ZDVOJNÁSOBIŤ) sa hráč dostane do nadstavbovej hry, v ktorej ide o nájdenie karty vyššej hodnoty. Prvá karta zľava sa otočí automaticky, Vašou úlohou je zo štyroch rozdaných neotočených kariet nájsť kartu vyššej hodnoty. Po nájdení karty vyššej hodnoty dostanete opäť možnosť pripísať si výhru alebo šancu opäť ju zdvojnásobiť obdobným spôsobom. Pripísať si svoju aktuálne dosiahnutú výhru na konto môžete stlačením tlačidla “COLLECT(ZOBRAŤ). Ak sa však rozhodnete pre opätovnú možnosť  zdvojnásobiť svoju výhru stlačte tlačidlo “DEAL(ROZDAŤ) – opätovné rozdanie.

V prípade, že v tejto doplnkovej hre nájdete rovnakú kartu aká bola odkrytá, prichádza k remíze. Opäť máte na výber možnosť zdvojnásobiť svoju výhru alebo si pripísať jej aktuálnu hodnotu. Doplnková hra sa preruší buď pripísaním aktuálne nahranej  výhry na konto alebo  po neúspešnom tipe hráča a strate výhry.

Stávky a výhry

Hráč  má možnosť pred každým prvým rozdaním kariet  zvoliť si svoju výhernú tabuľku kliknutím na jednu z piatich možných (v hornom poli nad oknom z hráčovými kartami).  Výška stávky a výhier pre jednotlivé úrovne bude potom platná pre všetky jeho hry (spiny) až do ukončenia hry, prípadne do zmeny momentu kedy zmenu vykoná sám hráč.

Stávky do hry sú prijímané v rozmedzí minimálnej a maximálnej stávky definovanej ako parameter hry. Celková výška stávky je uvedená v poli BET (STÁVKA) a je daná ako súčin zvolenej hodnoty 1 mince a počtu mincí (COINS) pre zvolenú výhernú tabuľku (1, 2, 3, 4, 5).Pred spustením hry musí hráč najprv zvoliť výšku stávky. Jej výšku je možné upravovať stláčaním tlačidla so znamienkom „-“ (až po stanovené minimum) alebo stláčaním tlačidla so znamienkom „+“ (až po stanovené maximum).

Prípadná výhra je uvedená v poli WIN (VÝHRA)  v kreditoch. Výhra je daná ako súčin hodnoty 1 mince a koeficientu uvedenom vo výhernej tabuľke pre danú výhernú kombináciu. Všetky výhry sa riadia platnou tabuľkou výhier.

Credits (Kredity)

Aktuálna výška prostriedkov hráča je zobrazovaná na displeji pod označením „Credits“ (Kredity). Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €),  je však možné nastaviť hodnotu mince.

Výhry sú definované na základe kombinácií kariet nasledovne:

a) Jacks or better
 hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) jeden pár, ktorý je zložený z kariet hodnoty  minimálne „J“, „J“  a vyššej. Pár s nižšou hodnotou kariet nie je výherným;

b) Dva páry
hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) dva páry zložené z kariet akejkoľvek hodnoty (teda aj napr. „3“, „3“ a „5“, „5“);

c) Trojica
hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) trojicu zloženú z kariet akejkoľvek hodnoty;

d) Postupka (Straight)
hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) tzv „špinavú“ postupku (kombinácia zložená z kariet po sebe nasledujúcich hodnôt, napr: 6, 7, 8, 9, 10, avšak nie v jednej farbe);

e) Farba (Flush)
hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) kombináciu zloženú z kariet akejkoľvek hodnoty (nie po sebe nasledujúcej teda napr: 6, J, 8, K, 10) v jednej farbe;

f) Full House
hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) kombináciu zloženú z trojice (karty akejkoľvek hodnoty) a jednej dvojice (karty akejkoľvek hodnoty);

g) Poker (4 of a Kind)
hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) kombináciu zloženú zo štvorice (karty akejkoľvek hodnoty) plus ľubovoľnú kartu;

h) Čistá postupka (Straight Flush)
hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) tzv „čistú“ postupku (kombinácia zložená z kariet po sebe nasledujúcich hodnôt  v jednej farbe, okrem kombinácie 10,J,Q,K,A v jednej farbe;

i) Royal Flush (kráľovská postupka)
je najsilnejšou pokrovou kombináciou. Skladá sa z 10, J, Q, K, A pričom sú všetky karty rovnakej farby.

Minimálny vklad 0,25 €.

Odstupňovanie vkladov:  0,25 €; 0,50 €; 1,00 €; 2,00 €; 5,00 € .

Maximálny vklad 25,00 €.

Maximálna výhra 20 000,00 €.

 

Čl. 21

e-TEXAS  HOLD´EM POKER (e-THP)

e-TEXAS HOLD’EM POKER (e-THP) je špecifický druh pokrovej kartovej hry. Hrá sa s Whistovými kartami (pokrové - 52 listov, hodnoty: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A). Hra prebieha na príslušnom hracom stole s počtom hracích miest 2 až 10. Na každom hracom stole musia hrať minimálne dvaja hráči. Táto hra je charakteristická tým, že hráči hrajú s 2 vlastnými zakrytými kartami a 5 spoločnými odkrytými kartami. Cieľom hry je zostaviť z týchto siedmich kariet päticu kariet, ktoré budú mať kombinačne najvyššiu pokrovú hodnotu.

Pravidlá hry

Hráč, ktorý sa prihlásil do internetovej multipokerovej herne pre hru e-Texas Hold’em Poker (e-THP) si môže vybrať druh hracieho stola, ku ktorému sa pridá, alebo si môže otvoriť vlastný hrací stôl a bude očakávať, kto sa k nemu pridá. Stôl si hráči môžu chrániť heslom, ktoré si nastavia a tým zabezpečia, že si k danému stolu môže prisadnúť len ten, kto je oboznámený s heslom. V každej hre je určený jeden hráč, ktorý symbolicky rozdáva karty a je označený, alebo virtuálne vlastní tzv. označenie D (ako Dealer). Toto označenie sa po každej hre posunie o jedného hráča vždy v smere hodinových ručičiek. Hra začína vložením stávok naslepo (tzv. Blind stávok). Tieto stávky vytvoria základ banku, o ktorý sa bude následne hrať. Potom sa rozdajú každému hráčovi 2 zavreté karty a začne prvé stávkové kolo, kde hráči môžu vsádzať, privsadzovať, ale tiež položiť karty. Až sa stávky v tomto kole ustália, hra pokročí do ďalšej fázy zvanej FLOP. V tejto fáze dôjde k odkrytiu prvých 3 spoločných kariet na stole. Po odkrytí kariet nasleduje druhé stávkové kolo. Po ukončení druhého stávkového kola dôjde k odkrytiu štvrtej spoločnej karty. Táto fáza sa nazýva TURN. Potom nasleduje tretie stávkové kolo. Po dokončení stávok v treťom stávkovom kole hra pokročí do fázy RIVER, kde dôjde k odkrytiu poslednej spoločnej karty na stole. Hráči opäť začnú vsádzať (tzv. štvrté stávkové kolo) a po dokončení stávok nasleduje fáza SHOWDOWN, v ktorej dôjde k vyhodnoteniu hry a rozdeleniu výhry. Detailnejší popis jednotlivých fáz hry je popísaný nižšie.

Štruktúra stávkovania

Hra Texas Hold’em sa hrá s dvomi stávkami naslepo Blinds – Small (Malý) Blind a Big (Veľký) Blind. Blind sa musí vsadiť skôr, než hráči dostanú svoje karty. Hra e-THP sa hrá s tzv. štruktúrovaným stávkovaním. To znamená, že stávky sú vždy v konkrétnej výške. Konkrétna výška stávky je určená limitmi hracieho stola. Vďaka tomu si hráči môžu vybrať hru, ktorá zodpovedá čiastke, ktorú chcú riskovať. V prvých 2 kolách je stávka rovná spodnému limitu stola, v posledných 2 kolách je stávka rovná hornému limitu stola a maximálny počet zvyšovania stávok v jednotlivých kolách je 3.

Schéma hry

a)     SMALL BLIND (SB), BIG BLIND (BB)

b)    Rozdanie POCKET CARDS (dvoch kariet každému hráčovi)

c)     I. STÁVKOVÉ KOLO

d)    FLOP (rozdanie troch spoločných kariet)

e)     II. STÁVKOVÉ KOLO

f)      TURN (rozdanie štvrtej spoločnej karty)

g)     III. STÁVKOVÉ KOLO

h)    RIVER (rozdanie piatej spoločnej karty)

i)      IV. STÁVKOVÉ KOLO

j)      SHOW DOWN (záverečné odkrytie kariet a vyhodnotenie hry)

 

Small Blind (SB), Big Blind (BB)

Sú to slepé stávky. To znamená, že sú do hry vložené ešte pred tým, než hráč dostane svoje karty. Slepé stávky musia byť hráčmi do hry vložené, inak nie je možné začať hru. Dôvodom je, že v banku musia byť nejaké peniaze, o ktoré sa bude hrať. Pokiaľ by sa bank začal tvoriť až po rozdaní kariet, tak by takmer vždy nikto nehral, pokiaľ by nemal veľmi dobré karty. Tieto stávky v podstate odštartujú hru. SB je rovné polovici spodného limitu na stole, BB je rovné spodnému limitu stola. SB je nútený zaplatiť hráč označený značkou SB najbližšie vľavo od značky D v smere hodinových ručičiek. BB je nútený zaplatiť hráč označený značkou BB najbližšie vľavo od SB.

K tomu, aby systém mohol určiť, kde sa bude v ďalšom kole nachádzať D, SB a BB je potrebné určiť okruh hráčov (tzv. Aktívni hráči), ktorí môžu tieto pozície obsadiť. Systém tak z týchto Aktívnych hráčov určí pozíciu D (posunutím o jedného Aktívneho hráča v smere hodinových ručičiek), ktorá podmieni následné umiestnenie SB a BB. Pri novom stole sa D stáva automaticky prvý hráč pri stole, teda ten, ktorý otvoril stôl.

Určenie Aktívnych hráčov:

 • hráč, ktorému boli v predchádzajúcej hre rozdané karty a v súčasnom kole splnil všetky svoje povinnosti (BB, SB);
 • hráč, ktorý bol MISSED BLINDS (MB – definícia v časti „Zmeškané Blinds“) a jeho nová pozícia je za D a pred BB a v novom kole doplatil sumu MB;
 • hráč, ktorý bol MB a jeho nová pozícia je práve na BB a v novom kole zaplatil BB;
 • hráč, ktorý práve prisadol k stolu (nový hráč) a sadol si na pozíciu po D a pred SB a zaplatil BB.

Nový hráč, teda ten hráč, ktorý sa chce zapojiť do už otvorenej aktívnej hry alebo hráč, ktorý zmeškal zaplatenie blind, môže do hry vstúpiť kedykoľvek zaplatením „pokuty“ vo výške BB, inak čaká na označenie pozície D, BB alebo SB. Túto možnosť hráč dostáva ešte pred rozdaním 2 kariet. Po tejto fáze hra pokračuje ďalej, t. j. rozdajú sa 2 karty všetkým aktívnym hráčom a začína sa 1. stávkové kolo.

Rozdanie kariet (pocket cards)

Táto fáza prebieha automaticky a hráči ju nemôžu ovplyvniť. Každému hráčovi systém rozdá 2 zavreté karty (Pocket Cards). Karty sa rozdávajú v smere hodinových ručičiek a to po 1 karte každému hráčovi. Ako prvú dostane kartu hráč sediaci najbližšie vľavo od DEALERA (D).

I. STÁVKOVÉ KOLO

Na SB a BB z  predchádzajúcej fázy hry je možné pozerať ako na stávku (BET) a prisadenie (RAISE). Preto hráč, ktorý je na ťahu ako prvý, je hráč bezprostredne vľavo od hráča, ktorý vsadil BB. Táto pozícia (prvého ťahu) sa v tomto kole nazýva UNDER THE GUN. Znamená to, že hráč má najnevýhodnejšiu pozíciu, pretože sa musí rozhodovať ako prvý - bez znalosti toho, ako ostatní hráči zahrali. Hráči vsádzajú postupne jeden po druhom v smere hodinových ručičiek. Každý hráč má možnosť vyrovnať stávku, zvýšiť alebo položiť karty. Predchádzajúcu stávku môže hráč zvýšiť len o spodný limit stola a maximálne tak môže učiniť 3x. Všetky žetóny, ktoré do hry vsadí (tzn. hráč previedol CALL alebo RAISE), sa umiestnia pred hráča a sú nazývané LIVE BET.

Stávkové kolo je ukončené vo chvíli, keď sa vyrovnajú hladiny stávok všetkých hráčov. Hráč, ktorý vyvolal toto zvýšenie, nemá už v tomto kole možnosť hrať pretože hladina stávok sa vyrovnala a systém automaticky prejde do ďalšieho kola. Ešte predtým však všetky stávky ležiace pred hráčom presunie do banku (POT), aby v ďalšom stávkovom kole začínali stávky opäť od 0. Žetóny presunuté do banku už nie sú nazývané LIVE BET. V každom kole môže hráč zložiť karty, avšak ostáva v hre (SIT IN) alebo zvolí až pozíciu odsadeného hráča v tejto hre (SIT OUT). Jeho stávky však zostávajú v banku (POT).

FLOP

Táto fáza prebieha automaticky a hráči ju nemôžu ovplyvniť. V tomto stave systém zobrazí prvé 3 spoločné karty (Community Cards).

II. STÁVKOVÉ KOLO

Prvý hráč, ktorý má možnosť zahrať je bezprostredne naľavo od značky D. Keďže hladina stávok je na začiatku kola vždy vyrovnaná, má možnosť zahrať CHECK alebo učiniť stávku BET. Zbytok hry je rovnaký ako v prvom stávkovom kole. Pokiaľ by všetci hráči zahrali CHECK, hra automaticky pokročí do ďalšej fázy. Výška stávok v tomto kole je zhodná s prvým – Spodný limit stola.

TURN

Táto fáza prebieha automaticky a hráči ju nemôžu ovplyvniť. V tomto stave systém zobrazí 4. spoločnú kartu (Community Cards).

III. STÁVKOVÉ KOLO

Zhodné s II. stávkovým kolom. Líši sa len vo výške stávok. Stávka a prisadenie je teraz horný limit stola.

RIVER

Táto fáza prebieha automaticky a hráči ju nemôžu ovplyvniť. V tomto stave systém zobrazí 5. spoločnú kartu (Community Cards).

IV. STÁVKOVÉ KOLO

Zhodné s III. stávkovým kolom.

SHOWDOWN

V tejto fáze hry dochádza k vyhodnoteniu hry. Pokiaľ zostal v hre jediný hráč, automaticky vyhráva celú výšku banku a má na výber 2 možnosti – ukázať svoje karty alebo neukázať svoje karty. Pokiaľ v hre zostalo viac hráčov, postupuje sa nasledovne. Hráč ktorý vyvolal stávku (privsadenie) ako posledný, je nútený odkryť svoje karty ako prvý. Od tohto hráča pokračuje v smere hodinových ručičiek odkrytie kariet ďalších hráčov, ktorí majú lepšiu kombináciu než predchádzajúci hráč. Pokiaľ majú kombináciu horšiu, tak systém prehlási ich karty za MUCK. Hráčovi je umožnené tieto karty (MUCK) ukázať.

Vedľajší bank SIDE POT

V každom kole môže nastať situácia, že hráč nemá dostatok prostriedkov  na dorovnanie stávok a môže potom vsadiť  stávku tzv. ALL IN, kedy vkladá všetky svoje prostriedky  do hry. Vtedy sa vytvára tzv. vedľajší bank (SIDE POT) pre hráčov, ktorí ostávajú v hre a hráč, ktorý vsadil ALL IN naň už nemá nárok.

Kombinácie kariet a ich ohodnotenie

Kombinácia pokrových kariet je tu zoradená od najnižšej po najvyššiu hodnotu:

High card (vysoká karta)
Päť nesúvisiacich kariet – nie pair, nie flush, nie straight. Nič, len najvyššia karta

One pair (pár)
Dve karty rovnakého symbolu a ostávajúce tri nesúvisiace karty

Two pairs (dva páry)
Dve karty prvého symbolu a dve karty druhého symbolu, piata nesúvisiaca karta

Three of a kind (trojica)
Tri karty rovnakého symbolu a dve nesúvisiace karty

Straight (špinavá postupka)
Päť kariet po sebe idúcich symbolov, ktoré nemajú všetky rovnakú farbu

Flush (farba)
Päť kariet rovnakej farby, ktoré netvoria straight

Full house
Tri karty rovnakého symbolu, a dve rovnaké karty druhého symbolu

Four of a kind (poker)
Štyri karty rovnakého symbolu, a jedna karta do počtu

Straight flush (čistá postupka)
Päť po sebe idúcich kariet, všetky karty rovnakej farby

Royal Straight Flush (kráľovská postupka)
Najlepší možný straight flush. Desiatka, Dolník, Kráľovná, Kráľ a Eso, všetky karty rovnakej farby

Cieľom každého hráča je nájsť najvyššiu kombináciu pätice kariet zo siedmich kariet. Týchto pätíc je 21 (kombinácie bez opakovania). Pätica s najvyšším ohodnotením je najlepšia kombinácia daného hráča.

Vyhodnotenie hry

Pravidlá pre vyhodnotenie:

 • Vyhodnocuje sa najlepšia dosiahnutá kombinácia každého hráča. Táto výsledná kombinácia sa môže skladať z 2 hráčových kariet a 3 spoločných, alebo z jednej hráčovej karty a 4 spoločných alebo taktiež z 5 spoločných kariet. Pokiaľ by v poslednom menovanom prípade žiadny z hráčov nemal lepšiu kombináciu ako tú, ktorá sa skladá z 5 spoločných kariet, tak dochádza k zhode a bank si hráči rozdelia.
 • Hand je hodnotený najskôr podľa kategórie, potom podľa individuálnej hodnoty jednotlivých kariet.
 • Pri zhodách dosiahnutých kombinácii rozhoduje KICKER (22335 > 22334).
 • Farba nerozhoduje.
 • Full house je hodnotený najskôr podľa trojice (77766 > 555QQ).

Poplatok

Poplatok je oficiálna platba, ktorú platia hráči prevádzkovateľovi hry e-THP. Poplatok prestavuje 2% z objemu dosiahnutej výhry v každej hre. Poplatok sa odpočítava z dosiahnutej výhry na konci každej úspešne dokončenej hry (dokončená hra, v ktorej zostal aspoň 1 hráč). Celková suma poplatku sa zaokrúhľuje na celé 5-centy  hore.

Druhy hracích stolov a ich limity

Stôl 0,50 € – 1 €

I. a II. kolo

Základná stávka je 0,50 €  a môže sa 3x zvýšiť o 0,50 €, t.j. 4x0,50 €  = 2 €

 

Maximálny vklad na jedno kolo stola je 20 €

III. a IV. kolo

Základná stávka je 1 €  a môže sa 3x zvýšiť o 1 € , t.j. 4x1 €  = 4 €

 

Maximálny vklad na jedno kolo stola je 40 €

Maximálna možná výhra na jednu hru = 20 € + 20 € + 40 € + 40 € = 120 €

 

Stôl 5 €  – 10 €

I. a II. kolo

Základná stávka je 5 €  a môže sa 3x zvýšiť o 5 € , t.j. 4x 5 € = 20 €

 

Maximálny vklad na jedno kolo stola je 200 € 

III. a IV. kolo

Základná stávka je 10 €  a môže sa 3x zvýšiť o 10 € , t.j. 4x10 €  = 40 €

 

Maximálny vklad na jedno kolo stola je 400 €

Maximálna možná výhra na jednu hru = 200 € + 200 € + 400 € + 400 € = 1 200 €

 

Stôl 10 €  – 20 €

I. a II. kolo

Základná stávka je 10 €  a môže sa 3x zvýšiť o 10 € , t.j. 4x10 €= 40 €

 

Maximálny vklad na jedno kolo stola je 400 € 

III. a IV. kolo

Základná stávka je 20 €  a môže sa 3x zvýšiť o 20 € , t.j. 4x20 €  = 80 €

 

Maximálny vklad na jedno kolo stola je 800 €

Maximálna možná výhra na jednu hru = 400 € + 400 € + 800 € + 800 € = 2 400 €

 

Stôl 20 €  – 40 €

I. a II. kolo

Základná stávka je 20 €  a môže sa 3x zvýšiť o 20 €, t.j. 4x20 € = 80 €

 

Maximálny vklad na jedno kolo stola je 800 €

III. a IV. kolo

Základná stávka je 40 € a môže sa 3x zvýšiť o 40 €, t.j. 4x 40 €= 160 €

 

Maximálny vklad na jedno kolo stola je 1 600 €

Maximálna možná výhra na jednu hru = 800 € + 800 € + 1 600 € + 1 600€ = 4 800 €

Vklad môže byť v každom kole hry navýšený maximálne 3 x.

Vzorec pre výpočet maximálneho banku (maximálny pot MP) = maximálna možná výhra pre známy dolný limit (LL): 
MP = LL x 240

Vzorec pre výpočet maximálneho banku  (maximálny pot  MP) = maximálna možná výhra pre známy horný limit (HL): 
MP = HL x 120

Slovník pojmov

ALL-IN

To nastane, ak hráč nemá dosť žetónov na pokrytie plnej výšky stávok a umiestni zostávajúcu čiastku do banku. Hráč tak súperí o bank v pomere, v akom doň prispel. Nasleduje vytvorenie vedľajšieho banku, o ktorý hrajú iba ostatní hráči. Hráč hrajúci All-in nemá na vedľajšom banku žiadny podiel. Príklad: "Chudák Štefan - mal fullhouse proti postupke, ale v druhej stávke bol All-in." (to znamená, že Štefan vyhrá len bank v stave, kedy začal byť All-in) All-in sa taktiež použije, keď ste odpojení

ALL-IN ochranný

Hráč, ktorému vypadlo z akéhokoľvek dôvodu spojenie so serverom v priebehu rozohranej hry týmto mechanizmom nepríde o peniaze vložené do hry. Systém z jeho poslednej uskutočnenej stávky urobí klasický ALL-IN a vytvorí sa tak SIDE POT, o ktorý hráč hrá 

Ante

Toto je prvá stávka umiestnená každým hráčom predtým, než sú rozdané karty. Slepé stávky sú špeciálne formou ante a používajú sa v Texas Hold’em, viď 'Blind' nižšie

Bet (stávka)

Na začiatku každého kola sa musí najprv podať stávka. Až potom je možné volať (CALL), privsadzovať (RAISE), pasovať (FOLD) v niektorých prípadoch (CHECK). Na BLINDs v PRE-FLOP-ovej fáze sa nazerá ako na stávku a zvýšenie. Preto samotné prvé kolo nezačína stávkou ale už volaním, zvýšením a pod.

Bet limits

(Limit stávok)

Limity stávok určujú maximálne a minimálne výšky žetónov, ktoré hráč môže vsadiť. Napr. v 0,50 €/1,00 € v  hre je limit minimálnej stávky 0,50 € a limit maximálnej stávky je 1 €

Blinds

Veľký blind / Malý blind

Blinds sú slepé stávky. To znamená, že  sú do hry vložené ešte pred tým, než hráč dostane svoje karty. Dôvod je, že v banku musia byť nejaké peniaze, o ktoré sa bude hrať. Pokiaľ by sa bank začal tvoriť až po rozdaní kariet, tak by takmer vždy nikto nehral, pokiaľ by nemal veľmi dobré karty. Tieto 2 stávky v podstate odštartujú hru. SB je rovný polovici spodného limitu stola, BB je rovný spodnému limitu stola. SB je nútený zaplatiť hráč najbližšie vľavo od značky D. BB je nútený zaplatiť hráč bezprostredne vľavo od SB. Fáza umiestňovania Blinds na stôl sa taktiež nazýva PRE-FLOP-ová

Board (Spoločné karty na stole)

Všetky spoločné karty – flop, turn a river dokopy

Buton D/

(Značka D)

Značka vo forme kolieska s písmenom D na stole, ktoré označuje, kto je aktuálny dealer. Toto označenie je umiestnené pred niektorým hráčom

Call

(volať, potvrdiť)

Potvrdenie stávky, ktorá bola uzavretá

Cap

(posledné zvýšenie)

Umiestnenie posledného zvýšenia povoleného v stávkovom kole

Centre Pot (Centrálny/Hlavný bank)

Hlavný (prvý) bank vytvorený počas  pokrovej hry. Odlišuje sa od jedného či viacerých 'druhých' bankov, ktoré sa vytvárajú, pokiaľ je jeden či viac hráčov All-in. Nazýva sa taktiež 'hlavný bank'

Check

(Zdržanie sa stávky)

Neumiestnenie stávky s možnosťou dorovnať alebo zvýšiť neskôr v stávkovom kole. Ekvivalent vsadenia čiastky nula eur.. Inak povedané: Mať možnosť vsadiť, ale i odmietnuť ju. Hráč nemôže oznámiť "check", pokiaľ vsadil niekto iný; v takom prípade musí stávku potvrdiť (call), zvýšiť (raise) alebo oznámiť pass (fold). Keď ale nikto nevsadil, môže hráč oznámiť check, čím dáva možnosť vsadiť ďalšiemu hráčovi

Community Cards (Spoločné karty)

Ekvivalent Board. Päť kariet, ktoré sú otočené lícom nahor na stole

Complete Hand

(Úplná kombinácia)

Kombinácia, ktorá je definovaná všetkými piatimi kartami - postupka, jedna farba, fullhouse, štvorica alebo jednofarebná postupka

Connector

Úvodná dvojica kariet v Hold'em, v ktorej idú obe karty hodnotovo za sebou. Príklady: Pikový kráľ a dáma alebo 7 a 6 akejkoľvek farby

Dead / Live Bet

Dead bet je umiestená rovno do banku a nie je považovaná za aktuálnu stávku hráča. Live bet je umiestená pred hráča a je považovaná za aktuálnu stávku

Dolný / Horný limit stola

Tieto limity jasne určujú štruktúru stávok. Prvé stávkové kolá sa vsádza a prisadzuje dolný limit, ostatné kolá sa vsádza horný limit stola

Dominated Hand

Kombinácia, ktorá takmer vždy prehrá proti lepšej kombinácii, ktorú ľudia obvykle hrajú. Napríklad kombinácia K3 "dominuje" KQ. S výnimkou silných spoločných kariet flop (napr. 3-3-x, K-3-x), vždy proti KQ prehrá

Flop

Spoločné označenie prvých troch spoločných kariet, položených na stôl lícom nahor

Gutshot Straight (Doplnenie postupky)

Postupka doplnená "vnútri". Ak máte 9s-8s, flop bude 7c-5h-2d a turn bude 6c, doplnili ste postupku

Hrade-Up (Hra proti jednému protihráčovi)

Hra, v ktorej súperia len dvaja hráči - "Po štvrtej karte zostali len dvaja"

Hit (Trefa)

Napríklad ako "ten flop sa trafil." Znamená to, že flop obsahoval karty, ktoré pomohli Vašej kombinácii. Ak máte AK a flop obsahuje K-7-2, trafili ste

Hráč Nehrajúci

Hráč, ktorému nemôžu byť rozdané v danej hre karty. Môže to byť z dôvodu, že je to nový hráč, ktorý nezaplatil BB, alebo nový hráč na pozícii po BB a pred D, na ktorej nemôže hrať. Alebo to môže byť pokračujúci hráč, ktorý je v stave SIT OUT

Hráč Hrajúci

Je hráč, ktorý má splnené pre danú hru všetky svoje povinnosti – sú mu v danej hre rozdané karty

Kicker (Doplnková karta)

Nepárová karta používaná k určeniu lepšej z dvoch takmer ekvivalentných kombinácií. Predpokladajme napríklad, že máte eso a kráľa (AK) a Váš protihráč má eso a dámu (AQ). Pokiaľ flop obsahuje eso, obaja máte pár es, ale Vy máte ako doplnkovú kartu kráľa. Doplnkové karty môžu byť v Hold'em veľmi dôležité

Minimálny / Maximálny kredit stola

Každý stôl má nastavenú minimálnu a maximálnu istinu, ktorú hráč k tomuto stolu môže priniesť. V priebehu hry sa pravdepodobne niektorí z hráčov dostanú mimo tieto limity, ale limit platí pre príchod k stolu

Muck

Výraz, ktorý sa používa, keď zložíte karty proti víťaznej kombinácii alebo keď vyhráte bank, bez toho aby na Vás niekto dorovnal

Nuts

Najlepšia možná kombinácia vzhľadom k spoločným kartám na stole. Pokiaľ sú na stole Ks-Jd-Ts-4s-2h, tak As-Ds predstavujú nuts. Občas môžete počuť tento výraz použitý na najlepšiu možnú kombináciu v určitej kategórii, i keď to nie je celkovo najlepšia kombinácia. Ak má niekto vo vyššie uvedenom príklade Ah-Qc, v uvedenej hre môže povedať, že má "nut straight" (najlepšiu postupku)

Out

Karta, ktorá zmení Vašu kombináciu na víťaznú. Obvykle sa používa v množnom čísle. Príklad: "Akákoľvek piková karta mi vytvorí farbu, takže mám deväť outs."

Over Card (Vyššia karta)

Karta vyššia než akákoľvek karta v spoločných kartách. Pokiaľ máte napríklad AQ a flop bude mať J-7-3, nemáte pár, ale máte dve vyššie karty

Over pair (Vyšší pár)

Pár zakrytých kariet vyšší než akákoľvek karta flopu. Ak máte QQ a flop obsahuje J-8-3, máte vyšší pár

Play the Board

(Hrať zo spoločných kariet)

Vyložiť kombináciu, ak Vaše karty nevytvoria lepšiu kombináciu, než je vyložená v spoločných kartách. Ak máte napríklad 22 a spoločné karty sú 4-4-9-9-A (a nie je možná jednofarebná kombinácia), tak musíte 'hrať zo spoločných kariet' - najlepšia možná kombinácia, ktorú môžete vytvoriť, neobsahuje žiadnu z Vašich kariet. Keď hráte zo spoločných kariet, najlepšie, čo môžete urobiť, je rozdeliť sa o bank so všetkými zostávajúcimi hráčmi

Pocket/Pocket Cards/ Hole (Karty hráča)

Vaše unikátne karty, ktoré môžete vidieť len Vy. Napríklad:"Vo svojich kartách mal šestky" (pár šestiek), alebo "Mal som vo svojich kartách eso a kráľa." Hovorí sa im tiež "zakryté karty"

Pocket Pair

Pár zložený z Pocket cards

Pot Limit (Obmedzenie do úrovne banku)

Verzia hry, v ktorej môže hráč vsadiť až do výšky peňazí v banku, kedykoľvek je na rade s akciou. Podobne ako u hry bez obmedzenia, je to hra veľmi odlišná od limitovaného pokru

Quads (Poker)

Štyri karty rovnakej hodnoty

Rake (Poplatok)

Čiastka peňazí odpočítaná z každého banku hry – poplatok prevádzkovateľovi

Rank (Hodnota)

Numerická hodnota karty (na rozdiel od farby). Príklad: "dolník", "sedem"

River

Piata a posledná spoločná karta, položená lícom nahor. Známa taktiež ako "Fifth Street". Metafory ohľadne rieky (river) sú jedny z najcennejších klišé v pokri, napr. "utopil sa v rieke"

Same Suit (farba)

Hráč má farbu

Scare (Hrozba)

Karty alebo kombinácia kariet, ktoré môžu poskytnúť inému hráčovi výhodu nad Vašimi zakrytými kartami. Napr. tri po sebe idúce alebo blízke karty môžu veľmi dobre niekomu umožniť doplnenie postupky

Second Pair

(Druhý pár)

Pár s druhou najvyššou kartou vo flope. Ak máte As-Ts a vo flope bude Kd-Th-6c, získate druhý pár

Set (Trojica)

Tri karty rovnakej hodnoty, keď máte dve z nich v ruke a jedna je vyložená na stole

Short Stach

(Málo žetónov)

Počet žetónov, ktorých nie je veľmi veľa v porovnaní s inými hráčmi pri stole. Ak máte pred sebou 1 €  a všetci ostatní pri stole majú cez 10 € , hráte s malým počtom žetónov

Showdown/Show Down (Vyloženie kariet)

Showdown (písané spolu) je záverečná fáza hry, kedy dochádza k odkrytiu kariet. Show-Down (písané zvlášť) sa najčastejšie používa pre pomenovanie samotného aktu odkrytia kariet

Side Pot

(Vedľajší/Druhý bank)

Vytvorený bank, v ktorom hráč nemá žiadny podiel, pretože mu došli žetóny. Príklad: Adam vsadí 1 € , Jozef dorovná 1 €  a Anička dorovnáva, ale ostáva jej iba 0,50 € . Vytvorí sa druhý bank 1,50 € , ktorý môže vyhrať buď Adam alebo Jozef, ale nie Anička. Každá ďalšia stávka, ktorú umiestni Adam a Jozef, ide do tohto druhého banku. Anička stále môže vyhrať všetky peniaze v pôvodnom „centrálnom“ banku

Sit-Out      (Odsadnutie)

Hráč, ktorý sa rozhodne zostať pri stole, ale nezúčastniť sa hry. Keď si hráč opäť prisadne, musí zaplatiť povinný poplatok, pokiaľ značka dealera prešla okolo jeho miesta

Split Pot

(Rozdelený bank)

Bank, ktorý je rozdelený medzi dvoch alebo viacerých hráčov, pretože majú ekvivalentné kombinácie

Split Two Pair   (Delené dva páry)

Kombinácia s dvoma pármi, v ktorej sa jedna z každej hodnoty vašich kariet nachádza taktiež na stole. Príklad: máte T9, flop je T-9-5, máte delené dva páry. Porovnaj s dvoma pármi, keď je pár vyložený na stole. Príklad: máte T9, flop je 9-5-5

Stack

Žetóny pred hráčom. "Vaša zásoba žetónov je 20 000"!

Suited Cards (Vhodné farby)

Karty, ktoré sú vhodné čo do hodnoty, farby alebo kombinácie oboch. Vaše zakryté karty ako AsKs, 8c9d, Dh6h. Prvý príklad vám môže poskytnúť flush alebo postupku, druhý sa hodí do postupky a tretí sa hodí pre flush

Table Stakes (Stávky u stola)

Pravidlo, ktoré znamená, že hráč nesmie v priebehu hry previesť k stolu ďalšie peniaze. Do aktuálneho banku môže investovať iba čiastku peňazí, ktorú má k dispozícii v zostatku pri stole. Pokiaľ mu v priebehu hry dôjdu žetóny, vytvorí sa druhý bank, v ňom nemá žiadny podiel (viď All-In). Každý poker v kasíne používa toto pravidlo

Top Pair (Najvyšší pár)

Pár s najvyššou kartou vo flope. Ak máte As-Qs a vo flope bude Qd-Th-6c, dostali ste vo flope najvyšší pár

Trips (Trojica)

Tri karty rovnakej hodnoty

Turn

Štvrtá spoločná karta, položená lícom nahor. Známa taktiež ako "Fourth Street"

Under the Gun (Na muške)

Pozícia hráča, ktorý v 1. stávkovom kole je na ťahu ako prvý (hráč bezprostredne po BB). V ostatných kolách už nemá zmysel toto označenie používať, pretože 1. hráč na ťahu môže zvoliť CHECK

Value

Ako v spojení "bet for value". To znamená, že by ste v skutočnosti chceli, aby protihráči vašu stávku dorovnali (na rozdiel od „blafovania“). Obecne je to preto, že máte najlepšiu kombináciu

 Hand nicknames (prezývky kariet na ruke):

AA

Pocket Rockets, Bullets, American Airlines

KK

Cowboys, King Kong

QQ

Double date, Canadian Aces, Siegfried and Roy

JJ

Fish hooks

99

German virgin

88

Snowmen

77

Sunset strip

66

Route 66

55

Speed limit

44

Magnum, Sail boat

33

Crabs

22

Ducks

AK

Big slick

AQ

Big chick

AJ

Black Jack, Jack-ass

KQ

Royalty, Marriage

KJ

Kojak

J5

Jackson five

Q3

Gay waiter

95

Dolly Parton

A8

Dead man’s hand (hráč Wild Bill Hickok bol zastrelený v roku 1876 po víťazstve vďaka tejto kombinácii)

K9

Canine

J4

Flat tyre

 Pokrový slang

Nh

Nice hand

Vnh

Very nice hand

Gg

Good going

Lol

Laugh out loud

Tu

Thank you

Wtf

What the f***?

st8

Straight

Wp

Well played

Prerušenie spojenia v hre

V prípade, ak sa preruší spojenie zo strany hráča kvôli prekročeniu časového limitu alebo napríklad v dôsledku technickej chyby poskytovateľa internetových služieb, uplatňuje sa pravidlo definované na stránke www.tipos.sk (počas neprítomnosti hráča systém preberá hru za hráča). Prevádzkovateľ hry nehradí žiadne straty, ktoré eventuálne vzniknú hráčovi v tejto súvislosti.

Turnaje e-Texas Hold’em Poker

TIPOS môže usporiadať na stránkach herne e-Texas Hold‘em Poker  internetové turnaje tejto hry.

Základné predpoklady

• turnaj môže byť platený alebo zadarmo (tzv. Freeroll turnaj),
• účasť v turnaji je povolená len registrovaným hráčom na www.tipos.sk,
• každý hráč môže byť v jednom turnaji s jedným hráčskym kontom registrovaný len raz,
• turnaj môže byť za určitých podmienok zrušený,
• rozsadenie hráčov medzi stoly je náhodné,
• hry na jednotlivých stoloch prebiehajú podľa pravidiel No-Limit Texas Hold’em Poker.

Vyhlásenie turnaja

TIPOS vyhlasuje turnaj vypísaním v zozname turnajov na stránkach www.tipos.sk. Vyhlásený turnaj obsahuje minimálne nasledovné údaje:
• názov turnaja,
• dátum a čas začiatku turnaja,
• typ turnaja (platený / freeroll),
• registračný (registration fee) a vstupný poplatok (buy in) v prípade plateného turnaja,
• minimálny a maximálny počet hráčov,
• spôsob navyšovania slepých stávok a poplatkov (ante),
• zoznam cien.

Registrácia

Hráč sa do turnaja zaregistruje kliknutím na zodpovedajúcu ikonu v detaile konkrétneho turnaja. V prípade plateného turnaja musí mať hráč v čase registrácie na svojom hráčskom konte dostatočné množstvo prostriedkov na zaplatenie registračného poplatku (registration fee) a aj vstupného poplatku do turnaja (buy in). Po potvrdení registrácie do turnaja sú tieto poplatky okamžite stiahnuté z hráčskeho konta hráča a hráč je zapísaný do zoznamu registrovaných hráčov pre daný turnaj. Počas trvania registrácie do turnaja môže hráč svoju registráciu kedykoľvek zrušiť a to kliknutím na zodpovedajúcu ikonu v detaile turnaja, do ktorého je už zaregistrovaný. V takom prípade mu budú vrátené všetky zaplatené poplatky súvisiace s daným turnajom.

Priebeh hry

Turnaj začína spravidla v čase uvedenom v informáciách o turnaji v zozname turnajov. Hráč do turnaja vstupuje kliknutím na zodpovedajúcu ikonu v detaile konkrétneho turnaja. Po vstupe do turnaja je hráč náhodným spôsobom umiestnený k jednému zo stolov určených pre turnaj.

Každý hráč vstupuje do turnaja s rovnakým, fiktívnym, obnosom (žetónmi), s ktorým začína hrať. Počas hry je u hráča neustále sledovaný jeho aktuálny počet žetónov. V prípade, že o všetky žetóny príde, z turnaja vypadáva a je zaznamenané jeho umiestnenie. Pokiaľ na konci hry vypadlo viac hráčov naraz, ich poradie je dané počtom žetónov na začiatku poslednej hry (viac znamená lepšie). Ak mali na začiatku poslednej hry rovnaký počet žetónov, umiestňujú sa podľa toho, v akom poradí hrali All-in (skôr znamená lepšie). V prípade, že hrali hráči rovnaký All-in v hre Hand by hand v rovnakej pozícii a fáze hry, je ich poradie určené poradím stola (nižšie číslo stola znamená lepšie). Poradie hráčov je rovnakým spôsobom zaznamenané aj v prípade ukončenia turnaja podľa určeného dátumu a času konca turnaja v definícii turnaja a tiež v prípade ukončenia turnaja TIPOS-om.

V priebehu hry, počas vypadávania hráčov systém znižuje počet stolov presádzaním hráčov tak, aby bol počet hráčov pri stoloch vyrovnaný, aby bol počet stolov čo najnižší a zároveň boli stoly čo najviac zaplnené. To všetko pri dodržaní daného maximálneho počtu hráčov pri stole.
Samotná hra sa riadi pravidlami No-Limit Texas Hold’em Poker. Riadenie hry zabezpečuje systém herne Texas Hold’em Poker s nasledovnými rozdielmi:
• slepé stávky sú platené automaticky, aby sa zabránilo zdržovaniu hry,
• slepé stávky sú v takej výške a zvyšujú sa tak, ako je uvedené v definícii turnaja,
• každý hráč pri vstupe do hry (hand) zaplatí poplatok (ante), ktorý je definovaný v definícii turnaja.

Počas neprítomnosti hráča systém preberá hru za hráča tak, že hráčovi riadne rozdáva karty, automaticky za hráča platí poplatky (blinds, ante) a hrá systémom check /fold. Takáto situácia nastane ak hráč:

• včas do turnaja nevstúpil,
• počas hry turnaj opustil (sit out),
• prestal hrať a nereaguje na hru v časovom limite,
• stratil spojenie so serverom TIPOS-u.

Hráč má možnosť vrátiť sa do turnaja a pokračovať v hre (sit in). Vtedy preberá nad hrou kontrolu a systém prestáva simulovať jeho hru.

Počas hry môžu byť vyhlásené pravidelné prestávky, na ktoré je hráč upozornený. Čas určený na prestávku sa začína počítať po dohratí hry na stole, ktorý vstúpil do prestávky ako posledný, preto prestávka môže trvať na rôznych stoloch rôzne dlhú dobu. Po uplynutí času určeného na prestávku sa začína hrať na všetkých stoloch súčasne.

V pokročilej fáze turnaja, po zredukovaní počtu hráčov a rovnako aj počtu stolov dôsledkom presádzania hráčov systém automaticky prejde na systém hrania „Hand by hand“. Znamená to, že hra na jednotlivých stoloch je synchronizovaná, t.j. s ďalšou hrou na stole sa čaká, kým neskončí hra aj na ostatných stoloch, až potom začína každá ďalšia hra na všetkých stoloch súčasne. Takto je zabezpečené objektívne určenie finálneho poradia najlepšie umiestnených hráčov.

Ukončenie turnaja

Turnaj je ukončený v prípade, ak:
• posledný hráč získal všetky žetóny,
• alebo nastal čas ukončenia turnaja uvedený v definícii turnaja,
• alebo došlo k ukončeniu turnaja TIPOS-om.

V prípade ukončenia turnaja časom definovaným v definícii turnaja alebo TIPOS-om, je vytvorené zvyšné poradie hráčov podľa aktuálnej výšky výhry v okamihu ukončenia turnaja (viac znamená lepšie). Ak majú viacerí hráči v tomto momente rovnakú výhru, ich poradie sa určí podľa poradia stola a poradia miesta hráča pri stole (nižšie znamená lepšie).

TIPOS má právo turnaj ukončiť aj zrušením v jeho priebehu:

 • v prípade podozrenia z podvodu*,
 • v prípade neetického hrania*,
 • v definícii turnaja bol prevádzkovateľom chybne zadaný parameter turnaja,
 • v prípade vyskytnutia technickej poruchy systému na strane prevádzkovateľa.

*(TIPOS má z rovnakých dôvodov právo  z turnaja v jeho priebehu vylúčiť konkrétneho hráča. Takto vylúčený hráč je v hre ďalej zastupovaný systémom, rovnako, ako v prípade odchodu alebo straty spojenia).

V takom prípade sa poradie hráčov nevytvára a nebudú vyplatené žiadne ceny, hráčom budú vrátené všetky zaplatené poplatky súvisiace s daným turnajom.

Ceny a výhercovia

Jednotlivé ceny za umiestnenie v turnaji sú súčasťou definície turnaja. Ceny môžu byť charakteru:
• percentuálny podiel z banku tvoreného súčtom vstupných poplatkov (buy in) všetkých registrovaných hráčov (len platené turnaje);
• marketingová čiastka použiteľná na tipovanie alebo hry na www.tipos.sk;
• vecné ceny (upomienkové predmety, lístky na podujatia, ...);
• postup do živého turnaja v kasíne;
• iné.

V prípade výhier podielu z banku v platených turnajoch, sú tieto automaticky pripísané na hráčske kontá výhercov po skončení turnaja. Výherná listina v definícii turnaja je automaticky doplnená o výhercov na jednotlivých miestach.

Ošetrenie v prípade chyby systému

V prípade, ak nastane nepredvídateľná chyba v systéme:
• sú prerušené všetky bežiace hry a táto skutočnosť je oznámená všetkým hrajúcim hráčom,
• hráčom sa obnoví žetónový obnos zo začiatku prerušenej hry,
• prerušená hra sa odohrá od začiatku,
• pokiaľ charakter závady nedovoľuje v ďalšej hre pokračovať, turnaj je zrušený a hráčom budú vrátené všetky zaplatené poplatky súvisiace s daným turnajom.

 

 

Čl. 22

SOFT GAMES

 

1)             Turtley Awesome

2)             Mumbai Magic

3)             Freezing Fuzzballs

4)             Bunny Boiler

5)             Pharaoh´s Gems

6)             Crown and Anchor

7)             Beer Fest

8)             Keno

9)             Germinator

10)            Enchanted Wood

11)            Four by Four

12)            Hairy Fairies

Uvedené hry je možné hrať v mode pre zábavu (zdarma) a o peniaze.

 

(1) Turtley Awesome

Turtley Awesome je elektronickou hrou založenou na pravdepodobnosti, ktorá hráčovi ponúka možnosť zisku hlavnej výhry.


Pravidlá hry

a) pred spustením hry musí hráč najprv zvoliť výšku stávky. Aktuálny automatický vklad (je zobrazený na displeji s názvom stake (vklad) vľavo dole v hernom okne) si hráč môže upravovať stlačením tlačidla so znamienkom „-“ (až po stanovené minimum) alebo stlačením tlačidla so znamienkom „+“ (až po stanovené maximum);

b) spustenie hry sa realizuje tlačidlom new card (nová karta);

c) cieľom hry je nájsť tri rovnaké symboly násobkov (2x-2 500x);

d) hráč odhaľuje ukryté symboly násobkov pod 12 korytnačkami (kliknutím kurzora na konkrétnu korytnačku). Hráč má celkovo k dispozícii 9 pokusov.  Kliknutím na reveal all (odkryť všetko) je hráčovi náhodne automaticky odhalených 9 symbolov z 12 korytnačiek;

e) hráč môže maximálne vyhrať až 2 500 násobok svojho vkladu;

f) celková výhra hráča je zobrazovaná na displeji win (výhra).

Minimálny vklad 0,50 €.

Odstupňovanie vkladov :0,50 €; 1,00 €; 2,00 €; 3,00 €; 4,00 €; 5,00 €; 6,00 €; 7,00 €; 8,00 €; 9,00 €; 10,00 €.

Maximálny vklad 10,00 €.

Maximálna výhra 25 000,00 €.

Pravdepodobnosť akejkoľvek výhry: 0,2749.

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,95.

 

(2) Mumbai Magic

Mumbai Magic je elektronickou hrou založenou na pravdepodobnosti, ktorá hráčovi ponúka možnosť zisku  hlavnej výhry.

Pravidlá hry

a) pred spustením hry musí hráč najprv zvoliť výšku stávky. Aktuálny automatický vklad (je zobrazený na displeji s názvom STAKE (VKLAD)  vľavo dole v hernom okne) si hráč môže upravovať po stlačení tlačidla so znamienkom „-“ (až po stanovené minimum) alebo stlačením tlačidla so znamienkom „+“ (až po stanovené maximum);

b) spustenie hry sa realizuje tlačidlom PLAY (HRAŤ);

c) hráčovi je z ôsmych druhov symbolov náhodne rozdaných 6 ,   pri zhode dvoch rovnakých symbolov získava hráč výhru  v uvedenom poli. Výhra je uvedená ako násobok stávky (2x-20 000x);

d) výška výhry je následne uvedená v poli WIN (VÝHRA).

Minimálny vklad 0,50 €.

Odstupňovanie vkladov :0,50 €; 1,00 €; 2,00 €; 3,00 €; 4,00 €; 5,00 €; 6,00 €; 7,00 €; 8,00 €; 9,00 €;  10,00 €.

Maximálny vklad 10,00 €.

Maximálna výhra 200 000,00 €.

Pravdepodobnosť akejkoľvek výhry: 0,1161.

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,95.

 

(3) Freezing Fuzzballs

Freezing Fuzzballs je elektronickou hrou založenou na pravdepodobnosti, ktorá hráčovi ponúka možnosť zisku  hlavnej výhry.

Pravidlá hry

a) pred spustením hry musí hráč najprv zvoliť výšku stávky. Aktuálny automatický vklad (je zobrazený na displeji s názvom Stake (Vklad) vľavo dole v hernom okne) si hráč môže upravovať po stlačení tlačidla so znamienkom „-“ (až po stanovené minimum) alebo stlačením tlačidla so znamienkom „+“ (až po stanovené maximum);

b) spustenie hry sa realizuje tlačidlom New Card (Nová karta);

c) hráč odkrýva šesť   symbolov  na deviatich poliach  na pravej strane hracej plochy. Pri nájdení troch rovnakých symbolov získava  výhru.Táto sa vypočíta ako násobok výšky stávky, podľa násobku uvedeného pod výherným symbolom – pole vľavo (2x - 2500x);

d) výška výhry je uvedená v poli Win (Výhra).

Minimálny vklad 0,50 €.

Odstupňovanie vkladov :0,50 €; 1,00 €; 2,00 €; 3,00 €; 4,00 €; 5,00 €; 6,00 €; 7,00 €; 8,00 €;    9,00 €;  10,00 €.

Maximálny vklad 10,00 €.

Maximálna výhra 25 000,00 €.

Pravdepodobnosť akejkoľvek výhry: 0,2749.

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,95.

 

(4) Bunny Boiler

Bunny Boiler je elektronickou hrou založenou na  pravdepodobnosti ,  ktorá hráčovi ponúka možnosť zisku  hlavnej výhry.

Pravidlá hry

a) pred spustením hry musí hráč zvoliť výšku stávky. Aktuálny automatický vklad (je zobrazený na displeji s názvom STAKE  (VKLAD) vľavo dole v hernom okne) si hráč môže upravovať po stlačení tlačidla so znamienkom „-“ (až po stanovené minimum) alebo stlačením tlačidla so znamienkom „+“ (až po stanovené maximum);

b) spustenie hry sa realizuje tlačidlom NEW GAME (NOVÁ HRA);

c) hráčovi je  pridelených 6  hodení (ROLLS)  virtuálnou hernou kockou;

d) hráč hádže virtuálnou kockou kliknutím na ROLL DICE (HOĎ KOCKU);

e) hráčov zajačik sa posúva po hernom pláne podľa čísel dosiahnutých na hráčovej virtuálnej kocke. Cieľom jeho cesty je zbierať hráčovi výhry a úspešne sa vyhýbať nástrahám, ktoré by hru predčasne ukončili.

Na hernom poli sú uvedené násobky vkladu, ktoré hráč vyhrá ak jeho zajačik prekročí toto pole, nemusí pritom na ňom zastať.

Ak zajačik sadne na políčko s mrkvou, môže hráč pokačovať v hádzaní kockou.

Ak zajačik sadne na políčko s násobiteľom získava hráč výhru (1x-400x násobok stávky).

Ak zajačik sadne na políčko s pascou, hra končí.

Jednotlivé výhry sa nespočítavajú, platná je výhra daná posledným získaným násobiteľom;

f) celková výhra hráča sa zobrazí na displeji WIN (VÝHRA)  ak hráč úspešne prejde hracím poľom alebo predčasne skončí skočením do pasce.

Minimálny vklad 0,50 €.

Odstupňovanie vkladov :0,50 €; 1,00 €; 2,00 €; 3,00 €; 4,00 €; 5,00 €; 6,00 €; 7,00 €; 8,00 €; 9,00 €; 10,00 €.

Maximálny vklad 10,00 €.

Maximálna výhra 4 000,00 €.

Pravdepodobnosť výhry akejkoľvek: 0,6453.

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9422.

 

(5) Pharaohs Gems

Pharaohs Gems je elektronickou hrou založenou na pravdepodobnosti, ktorá vám ponúka až tri hry za cenu jednej. Hráč má vo faraónovej hrobke tri šance na výhru.

Pravidlá hry

a) pred spustením hry musí hráč najprv vložiť svoj vklad. Aktuálny automatický vklad (je zobrazený na displeji s názvom STAKE  (VKLAD) vľavo dole v hernom okne) si hráč môže upravovať po stlačení tlačidla so znamienkom „-“ (až po stanovené minimum) a stlačením tlačidla so znamienkom „+“ (až po stanovené maximum);

b) hra sa spustí po kliknutí na NEW CARD(NOVÁ KARTA);

c) v 1. hre  sa výšku výhry v násobku  (0 – 500x) dozviete po otvorení truhlice;

d) v 2. hre odhaľujete v troch soškách ukrytý symbol. Ak sa zhoduje so symbolom v okne nad nimi, získavate výhru v uvedenom násobku (0 – 2 000x).Skrytý znak odhalíte po kliknutí na CLICK TO REVEAL WIN SYMBOL (KLIKNITE NA ODKRYTIE VÝHERNÉHO SYMBOLU);

e) v 3. hre Vám výherný násobok (0 – 5 000x)vášho vkladu prezradí socha Nefertiti;

f) výhry zo všetkých hier sa spočítavajú;

g) prípadná výhra je následne zobrazená v poli WIN (VÝHRA);

h) maximálne môže hráč vyhrať až 7 500 násobok svojho vkladu.

Minimálny vklad 0,50 €.

Odstupňovanie vkladov:0,50 €; 1,00 €; 2,00 €; 3,00 €; 4,00 €; 5,00 €; 6,00 €; 7,00 €; 8,00 €; 9,00 €; 10,00 €.

Maximálny vklad 10,00  €.

Maximálna výhra 75 000,00 €.

Pravdepodobnosť výhry akejkoľvek: 0,6428. 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9505.

 

(6) Crown and Anchor

Crown and Anchor je klasickou hrou hranou s tromi kockami, kde je cieľom hráča staviť a uhádnuť symboly, ktoré padnú v nasledujúcom hode.

Pravidlá hry

a) Crown and Anchor sa hrá s tromi kockami (každá obsahuje 6 rovnakých symbolov). Pri každom ťahu sa hádžu všetky tri kocky naraz;

b) pred spustením hry musí hráč najprv  vložiť svoj vklad v podobe žetónov na stávkovú tabuľu (Bet Board). Jedna stávka môže obsahovať viaceré vklady na rôzne symboly stávkovej tabule. Stávková tabuľa obsahuje rovnakých 6 symbolov ako je tomu na herných kockách;
Celková hráčova stávka na nasledujúci hod je potom zobrazená na displeji s názvom BET (STÁVKA);

c) spustenie hodu kociek zahájime kliknutím na tlačidlo PLAY (HRAŤ).

Vyhodnotenie hry

a) celková výhra hráča je zobrazovaná na displeji WIN (VÝHRA);

b) zhoda jedného symbolu hodeného na kockách so stávkou umiestnenou na rovnaký symbol na hracom poli sa vypláca 1:1 (vyhrávate dvojnásobok svojho vkladu);

c) zhoda dvoch rovnakých symbolov hodených na kockách so stávkami umiestnenými na rovnaké symboly na hracom poli sa vypláca 2:1 (vyhrávate trojnásobok svojho vkladu);

d) zhoda troch rovnakých symbolov hodených na kockách so stávkami umiestnenými na rovnaké symboly na hracom poli sa vypláca 3:1 (vyhrávate štvornásobok svojho vkladu).

Minimálny vklad 0,50 €.

Odstupňovanie vkladov:  od 0,50 € – 3 000,00 €.

Maximálny vklad 3 000,00  € (na 1 symbol 500,00 €).

Maximálna výhra 2 000,00 €.

Pravdepodobnosť výhry akejkoľvek: 0,4113.

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9213.

 

(7)  Beerfest

Beerfest je elektronickou hrou založenou na pravdepodobnosti, ktorá hráčovi v troch hrách ponúka šancu na atraktívnu hlavnú výhru.

Pravidlá hry

a) pred spustením hry musí hráč najprv zvoliť výšku stávky. Aktuálny automatický vklad (je zobrazený na displeji s názvom STAKE  (VKLAD) vľavo dole v hernom okne) si hráč môže upravovať po stlačení tlačidla so znamienkom „-“ (až po stanovené minimum) a stlačením tlačidla so znamienkom „+“ (až po stanovené maximum);

b) zvolená hodnota je už výslednou sumou stávky;

c) spustenie hry sa realizuje tlačidlom NEW CARD (NOVÁ KARTA);

d) hráč si vyberie jednu z troch ponúkaných hier kliknutím kurzora. Na poradí hrania hier nezáleží, po zakliknutí hru hráč musí odohrať. Prípadná prehra v prvej alebo druhej hre hru nezastavuje;

e) v hre BEERS ALL ROUND ide o správne tipnutie si víťaza, ktorý sa najdlhšie udrží na nohách;

f) v hre MATCH THE MUNCHIES ide o nájdenie rovnakého jedla ako ukrýva servírka pod tromi zakrytými táckami na stole;

g) v hre TABLE DANCING je úlohou hráča vybrať stôl, ktorý znesie  tanec pivára až do konca;

h) výhra v jednotlivej hre je počítaná ako násobok vkladu (0,5x – 5 000x).  Zobrazíte ho kliknutím na CLICK TO REVEAL PRIZE (KLIKNITE PRE ODKRYTIE VÝHIER);

i) celkovú výhru hráča tvorí súčet výhier všetkých troch odohraných hier.

Minimálny vklad 0,50 €.

Odstupňovanie vkladov :0,50 €; 1,00 €; 2,00 €; 3,00 €; 4,00 €; 5,00 €; 6,00 €; 7,00 €; 8,00 €;  9,00 €; 10,00 €.

Maximálny vklad 10,00 €.

Maximálna výhra 75 000,00 €.

Pravdepodobnosť výhry akejkoľvek: 0,22 – 0,23.

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,95 - 0,96.

 

(8) Keno

Keno je hra založená na pravdepodobnosti. Cieľom je správne uhádnuť čísla v rozmedzí 1 – 80. Hráč má na výber zvoliť si počet čísel, ktoré chce tipovať ako aj výšku stávky. Môže sa rozhodnúť pre tipovanie čísel od 1 po 15. Vyhodnotenie počtu uhádnutých čísiel je možné urobiť podľa výhernej tabuľky.

Výherná tabuľka:

Počet
uhádnutých
čísiel

Počet tipovaných čísiel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1

3

1

1

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

--

--

--

--

--

--

2

--

9

2

2

1

1

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

--

--

--

--

3

--

--

16

6

3

2

1

1

1

1

1

0.5

0.5

0.5

0.5

4

--

--

--

12

15

3

6

3

2

2

1

1

0.5

0.5

0.5

5

--

--

--

--

50

30

12

6

4

3

2

2

3

2

1

6

--

--

--

--

--

75

36

19

8

5

6

4

4

3

2

7

--

--

--

--

--

--

100

90

20

10

15

24

5

5

5

8

--

--

--

--

--

--

--

720

80

30

25

72

20

12

15

9

--

--

--

--

--

--

--

--

1 200

600

180

250

80

50

50

10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1 800

1 000

500

240

150

150

11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3 000

2 000

500

500

300

12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4 000

3 000

1 000

600

13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

6 000

2 000

1 200

14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

7 500

2 500

15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10 000

Výška výhry závisí od výšky vkladu a počtu tipovaných / uhádnutých čísel .

Minimálny vklad 1,00 €.

Maximálny vklad: 10,00 €.

Odstupňovanie vkladov1,00 €; 2,00 €; 5,00 €; 10,00 €.

Maximálna výhra 100 000,00 €.

Pravdepodobnosť výhry akejkoľvek: 0,9480.

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,6862.

 

 

(9) Germinator

Germinator je alternatívny výherný prístroj, kde je cieľom získať 3 a viac zhodných symbolov za sebou v línii. Vyhrať možno celkovo až v 12-tich líniách (v 6 horizontálnych alebo v 6 vertikálnych líniách).

Výherné línie

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry podľa kombinácie symbolov z tabuľky. Ide o 1. horizontálnu líniu zdola

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry podľa kombinácie symbolov z tabuľky. Ide o 2. horizontálnu líniu zdola

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry podľa kombinácie symbolov z tabuľky. Ide o 3. horizontálnu líniu zdola

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry podľa kombinácie symbolov z tabuľky. Ide o 4. horizontálnu líniu zdola

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry podľa kombinácie symbolov z tabuľky. Ide o 5. horizontálnu líniu zdola

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry podľa kombinácie symbolov z tabuľky. Ide o 6. horizontálnu líniu zdola

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry podľa kombinácie symbolov z tabuľky. Ide o 1. vertikálnu líniu zľava

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry podľa kombinácie symbolov z tabuľky. Ide o 2. vertikálnu líniu zľava

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry podľa kombinácie symbolov z tabuľky. Ide o 3. vertikálnu líniu zľava

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry podľa kombinácie symbolov z tabuľky. Ide o 4. vertikálnu líniu zľava

Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry podľa kombinácie symbolov z tabuľky. Ide o 5. vertikálnu líniu zľava

Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry podľa kombinácie symbolov z tabuľky. Ide o 6. vertikálnu líniu zľava


Po jednom spustení sa môžu kumulovať jednotlivé výhry typu Línia. Výška výhry závisí od výšky stávky, typu výherného symbolu a počtu rovnakých za sebou idúcich symbolov v línii (minimálne však tri).

Minimálny vklad: 0,60 € (12 línií pri vklade 0,05 €).

Odstupňovanie vkladov:0,60 €; 1,20 €; 2,40 €; 3,00 €; 6,00 €; 12,00 €; 24,00 €.

Maximálny vklad  24,00 €.

Maximálna výhra: 720,00 €.

Pravdepodobnosť výhry akejkoľvek: 0,94.

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,95.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja.

 

(10) Enchanted Woods

Enchanted Woods je alternatívny výherný prístroj, kde je cieľom získať 3 a viac zhodných symbolov v línii. Prístroj obsahuje 5 valcov, pričom výherná línia je iba jedna a to horizontálna stredová. Hráč za cenu jednej stávky získava dva spiny (otočenie valcov). Po prvom spine hráč môže podržať ním zvolené valce, čím zvýši svoju šancu na výhru.

Hráč za cenu jednej stávky dostáva dva spiny. Po prvom spine má možnosť označiť si kurzorom symboly, ktoré si chce ponechať do druhého spinu. V hre sa nachádza tzv. WILD CARD (DIVOKÁ KARTA), ktorá zastupuje akýkoľvek chýbajúci symbol, ktorý by skompletizoval výhernú líniu. Karta WILD CARD sa vyskytuje iba na 2 a 4 pozícii valcov (z prava). V hre sa taktiež nachádza karta BONUS. Ak sa hráčovi podarí po prvom či druhom spine nahrať 3 BONUS karty aktivuje sa mu bonusová hra, kde má ešte vyššiu šancu na výhru. Symbol WILD CARD (DIVOKÁ KARTA)  nenahrádza kartu BONUS.

Výška výhry závisí od počtu zhodných symbolov po druhom spine v rámci jednej stávky. Vypočíta sa z tabuľky symbolov, pričom je násobkom hráčovej stávky. Prípadná výhra je tak na hráčske konto pripísaná až po druhom spine. 

Minimálny vklad 0,10 €.

Odstupňovanie vkladov  0,10 €; 0,20 €; 0,50 €; 1,00 €; 2,00 €; 5,00 €; 10,00 €; 20,00 €;   50,00 €; 100,00 € 

Maximálny vklad 100,00 €

Maximálna výhra 19 000,00 €.

Pravdepodobnosť výhry akejkoľvek: 0,3041.

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,955.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke  výherného prístroja.

 

(11) Four By Four

Four By Four je alternatívny výherný prístroj, kde je cieľom získať 4 zhodné symboly v bloku. Vyhrať možno v  štyroch horizontálnych a/alebo v štyroch vertikálnych líniách.

Výherné línie

Línia1 je výherná úroveň predstavujúca 4 zhodné symboly zľava v 1. horizontálnej línii zhora
Línia2 je výherná úroveň predstavujúca 4 zhodné symboly zľava v 2. horizontálnej línii zhora
Línia3 je výherná úroveň predstavujúca 4 zhodné symboly zľava v 3. horizontálnej línii zhora
Línia4 je výherná úroveň predstavujúca 4 zhodné symboly zľava v 4. horizontálnej línii zhora
Línia5 je výherná úroveň predstavujúca 4 zhodné symboly zľava v 1. vertikálnej línii
Línia6 je výherná úroveň predstavujúca 4 zhodné symboly zľava v 2. vertikálnej línii
Línia7
je výherná úroveň predstavujúca 4 zhodné symboly zľava v 3. vertikálnej línii
Línia8 je výherná úroveň predstavujúca 4 zhodné symboly zľava v 4. vertikálnej línii

Po jednom spustení sa môžu kumulovať jednotlivé výhry typu Línia.

Minimálny vklad 0,10 €.

Odstupňovanie vkladov :0,10 €; 0,20 €; 0,50 €; 1,00 €; 2,00 €; 5,00 €; 10,00 €; 20,00 €; 25,00 €;  50,00 €.

Maximálny vklad 50,00 €.

Maximálna výhra 1 000,00 €.           

Pravdepodobnosť výhry akejkoľvek: 0,4974.         

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9687.

 

(12) Hairy Fairies

Hairy Fairies je elektronickou  hrou založenou na pravdepodobnosti, ktorá hráčovi ponúka možnosť zisku  hlavnej výhry.

Pravidlá hry

a) pred spustením hry musí hráč najprv zvoliť výšku stávky. Aktuálny automatický vklad (je zobrazený na displeji s názvom STAKE  (VKLAD) vľavo dole v hernom okne) si hráč môže upravovať po stlačení tlačidla so znamienkom „-“ (až po stanovené minimum) a stlačením tlačidla so znamienkom „+“ (až po stanovené maximum);

b) spustenie hry  sa realizuje tlačidlom NEW CARD (NOVÁ KARTA);

c) cieľom hry je nájsť tri rovnaké symboly násobkov (2x-2 500x);

d) hráč odhaľuje ukryté symboly násobkov pod 12 vílami  (kliknutím na konkrétnu vílu). Hráč má celkovo k dispozícii 9 pokusov.  Kliknutím na REVEAL ALL (ODKRYŤ VŠETKO) je hráčovi náhodne automaticky odhalených 9 symbolov z 12-tich víl;

e) maximálne môže hráč vyhrať až 2 500 násobok svojho vkladu.;

f) celková výhra hráča je zobrazovaná na displeji WIN (VÝHRA).

Minimálny vklad 0,50 €.

Odstupňovanie vkladov :0,50 €; 1,00 €; 2,00 €; 3,00 €; 4,00 €; 5,00 €; 6,00 €; 7,00 €; 8,00 €;  9,00 €; 10,00 €.

Maximálny vklad 10,00 €.

Maximálna výhra 25 000,00 €.

Pravdepodobnosť výhry akejkoľvek: 0,2749.

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9500.

 

 

Čl. 23

Internetové výherné prístroje (trojvalcové,  päťvalcové a  dvadsaťvalcový)

Trojvalcové výherné prístroje:

(1) Trojvalec (3 Reel Slots) Max Power

(2) FiveLiner

(3) TurboGold

(4) BigX

(5) 4th Dimension

(6) Criss Cross Max Power

(7) Eldorado Max Power

(8) Joker 8000

(9) Jackpot Expres

(10) Break da Bank

(11) Ker - Ching

(12) A pot Of Gold

(13) Black Magic Max Power


Uvedené hry je možné hrať v mode pre zábavu (zdarma) a o peniaze.

Pravidlá hry

Hráč si príslušným tlačidlom na prístroji navolí výšku danej stávky, prípadne výhernú líniu a stlačením tlačidla SPIN roztočí valce. Táto čiastka sa hráčovi zobrazí na displeji prístroja. Po tom, čo sa valce zastavia, prevedie výherný prístroj vyhodnotenie podľa nižšie uvedenej tabuľky a prípadnú výhru pripíše na hráčove konto. Pokiaľ bude mať prístroj viac výherných línií, tak budú na obrazovke rozmiestené tlačidlá pre každú takúto výhernú líniu.

 

(1) Trojvalec (3 Reel Slots)

3 Reel Slots je 3-valcový  výherný prístroj. Vyhrať možno len v jednej  stredovej horizontálnej  línii  s cenami vyplácanými za zisk 2 zhodných  symbolov zľava alebo 3 zhodných symbolov v strednej línii valca.

Vklad na jednu hru je 0,50 € , 1,00 € alebo 5,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,49901.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,90055.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii pri výhernom prístroji.

Výherná úroveň 2 je výherná úroveň predstavujúca 2 zhodné symboly zľava v strednej línii valca
Výherná úroveň 3 je výherná úroveň predstavujúca 3 zhodné symboly v strednej línii valca

 

(2)  Five Liner

Five Liner je 3-valcový, 5-líniový  výherný prístroj. Vyhrať možno v jednej z troch horizontálnych a/alebo v oboch diagonálnych líniách.

Vklad na jednu hru je 0,50 € , 1,00 € , 1,50 € , 2,00 € , 2,50 € , 3,00 € , 3,50 € , 4,00 € , 4,50 € alebo 5,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,3419.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,89 – 0,91 (v závislosti od rozhodnutia hráča).

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke  výherného prístroja.

Línia1 je výherná úroveň predstavujúca 3 zhodné symboly zľava v hornej línii valca
Línia2 je výherná úroveň predstavujúca 3 zhodné symboly zľava v strednej línii valca
Línia3 je výherná úroveň predstavujúca 3 zhodné symboly zľava v spodnej línii valca
Línia4 je výherná úroveň predstavujúca 3 zhodné symboly v diagonále cez všetky línie (prvý symbol zľava v hornej línii valca + druhý symbol v strede v strednej línii valca + tretí symbol zľava v spodnej línii valca)
Línia5 je výherná úroveň predstavujúca 3 zhodné symboly v diagonále cez všetky línie (prvý symbol zľava v spodnej línii valca + druhý symbol v strede v strednej línii valca + tretí symbol zľava v hornej línii valca)
Po jednom spustení sa môžu  kumulovať jednotlivé výhry typu Línia1, Línia2, Línia3, Línia4, Línia5.

 

(3) Turbo Gold

Turbo Gold je 3-valcový, 5-líniový výherný prístroj. Vyhrať možno v jednej z troch horizontálnych a/alebo v oboch diagonálnych líniách.

Vklad na jednu hru je 0,50 € , 1,00 € , 1,50 € , 2,00 € , 2,50 € , 3,00 € , 3,50 € , 4,00 € , 4,50 € alebo 5,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,1749.

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,94.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja.

Línia1 je výherná úroveň predstavujúca 3 zhodné symboly zľava v hornej línii valca
Línia2 je výherná úroveň predstavujúca 3 zhodné symboly zľava v strednej línii valca
Línia3 je výherná úroveň predstavujúca 3 zhodné symboly zľava v spodnej línii valca
Línia4 je výherná úroveň predstavujúca 3 zhodné symboly v diagonále cez všetky línie (prvý symbol zľava v hornej línii valca + druhý  symbol v strede v strednej línii valca + tretí symbol zľava v spodnej línii valca)
Línia5 je výherná úroveň predstavujúca 3 zhodné symboly v diagonále cez všetky línie (prvý symbol zľava v spodnej línii valca, druhý symbol v strede v strednej línii valca, tretí symbol zľava v hornej línii valca)

Po jednom spustení sa môžu  kumulovať jednotlivé výhry typu Línia1, Línia2, Línia3, Línia4, Línia5.

Pri výhernom prístroji Turbo Gold nie je progresívny Jackpot. Hlavná výhra je vyplácaná na základe pravdepodobnosti jej výskytu.

 

(4) BigX

BigX je 3-valcový, 1-líniový výherný prístroj. Vyhrať možno len v jednej  stredovej horizontálnej  línii (ak nie je veľké X aktivované) s cenami vyplácanými za zisk  troch  rovnakých symbolov.

Vklad na jednu hru je 0,50 €, 1,00 €, 1,50 € , 2,00 €, 2,50 €, 3,00 €, 3,50 €, 4,00 €, 4,50 € alebo 5,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,0767.

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,94.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja.

Pri výhernom prístroji BigX nie je progresívny Jackpot. Hlavná výhra je vyplácaná na základe pravdepodobnosti jej výskytu.

 

(5) 4th Dimension  Max Power

4th Dimension  Max Powerje 3-valcový, viac-líniový(5, 8 alebo 27 výherných línií)výherný prístroj s doplnkovým pridaným štvrtým valcom. Štvrtý valec sa spúšťa pri každej hre a hráčovi dáva možnosť zvýšenia počtu výherných línií, použitia násobku výhry, aktivovania tzv. „divokých  symbolov“ (symbol Hviezda). Výsledok prídavného valca (počet výherných línií, násobok výhry, aktivovanie divokých symbolov) sa aplikuje iba v danej hre, pričom násobok výhry X2 nie je aplikovaný pri Max Power bonusoch. Výherný prístroj je súčasťou centrálnej prémiovej hry Max Power Progressive.

Vklad na jednu hru je 0,50 € , 1,00 € , 1,50 € , 2,00 € , 2,50 € , 3,00 € , 3,50 € , 4,00 € , 4,50 € alebo 5,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,1445.

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov):  0,92 – 0,94.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja.

Línie1-27 sú výherné úrovne predstavujúce 3 zhodné symboly v danej línii troch valcov
Línia 28
je výherná úroveň predstavujúca 3 zhodné symboly vo vertikálnej línii prvého valca
Línia 29
je výherná úroveň predstavujúca 3 zhodné symboly vo vertikálnej línii druhého valca
Línia 30 je výherná úroveň predstavujúca 3 zhodné symboly vo vertikálnej línii tretieho valca

 

(6) Criss Cross Max Power

Criss Cross Max Power je 3-valcový výherný prístroj, ktorý sa hrá až na 27 výherných líniách na všetkých pozíciách valcov (criss-cross). Výherný prístroj je súčasťou centrálnej prémiovej hry Max Power Progressive. 

Vklad na jednu hru je 0,50 € , 1,00 € , 1,50 € , 2,00 € , 2,50 € , 3,00 € , 3,50 € , 4,00 € , 4,50 € alebo 5,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,2181.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,94.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja.

Línie1-27 sú výherné úrovne predstavujúce 3 zhodné symboly v danej línii troch valcov.

 

(7) Eldorado Max Power

Eldorado Max Power je 3-valcový, 5-líniový výherný prístroj. Vyhrať možno v troch horizontálnych a/alebo v dvoch diagonálnych líniách. Výherný prístroj je súčasťou centrálnej prémiovej hry Max Power Progressive.

Vklad na jednu hru je 0,50 € , 1,00 € , 1,50 € , 2,00 € , 2,50 € , 3,00 € , 3,50 € , 4,00 € , 4,50 € alebo 5,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,0624.

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,94.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja.

Línia1 je výherná úroveň predstavujúca 3 zhodné symbol zľava v hornej línii valca
Línia2
je výherná úroveň predstavujúca 3 zhodné symboly zľava v strednej línii valca
Línia3 je výherná úroveň predstavujúca 3 zhodné symboly zľava v spodnej línii valca
Línia4 je výherná úroveň predstavujúca 3 zhodné symboly v diagonále cez všetky línie (prvý symbol zľava v hornej línii valca + druhý symbol v strede v strednej línii valca + tretí symbol zľava v spodnej línii valca)
Línia5 je výherná úroveň predstavujúca 3 zhodné symboly v diagonále cez všetky línie (prvý symbol zľava v spodnej línií valca, druhý symbol v strede v strednej línií valca, tretí symbol zľava v hornej línii valca)

Po jednom spustení sa môžu  kumulovať jednotlivé výhry typu Línia1, Línia2, Línia3, Línia4, Línia5.

Prémiová hra Max Power Progressive

Výherné prístroje Criss Cross Max Power, Eldorado Max Power, 4th Dimension Max Power a Black  Magic Max Power sú súčasťou   centrálnej prémiovej hry Max Power Progressive, to znamená, že o prémiovú hru môže hrať každý hráč hrajúci ktorúkoľvek z týchto hier.

Centrálna prémiová hra Max Power Progressive:

 • kumulovaná hodnota sa rovná 3 % z vkladu do uvedených hier (hlavný),
 •  kumulovaná hodnota sa rovná 1 % z vkladu do uvedených hier (rezervný),
 • počiatočná hodnota môže byť v rozmedzí 0 € až do hodnoty rezervného Max Power Progressive. Po vyplatení prémiovej hry hodnota z rezervného Max Power Progressive sa presunie do hlavného Max Power Progressive ako počiatočná hodnota prémiovej hry a zobrazí sa hráčovi na stránke.

Aktuálna hodnota prémiovej hry sa zobrazuje hráčovi na obrazovke. Prémiová hra sa kumuluje podľa nastaveného percenta z vkladu do uvedených hazardných hier všetkých hráčov systému.

Pokiaľ hráč získa v hazardnej hre výhernú líniu s tromi symbolmi

otvorí sa mu v hornej časti prístroja v okne s názvom Max Power Bonus bežiaci pás násobkov.  Hráč stlačením tlačidla "START/STOP“  zastaví pás násobkov bežiacich z ľava do prava (2 až 50x).  Násobok, ktorý po zastavení pásu bude v zelenom okne, je následne aplikovaný k výške stávky hráča a výsledná suma je pripísaná ako výhra na jeho konto.  Pokiaľ je výslednou hodnotou po zastavení pásu násobkov v zelenom poli symbol MAX POWER - výhrou hráča je aktuálna hodnota centrálnej prémiovej hry zobrazená v Max Power Progressive. V prípade jackpotovej výhry je hráč upozornený na túto skutočnosť vizuálne na obrazovke počítača. Jackpotová výhra sa priráta ku kreditu hráča. Po vyplatení prémiovej hry sa hodnota z rezervného Max Power Progressive presunie do hlavného Max Power Progressive ako počiatočná hodnota prémiovej hry, zobrazí sa hráčovi na stránke a hráč má možnosť v ďaľších hrách získať túto rastúcu hodnotu prémiovej hry.

Výhry v prémiovej hre Max Power Progressive a v bonusovej hre Max Power Main Bonus už nie je možné znásobiť.

Evidencia jednotlivých výhier je zabezpečená v príslušnej aplikácii systému, kde sa eviduje číslo stávky, názov hry, dátum, čas, stávka i hodnota výhry.

     

(8)  Joker 8000

Joker 8000 je 3-valcový, 5-líniový výherný prístroj. Vyhrať možno, v závislosti od rozhodnutia hráča v jednej z troch horizontálnych a/alebo v oboch diagonálnych líniách.

Minimálny vklad 0,20 €.

Maximálny vklad 100,00 €.

Maximálna možná výhra je 160 000,00 €.  

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): variabilná.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96 – 0,97.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja.

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  zľava v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  zľava v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol zľava v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: diagonála - prvý symbol zľava v spodnej línii 1. valca zľava + druhý symbol zľava v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: diagonála - prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava, druhý symbol zľava v strednej línii 2.valca zľava, tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky, a sú uvedené buď v kreditoch (Credits) alebo v minciach  (Coins).

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, nastaviť hodnotu mince.

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince.

Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01 €  po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 €, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď.

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.

 

(9) Jackpot Express

Jackpot Express je 3-valcový, 5-líniový výherný prístroj. Vyhrať možno, v závislosti od rozhodnutia hráča v jednej z troch horizontálnych a/alebo v oboch diagonálnych líniách.

Minálny vklad 0,25 €.

Maximálny vklad 25,00 €.

Maximálna možná výhra 25 000,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,42 – 0,43.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,93 -0,94.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke  výherného prístroja.

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  zľava v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  zľava v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol zľava v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: diagonála - prvý symbol zľava v hornej línii 1. valca zľava + druhý symbol zľava v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: diagonála - prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava, druhý symbol zľava v strednej línii 2.valca zľava, tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava.

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky, a sú uvedené buď v kreditoch (Credits) alebo v minciach  (Coins).

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, nastaviť hodnotu mince.

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince.

Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01 €  po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 €, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď.

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.

 

(10) Break Da Bank

Break Da Bank je 3-valcový, 5-líniový výherný prístroj. Vyhrať možno, v závislosti od rozhodnutia hráča v jednej  z troch horizontálnych a/alebo v oboch diagonálnych líniách.

Minimálny vklad 1,00 €.

Maximálny vklad 125,00 €.

Maximálna možná výhra je 68 000,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,23 – 0,24.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,95 – 0,96.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke  výherného prístroja.

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  zľava v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  zľava v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol zľava v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: diagonála - prvý symbol zľava v hornej línii 1. valca zľava + druhý symbol zľava v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: diagonála - prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava, druhý symbol zľava v strednej línii 2.valca zľava, tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava
Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky, a sú uvedené buď v kreditoch (Credits) alebo v minciach  (Coins).

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, nastaviť hodnotu mince.

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince.

Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01 € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 €, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď.

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.

 

(11) Ker – Ching!

Ker – Ching!  je 3-valcový 1- líniový výherný prístroj. Vyhrať možno  v jednej stredovej horizontálnej línii.

Vklad na jednu hru je 0,50 €, 1,00 €, 1,50 €, 2,00 €, 2,50 €, 3,00 €, 3,50 €, 4,00 €, 4,50 € alebo 5,00 €.

Maximálna výška výhry : 1 250,00 €.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja.

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  zľava v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,11.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,94.

Línia1 sú výherné úrovne predstavujúce 3 zhodné symboly v danej línii troch valcov.

 

(12)  A Pot Of Gold

A Pot of Gold  je 3-valcový 1-líniový výherný prístroj. Vyhrať možno v jednej stredovej horizontálnej línii s výnimkou aktivácie symbolu Pot of Gold/hrniec zlata, kedy hráč môže získať výhernú/é líniu/e až  27 rôznymi spôsobmi.

Vklad na jednu hru je 0,50 € , 1,00 € , 1,50 € , 2,00 € , 2,50 € , 3,00 € , 3,50 € , 4,00 € , 4,50 € alebo 5,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,076.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,933.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke  výherného prístroja.

Línia1sú výherné úrovne predstavujúce 3 zhodné symboly v danej línii troch valcov.


JACKPOT  podľa výšky stávky :

0,50 = 50,00 €; 1,00 = 100,00 €; 1,50 =150 ,00 €; 2,00 = 200,00 €; 2,50 = 250,00 €; 3,00 = 300,00 €; 3,50 = 350,00 €; 4,00 = 400,00 €; 4,50 = 450,00 €;  5,00 = 500,00 €.

Maximálna výhra: 1 400,00 €.

 

(13) Black Magic Max Power

Black Magic Max Power  je 3-valcový 5- líniový výherný prístroj,  ktorý  je súčasťou centrálnej prémiovej hry Max Power Progressive.

Ak sa kdekoľvek na výhernej línii  natočí symbol kúzelníckych paličiek a skompletizuje  výhernú kombináciu, vzniká možnosť aktivácie až 27  výherných kombinácií.

Vklad na jednu hru je 0,50 €, 1,00 €, 1,50 €, 2,00 €, 2,50 €, 3,00 €,  3,50 €, 4,00 €, 4,50 € alebo 5,00 €.              

Maximálnou výhrou je JACKPOT Max Power Progressive: 2 500,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,19.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,94.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja.

Línia1 je výherná úroveň predstavujúca 3 zhodné symbol zľava v hornej línii valca
Línia2
je výherná úroveň predstavujúca 3 zhodné symboly zľava v strednej línii valca
Línia3 je výherná úroveň predstavujúca 3 zhodné symboly zľava v spodnej línii valca
Línia4 je výherná úroveň predstavujúca 3 zhodné symboly v diagonále cez všetky línie (prvý symbol zľava v hornej línii valca + druhý symbol v strede v strednej línii valca + tretí symbol zľava v spodnej línii valca)
Línia5 je výherná úroveň predstavujúca 3 zhodné symboly v diagonále cez všetky línie (prvý symbol zľava v spodnej línií valca, druhý symbol v strede v strednej línií valca, tretí symbol zľava v hornej línii valca)

 

Päťvalcové výherné prístroje:

(1)    Päťvalec (5 Reel Slots)

(2)    Avalon

(3)     Jason and the Golden Fleece

(4)    Untamed  Bengal Tiger

(5)    Break Away

(6)    Bush Telegraph

(7)    Hellboy

(8)    Hot Ink

(9)    Hitman

(10)  Immortal Romance

(11)  Ladies Nite

(12)  Mermaids Millions

(13)  Reel Gems

(14)  Retro Reels

(15)  Retro Reels Extreme Heat

(16)  The Twisted Circus

(17)  Thunderstruck

(18)  Thunderstruck II

(19)  Tomb Raider

(20)  Tomb Raider Secret Of The Sword

(21)  Untamed  Wolf Pack

(22)  300 Shields

(23)  Advanture palace

(24)  The Amsterdam Master Plan

(25)  Burning Desire

(26)  Cashville

(27)  Deck the Halls

(28)  Doctor Love

(29)  Gold Factory

(30)  Mount Olympus – The Revenge of Medusa

(31)  Orion

(32)  Retro Reels – Diamond Glitz

(33)  Stash of  the Titans

(34)  Sterling  Silver 3 D

(35)  Tiger vs Bear

(36)  The Finer  Reels  of  Life

Pre každý výherný prístroj herňa udržuje oddelené žetónové konto, na ktoré si hráč prevádza prostriedky z registračného a platobného portálu (RPP) a ktoré čerpá hrou na konkrétnom výhernom prístroji. Z tohto konta taktiež vykonáva prevody žetónov späť na prostriedky  v RPP. Vzhľadom k RPP vystupuje teda každý výherný prístroj ako samostatná hra.

Pravidlá hry

Hráč si príslušným tlačidlom na prístroji navolí výšku danej stávky, prípadne výhernú líniu a stlačením tlačidla SPIN roztočí valce. Táto čiastka sa hráčovi zobrazí na displeji prístroja. Po tom, čo sa valce zastavia, prevedie výherný prístroj vyhodnotenie podľa nižšie uvedenej tabuľky a prípadnú výhru pripíše na hráčove konto. Pokiaľ bude mať prístroj viac výherných línií, tak budú na obrazovke rozmiestené tlačidlá pre každú takúto výhernú líniu.

 

(1) Päťvalec (5 Reel Slots)

5 Reel Slots je 5-valcový, 5-líniový výherný prístroj. Vyhrať možno v jednej  stredovej horizontálnej  línii  s cenami vyplácanými za zisk 3, 4, 5 rovnakých symbolov a/alebo v línii typu A a v línii typu V.

Vklad na jednu hru je 0,50 € , 1,00 €  alebo 5,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,57557835.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov):  0,89258125.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja.
         

Línia3    je výherná úroveň predstavujúca 3 zhodné symboly zľava v strednej línii valca
Línia4    je výherná úroveň predstavujúca 4 zhodné symboly zľava v strednej línii valca
Línia5    je výherná úroveň predstavujúca 5 zhodných symbolov v strednej línii valca
Línia typu A je výherná úroveň predstavujúca 5 zhodných symbolov v tvare písmena A, t. j.: 1. valec spodok, 2. valec stred, 3. valec hore, 4. valec stred, 5. valec spodok
Línia typu V je výherná úroveň predstavujúca 5 zhodných symbolov v tvare písmena V, t. j.: 1. valec hore, 2. valec stred, 3. valec spodok, 4. valec stred, 5. valec hore

Po jednom spustení sa môže kumulovať výhra typu A alebo V s akoukoľvek výhrou typu Línia3, Línia4, Línia5.  Výhry typu  Línia3, Línia4, Línia5 sa vzájomne kombinovať nemôžu, platí iba najvyššia dosiahnutá.  Jackpot je pri tomto výhernom prístroji dotovaný z každého vkladu sumou 0,05 € (bez ohľadu na to, či bol vklad vyhrávajúci alebo nie).

 

(2) Avalon

Avalon je 5-valcový,  multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča na 1 až 20-tich výherných líniách.

Minimálny vklad 0,01 €.

Maximálny vklad 100,00 €.

Maximálna možná výhra pri základnej hre je 15 000,00 €.

Maximálna možná výhra po zahrnutí bonusovej hry s maximálnym možným znásobením   (7x) je 105 000,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,43 - 0,44.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96 - 0,97.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja.

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom (plní funkciu žolíka). Toto pravidlo však neplatí pre symbol Free Spins (Voľné hry).

 
Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky, a sú uvedené buď v kreditoch (Credits) alebo v minciach  (Coins).

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, nastaviť hodnotu mince.

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince.

Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01€  po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu.               Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 €, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď.

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.

 

(3) Jason And The Golden Fleece

Jason And The Golden Fleece je 5-valcový,  multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno až v 25-tich výherných líniách.

Minimálny vkad  0,25 €.

Maximálny vklad 125,00 €.

Maximálna možná výhra pri základnej hre je 37 500,00 €.

Maximálna možná výhra po zahrnutí bonusovej hry s maximálnym možným znásobením je 112 500,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,31 -0,32.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96 -0,97.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja.

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre symbol Free Spins (Voľné hry).

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené buď v kreditoch (Credits) alebo v minciach  (Coins).

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, nastaviť hodnotu mince.

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince.

Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01 € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu.               Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 €, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 €  zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď.

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.

 

(4) Untamed  Bengal Tiger

Untamed Bengal Tiger je 5-valcový, ne-líniový výherný video prístroj, ktorý umožňuje hráčovi vyhrať až 243 spôsobmi.

Minimálny vklad  0,30 €.

Maximálny vklad 22,50 €.

Maximálna možná výhra pri základnej hre je 91 125,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,96 – 0,97.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,33 – 0,34.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja.

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené buď v kreditoch (Credits) alebo v minciach  (Coins).

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, nastaviť hodnotu mince.

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince.

Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01  € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 €, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď.

Hodnota celkovej stávky hráča „BET“ na jedno roztočenie valcami sa odvíja od počtu vsadených mincí (COINS) na stávku, od hodnoty jednej mince v € a navyše je znásobená násobiteľom x30.

Výhra vzniká vtedy, ak je po zastavení valcov možné zostaviť výhernú kombináciu,pri súčasnom dodržaní nižšie uvedených pravidiel:

a) prvý symbol výhernej kombinácie začína vždy na 1. valci, tvoria ju totožné symboly a výherná kombinácia nesmie  byť na niektorom valci prerušená iným symbolom (výnimku tvorí náhrada v podobe divokého symbolu, ktorý plní funkciu žolíka);

b) kombinácia symbolov začínajúca na 2., 3., 4. valci nie je výherná;

c) výherná kombinácia začína symbolom na prvom valci, pokračuje totožným symbolom na druhom valci (a analogicky môže ďalej pokračovať totožnými symbolmi alebo žolíkmi na treťom, štvrtom a piatom valci), pričom pozícia totožného výherného symbolu na valci nie je dôležitá;

d) vypláca sa vždy najvyššia výhra kombinácie, prípadné ďalšie výherné kombinácie v tej istej kombinácii výherných symbolov, avšak  s nižšou výhrou, sa nevyplácajú.

Každý symbol výhernej kombinácie musí byť umiestnený na inom valci, v neprerušovanom slede.

Všetky dostupné herné kombinácie sú pred každým roztočením valcov odomknuté a nie je možné ich počet znižovať či zvyšovať, či ľubovoľne vypínať alebo zapínať. Preto je vždy počet vsadených mincí násobený počtom potenciálne výherných kombinácií.

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry, ktoré vznikli výhernými kombináciami rôznych symbolov,sčítavajú.

 

(5)Break Away
Break Away je 5-valcový, ne-líniový výherný video prístroj, ktorý umožňuje hráčovi vyhrať až 243 spôsobmi. 

Minimálny vklad 0,50  €.

Maximálny vklad 50,00 €.

Maximálna možná výhra pri základnej hre 21 690,00 €, maximálna možná výhra po zahrnutí bonusovej hry s maximálnym možným znásobením je  105 705,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,31 – 0,32.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96-0,97.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja.

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené buď v kreditoch (Credits) alebo v minciach  (Coins).

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, nastaviť hodnotu mince.

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince.

Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01 €  po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 €, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď.

Hodnota celkovej stávky hráča „BET“ na jedno roztočenie valcami sa odvíja od počtu vsadených mincí (COINS) na stávku, od hodnoty jednej mince v € a navyše je znásobená násobiteľom x50.

Výhra vzniká vtedy, ak je po zastavení valcov možné zostaviť výhernú kombináciu, pri súčasnom dodržaní nižšie uvedených pravidiel:

a) prvý symbol výhernej kombinácie začína vždy na 1. valci, tvoria ju totožné symboly a výherná kombinácia nesmie  byť na niektorom valci prerušená iným symbolom (výnimku tvorí náhrada v  podobe    divokého symbolu, ktorý plní funkciu žolíka);

b) kombinácia symbolov začínajúca na 2., 3., 4. valci nie je výherná;

c) výherná kombinácia začína symbolom na prvom valci, pokračuje totožným symbolom na druhom valci (a analogicky môže ďalej pokračovať totožnými symbolmi alebo žolíkmi na treťom, štvrtom a piatom valci), pričom pozícia totožného výherného symbolu na valci nie je dôležitá;

d) vypláca sa vždy najvyššia výhra kombinácie, prípadné ďalšie výherné kombinácie v tej istej kombinácii   výherných symbolov, avšak  s nižšou výhrou, sa nevyplácajú.

Každý symbol výhernej kombinácie musí byť umiestnený na inom valci, v neprerušovanom slede.

Všetky dostupné herné kombinácie sú pred každým roztočením valcov odomknuté a nie je možné ich počet znižovať či zvyšovať, či ľubovoľne vypínať alebo zapínať. Preto je vždy počet vsadených mincí násobený počtom potenciálne výherných kombinácií.

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry, ktoré vznikli výhernými kombináciami rôznych symbolov, sčítavajú.

               

(6)  Bush Telegraph

Bush Telegraph je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča, až v 15-tich výherných líniách.

Minimálny vklad 0,01 €.

Maximálny vklad 75,00 €.

Maximálna možná výhra pri základnej hre je 124 350,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,42 -0,43.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96 -0,97.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja.

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly,  zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre symbol Free Spins (Voľné hry).

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené buď v kreditoch (Credits) alebo v minciach  (Coins).

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, nastaviť hodnotu mince.

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince.

Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01 € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 €, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď.

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.

 

(7)  Hellboy

Hellboy je 5-valcový,  multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča až v 20-tich výherných líniách.

Minimálny vklad 0,01 €.

Maximálny vklad 50,00 €.

Maximálna možná výhra pri základnej hre je 31 525,00 €,
maximálna možná výhra po zahrnutí bonusovej hry je 92 075,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,38 -0,39.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96 -0,97.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja.

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre symbol Free Spins (Voľné hry).

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené buď v kreditoch (Credits) alebo v minciach  (Coins).

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, nastaviť hodnotu mince.

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince.

Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01 €  po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 €, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď.

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.

 

(8)  Hot Ink

Hot Ink je 5-valcový,  ne-líniový výherný video prístroj, ktorý umožňuje hráčovi vyhrať až 1 024  spôsobmi.

Minimálny vklad 0,50 €.

Maximálny vklad 125,00 €.

Maximálna možná výhra pri základnej hre je 15 212,50 €,
maximálna možná výhra po zahrnutí bonusovej hry s maximálnym možným znásobením je 30 425,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,40 - 0,41.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,97 -0,98.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja.

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky, a sú uvedené buď v kreditoch (Credits) alebo v minciach  (Coins).

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, nastaviť hodnotu mince.

 Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince.

Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01 €  po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 €, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď.

Hodnota celkovej stávky hráča „BET“ na jedno roztočenie valcami sa odvíja od počtu vsadených mincí (COINS) na stávku, od hodnoty jednej mince v € a navyše je znásobená násobiteľom x50.

Výhra vzniká vtedy, ak je po zastavení valcov možné zostaviť výhernú kombináciu, pri súčasnom dodržaní nižšie uvedených pravidiel:

a) prvý symbol výhernej kombinácie začína vždy na 1. valci, tvoria ju totožné symboly a výherná kombinácia nesmie  byť na niektorom valci prerušená iným symbolom (výnimku tvorí náhrada v podobe divokého symbolu, ktorý plní funkciu žolíka);

b) kombinácia symbolov začínajúca na 2., 3., 4. valci nie je výherná;

c) výherná kombinácia začína symbolom na prvom valci, pokračuje totožným symbolom na druhom valci (a analogicky môže ďalej pokračovať totožnými symbolmi alebo žolíkmi na treťom, štvrtom a piatom valci), pričom pozícia totožného výherného symbolu na valci nie je dôležitá;

d) vypláca sa vždy najvyššia výhra kombinácie, prípadné ďalšie výherné kombinácie v tej istej kombinácii výherných symbolov, avšak  s nižšou výhrou, sa nevyplácajú.

Každý symbol výhernej kombinácie musí byť umiestnený na inom valci, v neprerušovanom slede.

Všetky dostupné herné kombinácie sú pred každým roztočením valcov odomknuté a nie je možné ich počet znižovať či zvyšovať, či ľubovoľne vypínať alebo zapínať. Preto je vždy počet vsadených mincí násobený počtom potenciálne výherných kombinácií.

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry, ktoré vznikli výhernými kombináciami rôznych symbolov, sčítavajú.

 

(9)  Hitman

Hitman je 5-valcový,  15-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča až v 15- tich výherných líniách.

Minimálny vklad 0,01 €.

Maximálny vklad 75,00 €.

Maximálna možná výhra pri základnej hre je 104 050,00 €,
maximálna možná výhra po zahrnutí bonusovej voľnej hry s maximálnym možným znásobením (x2) je 208 100,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,33 -0,34.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,95 -0,96.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke  výherného prístroja.

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre symbol Free Spins (Voľné hry).


Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava.

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené buď v kreditoch (Credits) alebo v minciach  (Coins).

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, nastaviť hodnotu mince.

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince.

Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01€  po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 €, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď.

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.           

 

(10) Immortal Romance

Immortal Romance je 5-valcový,  ne-líniový výherný video prístroj, ktorý umožňuje hráčovi vyhrať až 243 spôsobmi.

Minimálny vklad 0,30 €.

Maximálny vklad 6,00 €.

Maximálna možná výhra 72 900,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,31 – 0,32.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96 – 0,97.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja.

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené buď v kreditoch (Credits) alebo v minciach  (Coins).

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, nastaviť hodnotu mince.

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince.

Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01  po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu.               Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď.

Hodnota celkovej stávky hráča „BET“ na jedno roztočenie valcami sa odvíja od počtu vsadených mincí (COINS) na stávku, od hodnoty jednej mince v € a navyše je znásobená násobiteľom x30.

Výhra vzniká vtedy, ak je po zastavení valcov možné zostaviť výhernú kombináciu, pri súčasnom dodržaní nižšie uvedených pravidiel:

a) prvý symbol výhernej kombinácie začína vždy na 1. valci, tvoria ju totožné symboly a výherná kombinácia nesmie  byť na niektorom valci prerušená iným symbolom (výnimku tvorí náhrada v podobe divokého symbolu, ktorý plní funkciu žolíka);

b) kombinácia symbolov začínajúca na 2., 3., 4. valci nie je výherná;

c) výherná kombinácia začína symbolom na prvom valci, pokračuje totožným symbolom na druhom valci (a analogicky môže ďalej pokračovať totožnými symbolmi alebo žolíkmi na treťom, štvrtom a piatom valci), pričom pozícia totožného výherného symbolu na valci nie je dôležitá;

d) vypláca sa vždy najvyššia výhra kombinácie, prípadné ďalšie výherné kombinácie v tej istej kombinácii výherných symbolov, avšak  s nižšou výhrou, sa nevyplácajú.

Každý symbol výhernej kombinácie musí byť umiestnený na inom valci, v neprerušovanom slede.

Všetky dostupné herné kombinácie sú pred každým roztočením valcov odomknuté a nie je možné ich počet znižovať, či zvyšovať, či ľubovoľne vypínať alebo zapínať. Preto je vždy počet vsadených mincí násobený počtom potenciálnych výherných kombinácií.

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry, ktoré vznikli výhernými kombináciami rôznych symbolov sčítavajú.

 

 (11) Ladies Nite

Ladies Nite je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno, v závislosti od rozhodnutia hráča až v 9-tich výherných líniách.

Minimálny vklad  0,01 €.

Maximálny vklad 45,00 €.

Maximálna možná výhra pri základnej hre je 51 330,00 €,
maximálna možná výhra po zahrnutí bonusovej hry s maximálnym násobením  (x3)   je   153 960,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,31 - 0,32.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96 -0,97.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného  prístroja.

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre symbol Free Spins (Voľné hry).

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky, a sú uvedené buď v kreditoch (Credits) alebo v minciach  (Coins).

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, nastaviť hodnotu mince.

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince.

Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01 € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu.               Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 €, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď.

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.

 

(12) Mermaids Millions

Mermaids Millions je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča až v 15-tich výherných líniách.

Minimálny vklad 0,01 €.

Maximálny vklad 75,00 €.

Maximálna možná výhra pri základnej hre je 124 350,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,34 -0,35.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96 – 0,97.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného  prístroja.

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre symbol Free Spins (Voľné hry).

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené buď v kreditoch (Credits) alebo v minciach  (Coins).

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, nastaviť hodnotu mince.

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince.

Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01 € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 €, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď.

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.

 

(13) Reel Gems

Reel Gems je 5-valcový, ne-líniový výherný video prístroj, ktorý umožňuje hráčovi vyhrať až 243 spôsobmi.

Minimálny vklad 0,25 €.

Maximálny vklad 125,00 €.

Maximálna možná výhra pri základnej hre je 20 625,00 €,
maximálna možná výhra po zahrnutí bonusovej hry s maximálnym možným znásobením (x3) je 61 875,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,37 -0,38.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96 -0,97.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja.

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené buď v kreditoch (Credits) alebo v minciach  (Coins).

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, nastaviť hodnotu mince.

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince.

Príklad: Ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01 €  po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 €, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď.

Hodnota celkovej stávky hráča  uvedená v poli „BET“ na jedno roztočenie valcami sa odvíja od počtu mincí (COINS) na stávku a od hodnoty jednej mince.

Výhra vzniká vtedy, ak je po zastavení valcov možné zostaviť výhernú kombináciu, pri súčasnom dodržaní nižšie uvedených pravidiel:

a) prvý symbol výhernej kombinácie začína vždy na 1. valci, tvoria ju totožné symboly a výherná kombinácia nesmie  byť na niektorom valci prerušená iným symbolom (výnimku tvorí náhrada v podobe divokého symbolu, ktorý plní funkciu žolíka);

b) kombinácia symbolov začínajúca na 2., 3., 4. valci nie je výherná;

c) výherná kombinácia začína symbolom na prvom valci, pokračuje totožným symbolom na druhom valci (a analogicky môže ďalej pokračovať totožnými symbolmi alebo žolíkmi na treťom, štvrtom a piatom valci), pričom pozícia totožného výherného symbolu na valci nie je dôležitá;

d) vypláca sa vždy najvyššia výhra kombinácie, prípadné ďalšie výherné kombinácie v tej istej kombinácii výherných symbolov, avšak  s nižšou výhrou, sa nevyplácajú.

Každý symbol výhernej kombinácie musí byť umiestnený na inom valci, v neprerušovanom slede.

Všetky dostupné herné kombinácie sú pred každým roztočením valcov odomknuté a nie je možné ich počet znižovať či zvyšovať, či ľubovoľne vypínať alebo zapínať. Preto je vždy počet vsadených mincí násobený počtom potenciálne výherných kombinácií.

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry, ktoré vznikli výhernými kombináciami rôznych symbolov, sčítavajú.

 

 

(14) Retro Reels

 Retro Reels je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno,v závislosti od rozhodnutia hráča, až v 20-tich výherných líniách.

Minimálny vklad 0,01 €.

Maximálny vklad 100,00 €.

Maximálna možná po zahrnutí bonusovej hry s maximálnym možným znásobením (x2) je 111 200,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,46 -0,47.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96 -0,97.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja.

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre symbol Free Spins (Voľné hry).

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
 Línia12
je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v dolnej línii 5.valca zľava
Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky, a sú uvedené buď v kreditoch (Credits) alebo v minciach  (Coins).

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, nastaviť hodnotu mince.

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince.

Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01€  po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 €, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď.

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.

 

 

(15) Retro Reels  Extreme Heat

Retro Reels Extreme Heat je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča, až v 30-tich výherných líniách.

Minimálny vklad 0,01 €.

Maximálny vklad 112,50 €.

Maximálna možná výhra po zahrnutí bonusovej hry s maximálnym možným znásobením  (x2) je 112 275,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,50 - 0,51.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96 -0,97.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja.

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre symbol Free Spins (Voľné hry).

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
 Línia12
je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v dolnej línii 5.valca zľava
Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava

 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky, a sú uvedené buď v kreditoch (Credits) alebo v minciach  (Coins).

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, nastaviť hodnotu mince.

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince.

Príklad: Ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01 € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu.              Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 €, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď.

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.

 

 

(16) The Twisted Circus

The Twisted Circus je 5-valcový, ne-líniový výherný video prístroj, ktorý umožňuje hráčovi vyhrať až 243 spôsobmi.

Minimálny vklad 0,30 €.

Maximálny vklad 120,00 €.

Maximálna možná výhra pri základnej hre je 37 040,00 €,
maximálna možná výhra po zahrnutí bonusovej hry s maximálnym možným znásobením  (x3) je 111 120,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,23 – 0,24.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96-0,97.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja.

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené buď v kreditoch (Credits) alebo v minciach  (Coins).

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, nastaviť hodnotu mince.

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince.

Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01€  po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 €, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď.

Zobrazenie v Minciach - COINS
Hodnota celkovej stávky hráča na jedno roztočenie valcov je súčinom počtu zvolených mincí zobrazených na displeji s označením  "COINS“ a  násobiteľa x30.

Zobrazenie v Kreditoch – CREDITS
Hodnota celkovej stávky hráča na jedno roztočenie valcov je súčinom počtu zvolených mincí zobrazených na displeji s označením "COINS“, zvolenej hodnoty 1 mince a násobiteľa x30.

Výhra vzniká vtedy, ak je po zastavení valcov možné zostaviť výhernú kombináciu, pri súčasnom dodržaní nižšie uvedených pravidiel:

a) prvý symbol výhernej kombinácie začína vždy na 1. valci, tvoria ju totožné symboly a výherná kombinácia nesmie  byť na niektorom valci prerušená iným symbolom (výnimku tvorí náhrada v podobe divokého symbolu, ktorý plní funkciu žolíka);

b) kombinácia symbolov začínajúca na 2., 3., 4. valci nie je výherná;

c) výherná kombinácia začína symbolom na prvom valci, pokračuje totožným symbolom na druhom valci (a analogicky môže ďalej pokračovať totožnými symbolmi alebo žolíkmi na treťom, štvrtom a piatom valci), pričom pozícia totožného výherného symbolu na valci nie je dôležitá;

d) vypláca sa vždy najvyššia výhra kombinácie, prípadné ďalšie výherné kombinácie v tej istej kombinácii výherných symbolov, avšak  s nižšou výhrou, sa nevyplácajú.

Každý symbol výhernej kombinácie musí byť umiestnený na inom valci, v neprerušovanom slede.

Všetky dostupné herné kombinácie sú pred každým roztočením valcov odomknuté a nie je možné ich počet znižovať či zvyšovať, či ľubovoľne vypínať alebo zapínať. Preto je vždy počet vsadených mincí násobený počtom potenciálne výherných kombinácií.

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry, ktoré vznikli výhernými kombináciami rôznych symbolov sčítavajú.

 

(17) Thunderstruck

Thunderstruck je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča až v 9-tich výherných líniách.

Minimálny vklad 0,01 €.

Maximálny vklad 45,00 €.

Maximálna možná výhra 153 960,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,31 -0,32.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96 -0,97.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja.

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre symbol Free Spins (Voľné hry).

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky, a sú uvedené buď v kreditoch (Credits) alebo v minciach  (Coins).

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, nastaviť hodnotu mince.

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince.

Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01 € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 €, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď.

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.

 

 

(18) Thunderstruck II

Thunderstruck II je 5-valcový, ne-líniový výherný video prístroj, ktorý umožňuje hráčovi vyhrať až 243 spôsobmi.

Minimálny vklad 0,30 €.

Maximálny vkad 15,00 €.

Maximálna možná výhra pri základnej hre je 4 150,00 €,
maximálna možná výhra po zahrnutí bonusovej hry s maximálnym možným znásobením je 121 500,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek):  0,32 – 0,33.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96 – 0,97.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja.

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené buď v kreditoch (Credits) alebo v minciach  (Coins).

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, nastaviť hodnotu mince.

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince.

Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01 € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 €, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď.

Hodnota celkovej stávky hráča „BET“ na jedno roztočenie valcami sa odvíja od počtu vsadených mincí (COINS) na stávku, od hodnoty jednej mince v € a navyše je znásobená násobiteľom x30.

Výhra vzniká vtedy, ak je po zastavení valcov možné zostaviť výhernú kombináciu, pri súčasnom dodržaní nižšie uvedených pravidiel:

a) prvý symbol výhernej kombinácie začína vždy na 1. valci, tvoria ju totožné symboly a výherná kombinácia nesmie  byť na niektorom valci prerušená iným symbolom (výnimku tvorí náhrada v podobe divokého symbolu, ktorý plní funkciu žolíka);

b) kombinácia symbolov začínajúca na 2., 3., 4. valci nie je výherná;

c) výherná kombinácia začína symbolom na prvom valci, pokračuje totožným symbolom na druhom valci (a analogicky môže ďalej pokračovať totožnými symbolmi alebo žolíkmi na treťom, štvrtom a piatom valci), pričom pozícia totožného výherného symbolu na valci nie je dôležitá;

d) vypláca sa vždy najvyššia výhra kombinácie, prípadné ďalšie výherné kombinácie v tej istej kombinácii výherných symbolov, avšak  s nižšou výhrou, sa nevyplácajú.

Každý symbol výhernej kombinácie musí byť umiestnený na inom valci, v neprerušovanom slede.

Všetky dostupné herné kombinácie sú pred každým roztočením valcov odomknuté a nie je možné ich počet znižovať či zvyšovať, či ľubovoľne vypínať alebo zapínať. Preto je vždy počet vsadených mincí násobený počtom potenciálne výherných kombinácií.

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry, ktoré vznikli výhernými kombináciami rôznych symbolov sčítavajú.

 

 

(19) Tomb Raider

Tomb Raider je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča, až v 15-tich výherných líniách.

Minimálny vklad 0,05 €.

Maximálny vklad 37,50 €.

Maximálna možná výhra  po zahrnutí bonusovej Voľnej hry 62 175,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,34 -0,35.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96 -0,97.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja.

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom, ktorý ma funkciu žolíka. Toto pravidlo však neplatí pre symbol Free Spins (Voľné hry).

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené buď v kreditoch (Credits) alebo v minciach  (Coins).

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, nastaviť hodnotu mince.

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince.

Príklad: Ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01€  po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 €, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď.

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.

 

 

(20) Tomb Raider Secret Of The Sword

Tomb Raider Secret Of The Sword je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča, až v 30-tich výherných líniách.

Minimálny vklad 0,01 €.

Maximálny vklad 60,00 €.

Maximálna možná výhra 48  872,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,57 - 0,58.

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,95 - 0,96.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja.

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre symbol Free Spins (Voľné hry)

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené buď v kreditoch (Credits) alebo v minciach  (Coins).

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, nastaviť hodnotu mince.

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince.

Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01 € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 €, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď.

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.

 

 

(21) Untamed Wolf  Pack

Untamed  Wolf  Pack  je 5-valcový, ne-líniový výherný video prístroj, ktorý umožňuje hráčovi vyhrať až 243 spôsobmi.

Minimálny vklad 0,30 €.

Maximálny vklad 45,00 €.

Maximálna možná výhra je 91  125,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,96 – 0,97.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,26 – 0,27.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja.

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené buď v kreditoch (Credits) alebo v minciach  (Coins).

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, nastaviť hodnotu mince.

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince.

Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01 € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 €, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď.

Hodnota celkovej stávky hráča „BET“ na jedno roztočenie valcami sa odvíja od počtu vsadených mincí (COINS) na stávku, od hodnoty jednej mince v € a navyše je znásobená násobiteľom x30.

Výhra vzniká vtedy, ak je po zastavení valcov možné zostaviť výhernú kombináciu, pri súčasnom dodržaní nižšie uvedených pravidiel:

a) prvý symbol výhernej kombinácie začína vždy na 1. valci, tvoria ju totožné symboly a výherná kombinácia nesmie  byť na niektorom valci prerušená iným symbolom (výnimku tvorí náhrada v podobe divokého symbolu, ktorý plní funkciu žolíka);

b) kombinácia symbolov začínajúca na 2., 3., 4. valci nie je výherná;

c) výherná kombinácia začína symbolom na prvom valci, pokračuje totožným symbolom na druhom valci (a analogicky môže ďalej pokračovať totožnými symbolmi alebo žolíkmi na treťom, štvrtom a piatom valci), pričom pozícia totožného výherného symbolu na valci nie je dôležitá;

d) vypláca sa vždy najvyššia výhra kombinácie, prípadné ďalšie výherné kombinácie v tej istej kombinácii   výherných symbolov, avšak  s nižšou výhrou, sa nevyplácajú.

Každý symbol výhernej kombinácie musí byť umiestnený na inom valci, v neprerušovanom slede.

Všetky dostupné herné kombinácie sú pred každým roztočením valcov odomknuté a nie je možné ich počet znižovať či zvyšovať, či ľubovoľne vypínať alebo zapínať. Preto je vždy počet vsadených mincí násobený počtom potenciálne výherných kombinácií.

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry, ktoré vznikli výhernými kombináciami rôznych symbolov sčítavajú.

 

 

(22) 300 Shields

300 Shields je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj, pri ktorom možno vyhrať až v 25-tich výherných líniách.

Minimálny vkad 0,01 €.

Maximálny vklad 5,00 €.

Maximálna možná výhra v hre je 88 920,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,1167.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9529.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke  výherného prístroja. 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre symbol Free Games (Voľné hry).

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1. valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4. valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5. valca zľava
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1. valca zľava + druhý symbol v hornej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4. valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5. valca zľava
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1. valca zľava + druhý symbol v spodnej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4. valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5. valca zľava
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1. valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4. valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5. valca zľava
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1. valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4. valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5. valca zľava
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1. valca zľava + druhý symbol v hornej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4. valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5. valca zľava
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1. valca zľava + druhý symbol v spodnej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5. valca zľava
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1. valca zľava + druhý symbol v hornej línii 2.  valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4. valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5. valca zľava
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1. valca zľava + druhý symbol v spodnej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4. valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5. valca zľava
Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1. valca zľava + druhý symbol v hornej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4. valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5. valca zľava
Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1. valca zľava + druhý symbol v spodnej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4. valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5. valca zľava
Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1. valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4. valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5. valca zľava
Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1. valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4. valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5. valca zľava
Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1. valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4. valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5. valca zľava
Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1. valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4. valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5. valca zľava
Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej  línii 1. valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4. valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5. valca zľava
Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1. valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.  valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5. valca zľava
Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1. valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4. valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5. valca zľava
Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1. valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4. valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5. valca zľava
Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1. valca zľava + druhý symbol v spodnej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4. valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5. valca zľava
Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1. valca zľava + druhý symbol v hornej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4. valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5. valca zľava
Línia22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1. valca zľava + druhý symbol v hornej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4. valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5. valca zľava
Línia23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1. valca zľava + druhý symbol v spodnej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4. valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5. valca zľava
Línia24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1. valca zľava + druhý symbol v hornej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4. valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5. valca zľava
Línia25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1. valca zľava + druhý symbol v spodnej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4. valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5. valca zľava

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené pod  titulkom Balance (Zostatok).

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.

 

 

(23)  Adventure palace

Adventure palace je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno, v závislosti od rozhodnutia hráča  na 1 až  9-tich výherných líniách.

Vklad na jednu hru je 0,01 € – 45,00 €.

Maximálna možná výhra pri základnej hre je 51 320,00 €.

Maximálna možná výhra po zahrnutí bonusovej hry s maximálnym násobením (x3)  je 153 960,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,31 - 0,32.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,961.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja. 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre symbol Free Spins.

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené v minciach  (Coins).

Keďže je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince.

Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01  € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 |€, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď.

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.

 

 

(24) The Amsterdam Master Plan

The Amsterdam Master Plan  je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Hrať možno, v závislosti od rozhodnutia hráča na 1-20-tich herných líniách.

Minimálny vklad 0,01 €.

Maximálny vklad 50,00 €.

Maximálna možná výhra je 60 025,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,43 -0,44.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96 -0,97.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja.

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre symbol scatter.

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej  línii 1.valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej  línii 1.valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené pod  titulkom Balance (Zostatok). 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 
Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.

 

 

(25) Burning Desire

Burning Desire je 5-valcový,  výherný video prístroj, ktorý umožňuje hráčovi vyhrať až 243 spôsobmi. 

Vklad na jednu hru je 0,25 € –250,00 €.

Maximálna možná výhra pri základnej hre je 31 000,00 €.

Maximálna možná výhra po zahrnutí bonusovej hry s maximálnym možným znásobením je 93 000,00 €. 

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek):  0,37 – 0,38.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9619.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené v kreditoch (Credits).

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, nastaviť hodnotu mince.

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince.

Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01 € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 €, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď.

Vklad na 1 otočenie valcov závisí od počtu mincí vložených do hry, počtu potenciálnych výherných kombinácií (prípadne hodnoty mince) a zobrazuje sa pod titulkom "BET".

Výhra vzniká vtedy, ak je po zastavení valcov možné zostaviť výhernú kombináciu podľa symbolov výhernej tabuľky, pri súčasnom dodržaní nižšie uvedených pravidiel:

1. prvý symbol výhernej kombinácie začína vždy na 1. valci, tvoria ju totožné symboly a výherná kombinácia nesmie  byť na niektorom valci prerušená iným symbolom (výnimku tvorí náhrada v podobe divokého symbolu, ktorý plní funkciu žolíka);

2. kombinácia symbolov začínajúca na 2., 3., 4. valci nie je výherná;

3. výherná kombinácia začína symbolom na prvom valci, pokračuje totožným symbolom na druhom valci (a analogicky môže ďalej pokračovať totožnými symbolmi alebo žolíkmi na treťom, štvrtom a piatom valci), pričom pozícia totožného výherného symbolu na valci nie je dôležitá;

4. vypláca sa vždy najvyššia výhra kombinácie, prípadné ďalšie výherné kombinácie v tej istej kombinácii výherných symbolov, avšak  s nižšou výhrou, sa nevyplácajú.

Každý symbol výhernej kombinácie musí byť umiestnený na inom valci, v neprerušovanom slede.

Všetky dostupné herné kombinácie sú pred každým roztočením valcov odomknuté a nie je možné ich počet znižovať či zvyšovať, či ľubovoľne vypínať alebo zapínať. Preto je vždy počet vsadenýchmincí násobený počtom potenciálne výherných kombinácií.

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry, ktoré vznikli výhernými kombináciami rôznych symbolov sčítavajú.

 

 

(26) Cashville

Cashville je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno na 1 až  20 - tich herných líniách.

Vklad na jednu hru je 0,01 € - 40,00 €.

Maximálna možná výhra pri hre je 101 110,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,39 – 0,40.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9599.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja. 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre symbol Scatter.

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené v minciach  (Coins).

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince.

Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01  € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 €, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď.

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.

 

 

(27) Deck the Halls

Deck the Halls  je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno, v závislosti od rozhodnutia hráča na 1 až 30- tich herných líniách. 

Vklad na jednu hru je  0,01 –15,00 €.

Maximálna možná výhra pri základnej hre je 15 000,00 €.

Maximálna možná výhra po zahrnutí bonusovej hry s maximálnym násobením (x2)  je 120 000,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,42 – 0,43.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9538.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja. 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre symbol Scatter.


Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené v minciach  (Coins).

Keďže je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince.

Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01 € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 €, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď.

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.

 

 

(28) Doctor Love

Doctor Love je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča na 1-20tich herných líniách.

Minimálny vkad 0,01 €.

Maximálny vklad 40,00 €.

Maximálna možná výhra je 34 902,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,13 -0,14.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9504.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja.

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre symbol Free Games (Voľné hry).

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej  línii 1.valca zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené v poli  Balance (Zostatok). 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 
Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.

 

 

(29) Gold Factory

Gold Factory je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno na 1 až 50-tich výherných líniách.

Vklad na jednu hru je 0,01 € - 100,00 €.

Maximálna možná výhra pri základnej hre je 25 974,00 €.

Maximálna možná výhra po zahrnutí bonusovej Voľnej hry s maximálnym možným znásobením je 51 948,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,38 -0,39.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9654.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja. 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre symbol Free Spins/Voľné hry.

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia31 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia32 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia33 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia34 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia35 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia36 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia37 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia38 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia39 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia40 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia41 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia42 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia43 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia44 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia45 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia46 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia47 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia48 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia49 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia50 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené buď v kreditoch (Credits) alebo v minciach  (Coins).

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, nastaviť hodnotu mince.

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince.

Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01 €  po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 €, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď.

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.

 

 

(30)  Mount Olympus  – The Revenge of  Medusa

Mount Olympus – The Revenge of Medusa je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno na 1 až v 25-tich výherných líniách.

Vklad na jednu hru je 0,01 € – 125,00 €.

Maximálna možná výhra pri základnej hre je 16 540,00 €.

Maximálna možná výhra po zahrnutí bonusovej Voľnej hry s maximálnym možným znásobením je 104 000,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,36 – 0,37.

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9601.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja. 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre symbol Scatter.

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené buď v kreditoch (Credits) alebo v minciach  (Coins).

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, nastaviť hodnotu mince.

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince.

Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01 € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 €, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď.

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.

 

 

(31) Orion

Orion je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča na 1-50-tich herných líniách.

Minimálny vkad 0,01 €.

Maximálny vklad 200,00 €.

Maximálna možná výhra je 101 800,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,40 -0,41.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,95 -0,96.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja.

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre symbol Free Games (Voľné hry).

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 1.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 1.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 1.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 1.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 1.línii zhora 5.valca zľava
Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 2.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 2.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 2.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 2.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 2.línii zhora 5.valca zľava
Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 3.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 3.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 3.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 3.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 3.línii zhora 5.valca zľava
Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 4.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 4.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 4.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 4.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 4.línii zhora 5.valca zľava
Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 1.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 2.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 3.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 2.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 1.línii zhora 5.valca zľava
Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 2.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 3.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 4.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 3.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 2.línii zhora 5.valca zľava
Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 3.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 2.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 1.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 2.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 3.línii zhora 5.valca zľava
Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 4.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 3.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 2.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 3.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 4.línii zhora 5.valca zľava
Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 1.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 1.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 2.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 3.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 3.línii zhora 5.valca zľava
Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 2.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 2.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 3.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 4.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 4.línii zhora 5.valca zľava
Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 3.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 3.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 2.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 1.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 1.línii zhora 5.valca zľava
Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 4.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 4.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 3.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 2.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 2.línii zhora 5.valca zľava
Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 1.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 2.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 2.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 2.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 3.línii zhora 5.valca zľava
Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 2.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 3.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 3.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 3.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 4.línii zhora 5.valca zľava
Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 3.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 2.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 2.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 2.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 1.línii zhora 5.valca zľava
Línia 16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 4.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 3.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 3.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 3.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 2.línii zhora 5.valca zľava
Línia 17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 1.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 1.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 2.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 3.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 2.línii zhora 5.valca zľava
Línia 18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 2.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 2.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 3.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 4.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 3.línii zhora 5.valca zľava
Línia 19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 3.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 3.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 2.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 1.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 2.línii zhora 5.valca zľava
Línia 20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 4.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 4.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 3.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 2.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 3.línii zhora 5.valca zľava
Línia 21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 1.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 1.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 1.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 2.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 3.línii zhora 5.valca zľava
Línia 22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 2.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 2.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 2.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 3.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 4.línii zhora 5.valca zľava
Línia 23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 3.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 3.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 3.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 2.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 1.línii zhora 5.valca zľava
Línia 24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 4.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 4.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 4.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 3.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 2.línii zhora 5.valca zľava
Línia 25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 1.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 2.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 3.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 3.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 3.línii zhora 5.valca zľava
Línia 26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 2.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 3.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 4.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 4.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 4.línii zhora 5.valca zľava
Línia 27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 3.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 2.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 1.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 1.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 1.línii zhora 5.valca zľava
Línia 28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 4.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 3.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 2.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 2.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 2.línii zhora 5.valca zľava
Línia 29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 2.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 1.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 1.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 1.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 2.línii zhora 5.valca zľava
Línia 30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 3.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 4.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 4.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 4.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 3.línii zhora 5.valca zľava
Línia 31 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 1.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 4.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 4.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 4.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 1.línii zhora 5.valca zľava
Línia 32 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 4.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 1.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 1.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 1.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 4.línii zhora 5.valca zľava
Línia 33 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 4.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 1.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 4.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 1.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 4.línii zhora 5.valca zľava
Línia 34 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 1.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 4.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 1.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 4.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 1.línii zhora 5.valca zľava
Línia 35 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 2.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 4.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 1.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 4.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 2.línii zhora 5.valca zľava
Línia 36 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 3.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 1.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 4.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 1.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 3.línii zhora 5.valca zľava
Línia 37 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 1.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 1.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 4.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 1.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 1.línii zhora 5.valca zľava
Línia 38 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 4.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 4.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 1.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 4.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 4.línii zhora 5.valca zľava
Línia 39 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 2.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 4.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 4.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 4.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 2.línii zhora 5.valca zľava
Línia 40 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 3.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 1.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 1.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 1.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 3.línii zhora 5.valca zľava
Línia 41 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 1.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 2.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 1.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 2.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 1.línii zhora 5.valca zľava
Línia 42 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 2.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 3.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 2.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 3.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 2.línii zhora 5.valca zľava
Línia 43 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 3.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 4.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 3.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 4.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 3.línii zhora 5.valca zľava
Línia 44 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 4.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 3.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 4.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 3.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 4.línii zhora 5.valca zľava
Línia 45 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 3.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 2.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 3.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 2.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 3.línii zhora 5.valca zľava
Línia 46 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 2.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 1.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 2.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 1.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 2.línii zhora 5.valca zľava
Línia 47 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 1.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 1.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 2.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 1.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 1.línii zhora 5.valca zľava
Línia 48 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 4.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 4.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 2.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 4.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 4.línii zhora 5.valca zľava
Línia 49 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 1.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 3.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 1.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 3.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 1.línii zhora 5.valca zľava
Línia 50 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 4.línii zhora 1.valca zľava + druhý symbol zľava v 2.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 4.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava v 2.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 4.línii zhora 5.valca zľava

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené buď v kreditoch (Credits) alebo v minciach (Coins).
Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, nastaviť hodnotu mince.
Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince. 
Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01 € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 €, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď.

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 
Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky, a sú uvedené v poli  Balance (Zostatok). 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 
Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.

 

 

(32) Retro Reels - Diamond Glitz

Retro Reels – Diamond Glitz Je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno, v závislosti od rozhodnutia hráča, na 1 až 25-tich výherných líniách.

Minimálny vklad 0,01€.

Maximálny vklad 125,00 €.

Maximálna možná výhra je 112 800,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,49 - 0,50.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9602.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke  výherného prístroja.

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť prerušovaná iným symbolom. Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii.

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené buď v kreditoch (Credits) alebo v minciach (Coins). 
Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, nastaviť hodnotu mince.
Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince. 
Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01 € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 €, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď. 
Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 
Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.

 

 

(33) Stash of the Titans

Stash of the Titans je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno, v závislosti od rozhodnutia hráča na 1 až v 20-tich výherných líniách.

Vklad na jednu hru je 0,01 € – 40,00 €.

Maximálna možná výhra pri základnej hre je 21 184,00 €.

Maximálna možná výhra po zahrnutí bonusovej Voľnej hry s maximálnym násobením (x4)  je 84 736,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,43 - 0,44.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9507.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja.

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre symbol Scatter.

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené v minciach  (Coins).

Keďže je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince.

Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01  € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 €, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď.

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.

 

 

(34)Sterling Silver 3D

Sterling Silver 3 D je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno, v závislosti od rozhodnutia hráča, na 1až 25-tich výherných líniách..

Vklad na jednu hru je  0,01 € – 31,25 €.

Maximálna možná výhra pri základnej hre je 40 000,00 €.

Maximálna možná výhra po zahrnutí bonusovej hry s maximálnym možným znásobením je 80 000,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,32 – 0,33.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96 – 0,97.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke  výherného prístroja.

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre symbol Scatter.

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky  a sú uvedené buď v kreditoch (Credits) alebo v minciach  (Coins).

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00  €)  je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, nastaviť hodnotu mince.

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince.

Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01 € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď.

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.

 

 

(35) Tiger vs Bear

Tiger vs Bear je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno na 1 až 25-tich výherných líniách.

Vklad na jednu hru je 0,01 € - 100,00 €.

Maximálna možná výhra je 90 800,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,35 -0,36.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9561.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja.

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly , zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre symbol Free Spins/Voľné hry.

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia8  je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené buď v kreditoch (Credits) alebo v minciach  (Coins).

Kredity sú ekvivalentom €  (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, nastaviť hodnotu mince.

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince.

Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01 €  po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 €, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď.

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.

 

 

(36) The Finer Reels of Life

The Finer Reels of Life  je 5-valcový,  výherný video prístroj, ktorý umožňuje hráčovi vyhrať až 243 spôsobmi.

Minimálny vklad 1,50 €.

Maximálny vkad  7,50 €.

Maximálna možná výhra je 90 000,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,28 – 0,29.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96 – 0,97.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja.
Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené buď v kreditoch (Credits) alebo v minciach (Coins).
Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, nastaviť hodnotu mince.
Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince. 
Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01 € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 €, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď. 
Hodnota celkovej stávky hráča „BET“ na jedno roztočenie valcami sa odvíja od počtu vsadených mincí (COINS) na stávku, od hodnoty jednej mince v € a navyše je znásobená násobiteľom x30. 
Výhra vzniká vtedy, ak je po zastavení valcov možné zostaviť výhernú kombináciu, pri súčasnom dodržaní nižšie uvedených pravidiel:

a) prvý symbol výhernej kombinácie začína vždy na 1. valci, tvoria ju totožné symboly a výherná kombinácia nesmie byť na niektorom valci prerušená iným symbolom (výnimku tvorí náhrada v podobe divokého symbolu, ktorý plní funkciu žolíka);

b) kombinácia symbolov začínajúca na 2., 3., 4. valci nie je výherná;

c) výherná kombinácia začína symbolom na prvom valci, pokračuje totožným symbolom na druhom valci (a analogicky môže ďalej pokračovať totožnými symbolmi alebo žolíkmi na treťom, štvrtom a piatom valci), pričom pozícia totožného výherného symbolu na valci nie je dôležitá;

d) vypláca sa vždy najvyššia výhra kombinácie, prípadné ďalšie výherné kombinácie v tej istej kombinácii výherných symbolov, avšak s nižšou výhrou, sa nevyplácajú.

Každý symbol výhernej kombinácie musí byť umiestnený na inom valci, v neprerušovanom slede.
Všetky dostupné herné kombinácie sú pred každým roztočením valcov odomknuté a nie je možné ich počet znižovať či zvyšovať, či ľubovoľne vypínať alebo zapínať. Preto je vždy počet vsadených mincí násobený počtom potenciálne výherných kombinácií. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry, ktoré vznikli výhernými kombináciami rôznych symbolov sčítavajú.

 

 

Dvadsaťvalcový výherný prístroj

(1) Megaspin Break da Bank Again

Megaspin Break da Bank Again je 20-valcový, multi-líniový  výherný  video prístroj (je zložený zo štyroch 5-valcových výherných prístrojov). Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča, na 9-tich výherných líniách (každý zo štyroch 5-valcových výherných prístrojov obsahuje 9 výherných línií).    

Minimálny vklad 0,04 €.

Maximálny vklad 90,00 €.

Maximálna možná výhra pri základnej hre 98 750,00 €.

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,22 -0,23.
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,63 – 0,64.

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja.

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre symbol Free Spins (Voľné hry).

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5. valca zľava

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené buď v kreditoch (Credits) alebo v minciach  (Coins).

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, nastaviť hodnotu mince.

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince.

Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince 0,01  € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 €, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď.

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.

 

 

ŠTVRTÁ  ČASŤ

UPLATNENIE NÁROKU NA VÝHRU, OVEROVANIE A VYPLÁCANIE VÝHIER V INTERNETOVÝCH HRÁCH

Čl. 24

Uplatnenie nároku na výhru a jej výplata

 

(1) TIPOS umožňuje tipujúcemu preveriť si výsledok jeho stávky, t. j., či vyhral alebo prehral, priamo v jeho hráčskom konte v registri jeho stávok, kde sa archivujú všetky jeho uzatvorené stávky. TIPOS si vyhradzuje právo premiestniť archív uzatvorených stávok do záložnej databázy, ktorá nie je viditeľná pre hráča, pričom hráčovi ponechá viditeľné stávky z obdobia minimálne 1 rok spätne. V deň zverejnenia týchto výherných informácií začína plynúť hráčovi nárok na vyplatenie výhry.

(2) Ak zo stávky vznikla výhra, uplatňuje si hráč nárok na jej vyplatenie na svojom hráčskom konte na www.tipos.sk. Uplatnenie nároku na výhru sa môže realizovať týmito spôsobmi:

a) prevodom výhernej sumy v € na hráčske konto;

b) prevodom výhernej sumy priamo na bankový účet hráča v komerčnej banke, len ak hodnota    jednotlivej  výhry  neprevyšuje   15 000,00 €;

c) osobne v sídle prevádzkovateľa, kde mu bude vyplatená výhra v hotovosti maximálne do výšky 5 000,00 €. Výhra prevyšujúca 5 000,00 € bude vyplatená bezhotovostne na bankový účet hráča v komerčnej  banke.

(3) Nárok na vyplatenie výhry zaniká po 35 dňoch od jeho vzniku. Ak si hráč neuplatní nárok na vyplatenie výhry spôsobom ustanoveným v predchádzajúcom odseku tohto Herného plánu, považuje sa jeho výhra za prepadnutú v prospech prevádzkovateľa. Takto prepadnuté výhry sú zdrojom na realizáciu výdavkov len na mimoriadne,  alebo prémiové výhry, alebo priame dotácie JACKPOT-ov.

(4) Prevod výhier na hráčske konto alebo na bankový účet hráča bude na pokyn výhercu realizovaný ihneď, najneskoršie však do 5 dní od jeho podania.

(5) Osobná návšteva hráča v sídle prevádzkovateľa sa v súvislosti s realizáciou vyplácania výhry vyžaduje:

a) v prípade, ak hráčovi vznikla jednotlivá výhra, ktorej hodnota prevyšuje  15 000,00 € a hráč požaduje jej  priamy prevod na svoj bankový účet v komerčnej banke;

b) v prípade, ak hráč požaduje jednorazový prevod sumy, ktorej hodnota prevyšuje  15 000,00 €  zo svojho hráčskeho konta na bankový účet v komerčnej banke;

c) na disponibilné sprístupnenie (odblokovanie) takej sumy  z vlastného hráčskeho konta, ktorá bola hráčom do hráčskeho konta prevedená z jednotlivej výhry v hodnote vyššej ako 15 000,00 € .

Pri osobnej návšteve hráča v sídle prevádzkovateľa sa vykonáva riadne overenie totožnosti hráča a potvrdenie jeho identifikácie. Hráč berie na vedomie, že na základe udeleného súhlasu prevádzkovateľ vedie a archivuje jeho osobné identifikačné údaje, t. j. meno a priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo, číslo preukazu totožnosti a miesto trvalého bydliska po dobu piatich rokov od vyplatenia čiastky v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

(6) TIPOS je oprávnený pri pochybnostiach o  pravdivosti údajov uvedených v registrácii požadovať, aby sa hráč osobne dostavil do sídla prevádzkovateľa aj pri výplate akejkoľvek výhry, pričom prevádzkovateľ môže požadovať predloženie identifikačných dokladov.

(7) TIPOS nie je povinný vyplatiť výhru prevodom na bankový účet, ktorého majiteľom nie je hráč. TIPOS nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú hráčovi tým, že určil ako účet, na ktorý má byť vyplatená výhra, účet, ktorý nie je jeho účtom. TIPOS je oprávnený kedykoľvek overiť majiteľa bankového účtu formou vyžiadania si potvrdenia od hráča, vydávaného bankou, ktoré potvrdí hráča ako  vlastníka predmetného účtu uvedeného hráčom; TIPOS je rovnako oprávnený pozastaviť všetky a akékoľvek transakcie na príslušnom  hráčskom konte, vrátane vyplatenia akejkoľvek výhry,  až do doby doručenia takéhoto potvrdenia zo strany hráča.

(8) V prípade, že sa preukáže, že hráčske konto bolo zriadené osobe, ktorá nespĺňa podmienky podľa článku 3 ods. 2 tohto Herného plánu, nevzniká hráčovi nárok na výplatu výhry.

(9) Hráč musí všetky svoje stávky v poskytovaných internetových hrách uzatvárať  výlučne osobne ako jednotlivec a prostredníctvom  svojho hráčskeho konta. Hráč je rovnako povinný  zdržať sa akéhokoľvek konania, spočívajúceho v akejkoľvek spolupráci  s akýmkoľvek  iným hráčom pri internetových hrách podľa tohto Herného plánu.  V prípade podozrenia, že akýkoľvek  hráč koná v zhode alebo iným spôsobom spolupracuje s akýmkoľvek  hráčom alebo hráčmi  v prospech aspoň jedného hráča, prípadne že hráč uzatvára podozrivú stávku alebo uzatvára opakovanie rovnakým spôsobom stávky počas krátkej doby, TIPOS  je oprávnený každú a akúkoľvek predmetnú stávku zrušiť a až do prešetrenia celej veci nevyplatiť prípadnú výhru; rovnako je TIPOS v takom prípade oprávnený zablokovať dotknutému hráčovi alebo hráčom  hráčske konto. V prípade preukázania takéhoto porušenia Herného plánu nevzniká dotknutému hráčovi alebo hráčom nárok na vyplatenie takejto výhry a táto prepadá v prospech TIPOS; takémuto dotknutému hráčovi alebo hráčom nevzniká nárok na vrátenie vkladu.

(10) Ak sa pred vyplatením výhry vyskytli odôvodnené pochybnosti a oprávnenosti vzniku nároku na výhru, a to najmä, ale nielen, podozrenie o manipulácii hry, ovplyvňovaní výsledkov, alebo rovnosti šancí jednotlivých hráčov na výhru, TIPOS je oprávnený po podaní trestného oznámenia, ak takáto skutočnosť zakladá podozrenie zo spáchania trestného činu, pozastaviť všetky a akékoľvek transakcie na príslušnom hráčskom konte a to vrátane vyplatenia výhry a to až do doby ukončenia trestného konania.  

(11) Nárok na vyplatenie výhry zaniká v prípade preukázania podozrenia o manipulácii hry, ovplyvňovaní výsledkov, alebo  rovnosti šancí jednotlivých hráčov na výhru, a to bez ohľadu na to, či takáto skutočnosť je trestným činom,  a takáto výhra prepadá v prospech TIPOS; Takémuto dotknutému hráčovi alebo hráčom nevzniká nárok na vrátenie vkladu.

(12) Vyhodnotenie výhier je realizované ihneď po vyhlásení oficiálneho výsledku a jeho zverejnení na internetovej stránke, najneskôr však do 7 kalendárnych dní.

(13) V prípade, ak by došlo k neoprávnenému pripísaniu výhry na hráčske konto, alebo prevodom neoprávnenej výhry na účet hráča a to zadaním  nesprávneho výsledku, kurzu, vzniku skutočnosti alebo okolnosti, ktorá spôsobila neplatnosť stávkovej udalosti, prípadne z dôvodu, ktorý by nevýhernú stávku zmenil na výhernú alebo z iného dôvodu ako napríklad technická chyba, zlyhanie ľudského faktora, atď., TIPOS si vyhradzuje právo odpísať takto vzniknutú výhru z hráčskeho konta hráča. V prípade, ak by sa takto hráčske konto dostalo do mínusu, hráč je povinný ho doplniť do kladných hodnôt po upovedemení e-mailom zo strany TIPOS-u do 7 kalendárnych dní.  Ak hráč túto povinnosť nesplní, TIPOS má právo zrušiť s hráčom zmluvu a jeho hráčske konto. Následne bude TIPOS postupovať v  zmysle platných právnych predpisov.     

 

 

PIATA  ČASŤ

REKLAMAČNÝ PORIADOK INTERNETOVÝCH HIER

Čl. 25

Podmienky uplatnenia reklamácií

(1) Hráč je oprávnený uplatniť u prevádzkovateľa reklamáciu, ak má pochybnosť o vzniku výhry z jeho stávky, ak mu nebola vyplatená výhra, napriek tomu, že si na výhru uplatnil nárok, alebo v prípade vzniku technickej poruchy internetového systému pri uzatváraní stávky, vyhodnotení stávky, transakčných prevodoch medzi hráčskym kontom a bankou spôsobenou prevádzkovateľom, pokiaľ technická porucha nebola zavinená hráčom alebo vyššou mocou podľa článku 27ods. 2 tohto Herného plánu.

(2) Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do 15 kalendárnych dní od dňa skončenia lehoty na uplatnenie nároku na výhru podľa článku 24 ods. 3 tohto Herného plánu, alebo odo dňa vzniku alebo výskytu reklamačného dôvodu. Každá uplatnená reklamácia musí obsahovať stručný popis reklamačnej udalosti a údaj jednoznačne definujúci stávku, tzv. ID stávky alebo hry.

(3) Hráč môže uplatniť reklamáciu prostredníctvom e-mailu (reklamacie@tipos.sk, info@tipos.sk) a potvrdzuje ju následným doporučeným listom zaslaným na adresu prevádzkovateľa TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37.

(4) Dátumom rozhodujúcim pre posúdenie lehoty uvedenej v ods. 2 tohto článku  je dátum poštovej pečiatky na  doporučenom liste, ktorým bola uplatnená reklamácia potvrdená.

(5) Dopyty, žiadosti o informácie, prípadne sťažnosti hráča súvisiace s jeho účasťou na internetových hrách, ktoré vyplývajú z jeho neznalosti tohto Herného plánu alebo z nedodržania postupov a pravidiel pri účasti na internetových hrách, sa nepovažujú za oprávnený dôvod na uplatnenie reklamácie.

 

Čl. 26

Reklamačné konanie a jeho výsledok

(1) Po uplatnení reklamácie je TIPOS povinný začať reklamačné konanie. Výsledok reklamačného konania oznámi TIPOS písomne priamo hráčovi, ktorý reklamáciu uplatnil, najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia doporučeného listu, ktorým bola reklamácia potvrdená.

(2) Proti vybaveniu reklamácie môže podať tipujúci námietky do 15 dní od dňa, kedy bol vyrozumený o výsledku reklamačného konania. O námietkach rozhodne generálny riaditeľ TIPOS-u.

(3) Pre posúdenie oprávnenosti reklamácie, alebo v sporných prípadoch o právoplatnosti, či presnosti uzatvorenej stávky, je rozhodujúci kompletný údajový záznam o stávke registrovaný v centrálnej databáze systému prevádzkovateľa.

 

 

ŠIESTA ČASŤ

OSOBITNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 27

Osobitné ustanovenia

(1) Podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je  TIPOS povinnou osobou, na ktorú sa vzťahujú príslušné, citovaným zákonom ustanovené  práva a  povinnosti pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

(2) V prípade, ak sa zastaví prijímanie stávok vplyvom mimoriadnych okolností (vyššia moc a pod.), nevzniká tým hráčom nárok na náhradu škôd a ani iný nárok, pokiaľ to Herný plán nepripúšťa. TIPOS  nepreberá zodpovednosť za neplatne uzatvorenú stávku alebo neuzatvorenú stávku vplyvom tretích strán (nemožnosť uskutočniť prevod na predplatné hráčske konto z dôvodu výpadku systému banky, komunikačného prepojenia alebo výpadku elektrického prúdu v ktoromkoľvek systéme potrebnom na uzatvorenie stávky a pod.).

(3) Zmeny, ktoré neodporujú ustanoveniam tohto Herného plánu, a to: stanovenie počtu stávkových udalostí v kumulatívnych stávkach, systémoch, zrušenie alebo pozastavenie určitého druhu špeciálnej stávky, vypísanie príležitostnej, alebo akciovej stávky k aktuálnym športovým udalostiam so zvýhodnenými kurzami, sú v kompetencii TIPOS-u.

(4) Všetky rozhodnutia týkajúce sa stávok, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto Herného plánu, prináležia TIPOS-u. V prípade sporov spôsobených rozdielnym výkladom jednotlivých ustanovení tohto Herného plánu rozhoduje výklad TIPOS-u.

 

 

Čl. 28

Záverečné  ustanovenia

(1) Zrušuje sa  Herný plán hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu (internetových hier) prevádzkovaných spoločnosťou TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. schválený Ministerstvom  financií Slovenskej republiky dňa 27.  júna 2013.

(2) Tento Herný plán nadobúda účinnosť 21.03.2014.

 

 

Dodatok č. 1

HERNÝ PLÁN
hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu
(„internetových hier“)

I.

Herný plán hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu účinný od 21.3.2014 sa mení a dopĺňa takto:

 1. V článku 11 odsek 1 znie:
  • „(1) Ak sa stávková udalosť neuskutoční v čase zverejnenom TIPOS-om, je stávka platná, ak sa uskutoční do dvoch nasledujúcich kalendárnych dní od posledného zverejneného termínu.“.
 2. V článku 11 sa dopĺňa odsek 15, ktorý znie:
  • „(15) Stávka Hráč X dá gól je platná, ak gól bol dosiahnutý v riadnom hracom čase platnom pre dané športové podujatie. Podmienkou platnosti je, aby hráč zasiahol do zápasu. Výnimkou je futbal, kde hráč musí nastúpiť od začiatku zápasu v základnej zostave. Do úvahy sa neberú vlastné góly.“.
 3. V článku 23, Trojvalcové výherné prístroje, odsek 10 (Break da Bank) sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie:
  • „Pri mobilnej verzii a v aplikácii tejto hry je počet herných línií pevne stanovený na maximum.“. Veta: „Minimálny vklad 1,00 €“ sa nahrádza vetou: „Minimálny vklad 1,00 €, pri mobilnej verzii a v aplikácii tejto hry je minimálny vklad 5,00 €.“.
 4. V článku 23, Päťvalcové výherné prístroje, odsek 9 (Hitman) sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie:
  • „Pri mobilnej verzii a v aplikácii tejto hry je počet herných línií pevne stanovený na maximum.“. Veta: „Minimálny vklad 0,01 €“ sa nahrádza vetou: „Minimálny vklad 0,01 €, pri mobilnej verzii a v aplikácii tejto hry je minimálny vklad 0,15 €.“.
 5. V článku 23, Päťvalcové výherné prístroje, odsek 23 (Adventure palace) sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie:
  • „Pri mobilnej verzii a v aplikácii tejto hry je počet herných línií pevne stanovený na maximum.“. Veta: „Vklad na jednu hru je 0,01 € - 45,00 €“ sa nahrádza vetou: „Vklad na jednu hru je 0,01 € - 45,00 €, pri mobilnej verzii a v aplikácii tejto hry je minimálny vklad 0,09 – 45,00 €.“.
 6. V článku 23, Päťvalcové výherné prístroje, odsek 27 (Deck the Halls) sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie:
  • „Pri mobilnej verzii a v aplikácii tejto hry je počet herných línií pevne stanovený na maximum.“. Veta: „Vklad na jednu hru je 0,01 € - 15,00 €“ sa nahrádza vetou: „Vklad na jednu hru je 0,01 € - 15,00 €, pri mobilnej verzii a v aplikácii tejto hry je minimálny vklad 0,30 € – 15,00 €.“.
 7. V článku 23, Päťvalcové výherné prístroje, odsek 33 (Stash of the Titans) sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie:
  • „Pri mobilnej verzii a v aplikácii tejto hry je počet herných línií pevne stanovený na maximum.“. Veta: „Vklad na jednu hru je 0,01 € - 40,00 €“ sa nahrádza vetou: „Vklad na jednu hru je 0,01 € - 40,00 €, pri mobilnej verzii a v aplikácii tejto hry je minimálny vklad 0,20 € – 40,00 €.“.

II.

(1) Ostatné ustanovenia Herného plánu hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu (internetových hier) schváleného 12.3.2014 ostávajú nezmenené.

(2) Dodatok č. 1 k Hernému plánu hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu (internetových hier) nadobudol účinnosť 28.8.2014.

 

 

Stiahnite si dodatok číslo 1 k hernému plánu pre internetové hry (PDF, 33KB)

Stiahnite si celý herný plán pre internetové hry (PDF, 3,16MB)